Historiska föreningens digitala vårmöte och föredragsafton 22.9.2020

Eftersom Historiska föreningens stadgeenliga vårmöte i mars måste inhiberas på grund av restriktionerna kring Covid-19 sammanträder föreningen i stället till ett digitalt vårmöte tisdagen 22 september 2020 kl. 18.00.

Mötet hålls via den digitala mötestjänsten Zoom. För att delta i mötet krävs en möteslänk samt ett lösenord. Den som önskar delta i mötet uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 12 samma dag) anmäla sig här: ANMÄLAN TILL VÅRMÖTET. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

Efter mötet ca kl. 18.30 följer ett föredrag av FD Jeanette Lindblom som kan följas via samma länk som vårmötet. Personer som är intresserade av att lyssna till föredraget bör därför också anmäla sig på samma sätt som den som deltar i mötet. Det går att ansluta sig till möte eller föredrag när som helst medan de pågår.

Under vårmötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för år 2019
  • Bokslut för år 2019
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

FD Jeanette Lindbloms föredrag behandlar:

Bysantinska kvinnor i stadsmiljö

från 500- till 700-talet

I det tidiga Bysans, liksom i många historiska samhällen, ansågs det offentliga vara männens sfär medan kvinnornas domän var hemmet och hushållet. Trots det var kvinnorna verksamma även utanför hemmet såväl i vardagen som till fest. FD Jeanette Lindblom disputerade med avhandlingen Women and public space. Social codes and female presence in the Byzantine urban society of the 6th to the 8th centuries vid det svenska läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2019. I sitt föredrag berättar hon på vilka villkor och hur bysantinska kvinnor var närvarande i det offentliga rummet.

VÄLKOMMEN!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer