Gösta Mickwitz pris 2009 till filosofie doktor Ann-Catrin Östman

Det fjärde Gösta Mickwitz-priset tilldelas fil. dr Ann-Catrin Östman.

 
Ann-Catrin Östman, akademilektor och forskningsledare vid Åbo Akademi, har på ett föredömligt och fascinerande sätt kombinerat nya trender inom historieforskningen. Hennes produktion riktar sig såväl till forskarsamfundet som till en större historieintresserad publik.

Östman har i sin forskning med hjälp av genusteori visat hur ekonomiska och sociala förhållanden samt kulturella mönster är oskiljaktiga, att genuskonstruktioner avspeglas i arbetets fördelning och ekonomin i en ständig växelverkan. Hon lyckas i sin vetenskapliga prosa syntetiskt, ofta genom att beskriva lokalsamhället, visa hur de oskarpa gränserna mellan dessa kategorier egentligen skall ses som förklarande sammanhang.

Doktor Ann-Catrin Östman är internationell och nordisk, samtidigt som hon är nationell och lokal. Hennes forskning visar att ekonomisk historia inte nödvändigtvis bör ses som en strikt avskild kategori inom historieskrivningen. Inom kvinnohistorisk forskning hör pristagaren till frontfigurerna i Norden, och är således en inspirerande förebild för många i den yngre forskargenerationen.

Doktor Östman tilldelas Gösta Mickwitz-pris för sin gärning som historiker, och då med speciell hänvisning till artikeln ”Bonden” i antologin Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940 (red. J. Lorenzen & C. Ekenstam, Gidlunds 2006).

Gösta Mickwitz pris utdelas till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning, företrädelsevis för ett förtjänstfullt vetenskapligt arbete i ekonomisk historia eller historia.

Priset delas ut vid det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet lördagen den 7 november 2009 i Helsingfors.

I priskommittén 2009 har suttit Lars-Folke LandgrénJessica Parland-von Essen och Peter Stadius.

Läs mer om Gösta Mickwitz pris.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer