Gösta Mickwitz pris 2014 till Helsingfors stadsmuseum

Det sjunde Gösta Mickwitz-priset utdelas 2014 till Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium lördagen den 18 oktober 2014 kl. 13.00 i Ständerhuset, i Helsingfors (Snellmansgatan 9–11).

Priset tillfaller Helsingfors stadsmuseum för de insatser som museet under de senaste åren har gjort för att mångsidigt och med ett sinne för nya idéer genomföra sin uppgift att för ut kunskap om Helsingfors historia till allmänheten. Prissumman är 2000 €.

I sin prismotivering konstaterar Gösta Mickwitz-priskommittén att Helsingfors stadsmuseums basfunktioner med ett flertal museifilialer och arkiv med såväl konst, föremål som fotografier finns lätt tillgänglig för såväl forskare, som övriga historieintresserade.

Genom publikationer, såväl tryckta som digitala, har museet gett synlighet och tillgänglighet till dess samlingar.

Stadsmuseets museipedagogiska satsningar är på många sätt ett föredöme i Finland. Speciellt kan man lyfta fram de museipedagogiska evenemang och tjänster som är riktade till barn och unga. Museets samarbete med stadens skolor bör också nämnas i detta samanhang.

Museet och dess personal signalerar en välkomnande öppenhet för allmänheten, såväl stadens invånare som hitresta besökare.

Gösta Mickwitz-priskommittén vill betona vikten av museipedagogiska satsningar och överlag ett engagerat arbete för att synliggöra historiens många skikt. Priskommittén vill också uppmärksamma den professionalitet, kvalitet och kunskap som Stadsmuseets verksamhet uppvisar.

Historieskrivning, historiekultur och historiepolitik består såväl av forskarens och forskargruppers insatser som av muséer och andra aktörer inom offentligheten. Det är viktigt att insikt och kunskap finns inom alla dessa områden.

Historiska föreningen (grundad 1914) är ett svenskspråkigt forum för historieforskare, historiestuderande och den historieintresserade allmänheten i Finland. Ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond delar föreningen ut Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Priset utdelades första gången 2003.

Läs mer om Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz fond och Gösta Mickwitz-priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer