Höstmöte med föredrag av fil. dr Kasper Kepsu 26.11.2014: ””Den besvärliga provinsen: Svenska Ingermanland under sent 1600-tal”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 26 november 2014 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 313).Efter mötet följer föredrag av fil. dr Kasper Kepsu under rubriken: Den besvärliga provinsen:Svenska Ingermanland under sent 1600-tal”.

Kasper Kepsu disputerade i maj 2014 vid den svenska lärostolen i Helsingfors med avhandlingen Den besvärliga provinsen – Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Avhandlingen belyser genom ny källforskning de konflikter mellan centralmakt och lokalsamhälle som utspelade sig under sent 1600-tal i Finska vikens östra delar. Kepsu presenterar den ingermanländska verkligheten i ett starkt komparativt perspektiv, där jämförelser görs främst med Karelen och östra

Nyland. 

Samkväm efteråt till självkostnadspris på Restaurant Zinnkeller

VÄLKOMMEN!

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer