Gunnar Mickwitz pris 2012 till filosofie magister Mathias Haeggström

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det tjugoförsta Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Mathias Haeggström för pro gradu-avhandlingen Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt.

Priset utdelas den 19 november av Helsingfors universitets rektor, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.

Mathias Häggström undersöker i sin avhandling pro gradu hur kvinnans roll i
samhället debatterades under nämnda period i vårt land.

Häggström analyserar produktionen av olika s.k. repertoarer om kvinnans roll i samhället, och visar vilket innehåll dessa hade och vilka normativa gränser dessa skapade. En central frågeställning är vilken typ av skolundervisning och utbildning som ansågs passande för kvinnor. En annan central frågeställning var om kvinnan var lämpad för ett aktivt samhällsdeltagande utanför hemmet, i offentligheten.

Haeggström visar hur starkt man vid nämnda tid såg samhället indelat i en manlig och kvinnlig sfär.

I priskommittén för läsåret 2011–2012 har suttit professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius och fil. dr Kristina Ranki.

Haeggström erhöll vitsordet magna cum laude approbatur för sin avhandling.

Läs mer om Gunnar Mickwitz fond och priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer