Gunnar Mickwitz pris 2018 till filosofie magister Jimmy Holmberg

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 27:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Jimmy Holmberg för pro gradu-avhandlingen Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919.

Priset överräcks tisdagen 18 december 2018 av Helsingfors universitets kansler, professor Kaarle Hämeri.

Prissumman är 1 000 euro.

Jimmy Holmberg undersöker i sin avhandling pro gradu nykterhetsföreningarna i Pojo socken 1887–1919 med särskilt fokus på bruksområdena i Billnäs och Fiskars. Han visar att det på bruken i Pojo rådde en manlighetskultur som på flera sätt motarbetade nykterhetsarbetet trots att arbetarklassen i allmänhet ofta utgjorde en viktig rekryteringsstomme för nykterhetsrörelsen på andra håll i landet.

Ur källorna framkommer exempel på grupptryck, hån och trakasserier mot nykteristerna. Nykterhetsarbetet leddes till en betydande del av kvinnor  och verksamheten riktade sig i stor omfattning till barn.

Enligt Holmberg bibehöll Pojos nykterhetsföreningar och Västra Nylands nykterhetskrets även en religiös prägel långt efter att nykterhetsrörelsen nationellt sett allt mer hade övergått till hälsorelaterade argument för nykterhet.

I sin avhandling undersöker Jimmy Holmberg vem som stod bakom nykterhetsföreningarna, vilka deras målgrupper och mål var, samt hur och varför intresset för föreningarna fluktuerade. Arbetet är väl strukturerat och Holmberg är väl inläst på forskningslitteraturen och den teoretiska diskussionen om sitt ämne.

Holmberg anlägger ett viktigt genusperspektiv på sitt ämne genom att kontrastera den manliga arbetarbefolkningens ointresse och direkta motstånd mot nykterhetsarbetet mot kvinnornas engagemang för samma fråga.

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led.

Gunnar Mickwitz pris utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Priset utdelades första gången år 1992.

Priskommittén för läsåret 2017–2018 har bestått av professor Henrik Meinander, FD Kasper Kepsu, FM Tomas Sjöblom samt FD Julia Dahlberg.

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande:
Julia Dahlberg
Julia.dahlberg@helsinki.fi
Tel. 0400 645 403.

Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet i Helsingfors universitets databas E-thesis.

Läs mer om Gunnar Mickwitz fond och priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer