Gunnar Mickwitz pris 2014 till filosofie magister Jonathan Lagerquist

Historiska föreningens priskommitté har år 2014 beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Jonathan Lagerquist för pro gradu-avhandlingen The Defense of ”an Unconcionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964.

Priset utdelas den 4 december av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.

Jonathan Lagerquist undersöker i sin avhandling hur de kommunala myndigheterna i Prince Edward County i den amerikanska delstaten Virginia med hänvisning till gällande federal lag och under loppet av en lång rättsprocess förmådde hålla sina allmänna skolor stängda åren 1959−1964. Detta för att förhindra att mörkhyade och vita elever erhöll undervisning i samma skolor. I stället inrättade man privata skolor för respektive folkgrupper, vilket dock stred mot grundlagen. Den långa och invecklade rättsprocess som flöjde behandlas ingående i avhandlingen.

Nytt tidigare outforskat källmaterial analyseras initierat och ofta i jämförelse med liknande aktuell forskning. En av avhandlingens bärande slutsatser är att detta rättsfall utvecklades till en kamp mellan en konservativ och en progressiv tolkning av USA:s grundlag. Lagerquist visar en utmärkt förmåga att lösgöra sig från tidigare politiskt laddade och moraliserande tolkningar av detta rättsfall.

Lagerqvist erhöll vitsordet eximia cum laude approbatur för sin avhandling.

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led.

Gunnar Mickwitz pris utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Priset utdelades första gången år 1992.

I priskommittén för läsåret 2013–2014 har suttit professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil. dr Jani Marjanen och Julia Dahlberg.

Avhandlingen finns att läsa i sin helhet i Helsingfors universitets databas Helda.

Läs mer om Gunnar Mickwitz fond och priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer