Gunnar Mickwitz pris 2013 till filosofie magister Lotta Nylund

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det tjugoandra Gunnar Mickwitz -priset till filosofie magister Lotta Nylund för pro gradu-avhandlingen Naturalismens problematik: C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886.

Priset utdelas den 2 december av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.

Lotta Nylund undersöker i sin avhandling pro gradu den livliga konstdebatten kring realismen och naturalismen i 1870- och 1880-talens Finland.

Nylund framför en mera nyanserande tolkning kring de olika åsiktgruppernas ställningar och skiljelinjer än vad som varit gängse i tidigare forskning. Helena Westermacks humanistiska livsåskådning står i denna tolkning inte kategoriskt som en motpol till de etablerade auktoriteterna J. J. Tikkanen och C. G. Estlander.

Nylund sätter också sitt forskningsämne i ett internationellt perspektiv, och då speciellt med hänvisning till den viktorianska författarinnan George Eliot som jämförande exempel.

Nylunds arbete bevisar på ett övertygande sätt hur det inte rådde ett kategoriskt motsatsförhållande mellan naturalismens och realismens idévärld och den idealistiska konstsyn som hade dominerat tidigare under 1800-talet.   

Nylund erhöll vitsordet eximia cum laude approbatur för sin avhandling.  

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led.”

Gunnar Mickwitz pris utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Priset utdelades första gången år 1992.

I priskommittén för läsåret 2012–2013 har suttit professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil. dr Elisabeth Stubb och fil. mag. Sophie Holm.

För mera information, kontakta:
Peter Stadius, ordförande för Historiska föreningen
peter.stadius@helsinki.fi
050-5256418.

Avhandlingen finns att läsa i sin helhet i Helsingfors universitets databas Helda.

Läs mer om Gunnar Mickwitz fond och priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer