Föredragsafton med Sophie Holm 19.2.2020: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Sophie Holm, onsdagen 19 februari 2020 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 505.

Sjuttonhundratalet utgör en övergångsperiod i den europeiska diplomatins historia. Utrikespolitik och diplomati institutionaliserades och professionaliserades i allt högre grad. Det diplomatiska arbetet påverkades också av samhällsförändringar så som bättre kommunikationsmöjligheter och framväxten av en allmän opinion med politisk betydelse. Men vad innebar detta ur det enskilda sändebudet synvinkel?

Sophie Holm har undersökt den tidigmoderna diplomatins oskrivna regler genom en granskning av utländska sändebud i Stockholm vid tiden för 1746–1747 års riksdag. Vid denna tid aktualiserade Österrikiska tronföljdskriget olika allianspolitiska alternativ under riksdagen med ett ökat diplomatiskt engagemang i huvudstaden som följd. I fokus för hennes föredrag står diplomati, opinionsbildning och konflikthantering utanför de militära sammandrabbningarnas och fredskongressernas sfär: hur såg det diplomatiska värvets villkor ut och vad innebar det att tjänstgöra som diplomat i Stockholm?

Sophie Holm disputerade med avhandlingen Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 vid det svenska läroämnet i historia vid Helsingfors universitet i december 2019.

 Varmt välkomna!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer