Föredragsafton

Rågång på vetenskapens utmarker

Uno Stadius och psykisk forskning i Finland 1912–1936

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FM Magnus Rask tisdagen 22 mars 2022 kl. 17.00. Rask tilldelades Gunnar Mickwitz pris 2021 för sin magistersavhandling i historia. Föredraget hålls i Aalto-universitet (Runebergsgatan 14–16A, sal 310).

Det är också möjligt att följa föredraget på den digitala plattformen Zoom. Personer som önskar delta via Zoom kan anmäla detta via en digital anmälningsblankett som finns på föreningens webbplats. Efter anmälan får Du en länk till föredraget samt lösenord.

Den psykiska forskningen var en populär internationell rörelse och ett intressant marginalfenomen i de etablerade vetenskapernas utkanter som nådde Finland på allvar under 1900-talets första decennier. Den psykiska forskningens framväxt sporrades av det stora intresset för så kallade ”andefenomen” som präglade tidens konst och kultur, samt av moderniseringsprocesserna i tänkande och teknik som höll på att omstöpa samhället.

De psykiska forskarna kan sägas ha idkat ”rågång” med vetenskapens gränser då de försökte göra ”andefenomen” till föremål för vetenskapliga undersökningar samt vinna legitimitet för sådana undersökningar. Den psykiska forskningen innehade en skugglik tillvaro vid sidan om de egentliga vetenskaperna. Det stora och samtidigt vitt spretande populära intresset för andar, fjärrsyn och annan esoteri som den sprang fram ur, kunde inte lätt förlikas med vetenskapens allt strängare metoder och kriterier. Föredraget berättar om Uno Stadius, Finlands litterärt mest produktiva psykiska forskare och självutnämnd sanningssökare, samt om hans arbete med att popularisera den psykiska forskningen i korsdraget mellan vetenskap och esoteri.

Bildkälla: Uno Stadius, Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB, Länsmuseet Gävleborg.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer