Gösta Mickwitz pris 2013 till docent Panu Pulma

Det sjätte Gösta Mickwitz priset tillfaller docent Panu Pulma för hans insatser inom historieforskningen kring många av samhällets utsatta grupper börjandes med en avhandling om tidig fattigvård i Finland och senast som redaktör för Suomen romanien historia (SKS 2012).

Det sistnämna verket är både nationellt och internationellt ett unikt översiktsverk över den romska minoritetens historia i ett europeiskt land och har uppmärksammats med både pris och hedersomnämnande.

Vid sidan om sin betydelsefulla forskning kring marginaliserade grupper har Panu Pulma genom publikationer och sitt arbete som universitetslektor i Finlands och Nordens historia bidragit till ett intresse för skandinavisk historia i Finland och finsk historia utanför Finland.

Panu Pulma hör till den skara av finska historiker som på ett förtjänstfullt sätt har synliggjort vikten av att förstå vårt lands mångspråkiga historia.

Historiska föreningen i Finland har med medel, som dels donerats och dels testamenterats till föreningen av professor Gösta Mickwitz inrättat ”Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap” och ur fondens avkastning beslutat utdela ett pris som bär framlidne professor Gösta Mickwitz namn.

Priset har sedan 2003 utdelats vid återkommande Gösta Mickwitz-seminarier för en förtjänstfull vetenskaplig artikel i ekonomisk historia eller historia. Enligt stadgarna utdelas priset ”till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.”

Prisnämnden har bestått av docent Lars-Folke Landgrén, docent Peter Stadius, fil. dr Aapo Roselius och fil. mag. Sophie Holm. Prissumman är 2000 €.

Priset utdelas under det sjätte Gösta Mickwitz-seminariet Finlands historiska minoriteter i fokus onsdagen 13.11.2013 på Vetenskapernas hus i Helsingfors (Kyrkogatan 6).

Läs mer om Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz fond och Gösta Mickwitz pris.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer