Gunnar Mickwitz-prisen 2008 till filosofie magistrar Nora Ervalahti och Johan Kylander

På grund av det höga antalet kvalitativa pro gradu-avhandlingar har priskommittén i år beslutat utdela två pris, till filosofie magistrarna Nora Ervalahti, för pro gradun Nöjesliv och biografkultur i Vasa kring år 1906, och Johan Kylander, för pro gradun Änkorna i Nummi. Vardagen och familjen för änkor på den västnyländska landsbygden 1775–1840.

Årets Gunnar Mickwitz pris utdelas av rektor, professor Thomas Wilhelmsson vid en ceremoni tisdagen den 16 december i rektors mottagningsrumi Helsingfors universitets huvudbyggnad. Prissumman är 1 000 euro åt vardera pristagaren.

Nora Ervalahti undersöker i sin avhandling nöjeslivet och biografkulturen i Vasa år 1906. Avsikten är att klargöra hur det allmänna nöjesutbudet såg ut i denna medelstora provinsstad och hur den lokala tidningspressen förhöll sig till detta, men också att belysa vilka reaktioner den nya biografen väckte samt i vilken mån internationella influenser gjorde sig gällande i det lokala nöjesutbudet.

Ervalahti beskriver mycket informativt och detaljerat Vasas lokala kulturhistoria. Arbetet belyser bra hur 1906 i mångt och mycket kan ses som en brytningspunkt i och med att biografen för första gången tillförde internationella inslag, främst från Frankrike, till det lokala nöjesutbudet.

Avhandlingen är väldisponerad, lättläst och språkligt sett av hög kvalitet.

Johan Kylander undersöker i sin avhandling änkornas liv och vardag i Nummi under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Arbetet är socialhistoriskt och familjehistoriskt inriktat med inslag av demografi, vardagshistoria och genushistoria.

Kylanders avhandling utgör den första systematiska studien av den västeuropeiska kärnfamiljens vardag under 1700-talet i Finland och skapar intressanta resultat som kan kontrasteras med vad tidigare forskning har bibringat om storfamiljerna som var vanliga i östra Finland. Änkornas varierande levnadförhållanden analyseras på ett mångsidigt sätt med speciell hänsyn till den sociala kontexten.

Forskningen öppnar på många sätt nya perspektiv på frågan om social trygghet i det finska förindustriella agrarsamhället.

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att: ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led.”

Gunnar Mickwitz pris utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Priset utdelades första gången år 1992.

I priskommittén för år 2008 har suttit tf. professor Björn Forsén, fil.dr. Derek Fewster samt forskaren fil.lic. Johanna Ilmakunnas.

Läs mer om Gunnar Mickwitz fond och priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer