Gösta Mickwitz pris 2019 till professor emeritus Nils Erik Villstrand

Det nionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller år 2019 professor emeritus Nils Erik Villstrand.

Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av Historiska föreningen fredagen 1 februari 2019, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 104, Helsingfors) under rubriken Historikern inför syntesen.

Priset tillfaller Nils Erik Villstrand för hans livsgärning som forskare och akademisk lärare samt för hans författarskap kring Finlands och Sveriges gemensamma historia.

Prissumman är 4 000 €.

Kommittén för Gösta Mickwitz pris konstaterar i sin prismotivering att professor emeritus Nils Erik Villstrand som forskare är fördomsfri, öppen och kreativ. I ett flertal betydande verk om det tidigmoderna Sverige har han på ett naturligt sätt behandlat de båda riksdelarna Sverige och Finland sida vid sida för att på så vis öka kännedomen om Finlands roll i Sveriges historia

Som koordinator för forskningsprojektet ”Svenskt i Finland – finskt i Sverige”, som författare och som en inspirerande föreläsare och berättare har han bidragit till en ökad kännedom om Finland i Sverige.

På motsvarande sätt har han bidragit till att öka kunskapen om det svenska i Finland, inte minst genom sin roll som en av ledarna för projektet ”Svenskt i Finland – en lång historia” som resulterade i bokserien Finlands svenska historia.

I sin egen bok i serien, Riksdelen (2009), belyser Villstrand på ett mångsidigt och kunnigt sätt det svenska inslaget i Finland under den tidigmoderna tiden.

Nils Erik Villstrand uppvisar som forskare en imponerande bredd: han rör sig obehindrat mellan teman som nationalism och politisk kultur, skrivkunnighetens utbredning samt växelverkan mellan överhet och undersåtar. Han har även varit villig att testa nya grepp på historieskrivningen, som i antologin Öppet fall. Finlands historia som möjligheter och alternativ 1417–2017 (2017), redigerad tillsammans med Petri Karonen.

Nils Erik Villstrand utsågs till professor i nordisk historia vid Åbo Akademi år 2000. Före det hade han hunnit verka bland annat som chef för Svenska litteratursällskapets arkiv och för Österbottens museum. Som en engagerad handledare och kunnig akademisk förebild har han inspirerat många yngre forskare och ett stort antal blivande doktorer, och på så sätt bidragit till att långsiktigt stärka historieforskningen på svenska i Finland.

Historiska föreningen (grundad 1914) är ett svenskspråkigt forum för historieforskare, historiestuderande och den historieintresserade allmänheten i Finland.

Ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz fond delar föreningen ut Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.

Priset utdelades första gången 2003.

Priskommittén har bestått av huvudredaktören för Historisk Tidskrift för Finland, FD Jennica Thylin-Klaus (ordf.), docent Jessica Parland-von Essen, FD Kasper Kepsu samt FD Julia Dahlberg.

Läs mer om Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz fond samt om Gösta Mickwitz pris.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer