Seminarium: statsmannen Armfelt och Finland 9.9.2014

Ett seminarium till minnet av G.M. Armfelt och hans insats för Finland.

Gustaf Mauritz Armfelt.
Gustaf Mauritz Armfelt.

9.9.2014 kl 15-19 i Riddarhusets sal, Riddaregatan 1, Helsingfors.

Finland firar snart 100 år av självständighet, men Finland som territoriell enhet har funnits i över 200 år. Det sätt på vilket man inrättade Finlands administrativa organisation efter freden mellan Ryssland och Sverige 1809, kom att bli avgörande för Finlands framtid.

Arkitekterna för Finland var många, men Gustaf Mauritz Armfelts (1757─1814) insats under sina sista levnadsår kanske var den mest betydande. Generalen, diplomaten, kanslern och ordföranden för Kommittén för finska ärenden, greve Armfelt är en för finska förhållanden sällsynt kosmopolitisk aktör. Hans patriotism var bunden både till härskare och fosterjord på ett sätt som senare nationalistiska synsätt inte alltid har förmått omfatta. Både som svensk och rysk undersåte medverkade han kraftigt för att skapa politisk stabilitet i det finska territoriet, främst i förhållandet österut, en gärning som lyfter upp honom till en statsman av rang i vår historia.

Det förtroende hos Alexander I som Armfelt njöt under sina sista levnadsår bidrog till att hitta fördelaktiga lösningar för Finland. Armfelt avled 19.8.1814, och jubileumsseminariet ordnas på årsdagen av den ståtliga begravningsprocessionen från Åbo till Halikko.

Fokus för jubileumsseminariets program ligger på Armfelts insats under åren 1811–1814, men också på personen Armfelt ur ett vidare tidsperspektiv. Vem var han? Vad betydde de olika roller han hade under sin livstid? Hur speglar Armfelts person den tidsanda i vilken grunden för dagens Finland lades?

Historiska föreningen i Finland, Suomen Historiallinen Seura samt Släktföreningen Rotkirch inbjuder intresserade att delta i detta tvåspråkiga seminarium. Seminarieavgiften om 15 euro erläggs endast av dem, som trots anmälan inte deltar i seminariet, samt av dem som kommer oanmälda. För de förhandsanmälda är seminariet avgiftsfritt. Förhandsanmälan är nödvändig p.g.a. servering och ett begränsat utrymme.

Bindande anmälan senast 29.8.2014. Förfrågningar och återbud Armfelt2014@gmail.com (inte anmälan).

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer