Gunnar Mickwitz pris 2017 till filosofie magister Tomas Sjöblom

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 26:te Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Tomas Sjöblom för pro gradu-avhandlingen ”Namnförfinskningar komma att ske i tusental”. Namnförfinskningen 1906: aktörer, målgrupp och debatt.

Priset överräcks fredagen den 2 februari 2018 av Helsingfors universitets kansler, professor Kaarle Hämeri. Prissumman är 1 000 euro.

Tomas Sjöblom undersöker i sin avhandling pro gradu den namnförfinskningskampanj som kulminerade på Snellmansdagen 12 maj 1906 och innebar att tiotusentals personer förfinskade sina släktnamn.

Sjöblom undersöker vem som utgjorde initiativtagarna och aktörerna inom denna kampanj samt vilken typ av argument de använde sig av. På så vis undersöker han även den politiska agendan i kampanjen och kampanjens tilltänkta målgrupp samt vilken typ av kritik som framfördes mot den inom de svensksinnade kretsarna.

Sjöbloms källmaterial omfattar närmare 500 tidningstexter ur både den finskspråkiga och svenskspråkiga tidningspressen samt arkivkällor.

Med sitt arbete visar Tomas Sjöblom att namnförfinskningskampanjen officiellt riktade sig till hela folket, men i praktiken var det ändå den bildade eliten som utgjorde den huvudsakliga målgruppen. Avsikten med kampanjen var att förfinska den svenskspråkiga eliten.

Sjöbloms framställning är väl avgränsad och genomgången av materialet är övertygande. Särskilt förtjänstfullt är det sätt på vilket författaren utnyttjar digitala källor och synliggör sin forskningsmetodik.

Arbetet utgör en utmärkt komplettering till den tidigare forskningen om namnförfinskningarna kring sekelskiftet 1900.

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led.

Gunnar Mickwitz pris utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Priset utdelades första gången år 1992.

Priskommittén för läsåret 2016–2017 har bestått av professor Björn Forsén, docent John Strömberg, FD Sofia Gustafsson samt FM Julia Dahlberg.

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande:
Julia Dahlberg
Julia.dahlberg@helsinki.fi
0400-645403.

Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet i Helsingfors universitets databas Helda.

Läs mer om Gunnar Mickwitz fond och priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer