Föredragsafton

Arkiv, minne, makt och identitet

Tillkomsten av Svenska litteratursällskapets arkiv 1885−1920

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Petra Hakala tisdagen 23 april kl. 17 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 208).

I föredraget granskar Petra Hakala hur ett vetenskapligt samfunds arkiv konstruerats i sin samhälleliga och kulturella kontext som en del av det sena 1800-talets nationsbygge. Vilka var de värderingar och ideologiska utgångspunkter som påverkade besluten om vad som togs tillvara och bevarades för eftervärlden och vilka var de centrala aktörer som hade makt att fatta dessa beslut och därigenom kunde påverka bilden av det förgångna?  Undersökningen stöder sig på den moderna arkivteorins syn på arkiv som sociala konstruktioner och arkivarierna som aktiva aktörer då det samhälleliga minnet skapas. I föredraget behandlas också de sociala nätverkens betydelse för arkivsamlingarnas tillväxt och hur arkivmaterialet kunde fungera som resurs för identitetskonstruktion då en gemensam identitet skapades för den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Petra Hakala disputerade vid Åbo universitet (Turun yliopisto) 2023 med avhandlingen Att minnas eller glömma. Tillkomsten av Svenska litteratursällskapets arkiv och dess roll i skapandet av identitet 1885−1920.

Välkommen!

Bild: Silhuetten stod som grund för Svenska litteratursällskapets tidigare emblem, Svenska litteratursällskapets arkiv SLSA 1160_564, Finna.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer