Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Historisk Tidskrift för Finland får en ny huvudredaktör från och med det första numret 2022, då FD Jennica Thylin-Klaus, som lett tidskriftens verksamhet sedan 2017, lämnar över uppdraget till docent Johanna Wassholm.

Docent Johanna Wassholm valdes till ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland på Historiska föreningens höstmöte i november 2021. Hon övertar redaktörskapet från och med nr 1:2022.

Johanna Wassholm har långvarig erfarenhet både som forskare och redaktör. Wassholm disputerade med avhandlingen Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E.G. Ehrström 1808–1835 vid Åbo Akademi 2008 och har sedan dess varit verksam i ett flertal forskningsprojekt som bland annat berört finländsk samhällshistoria, universitetshistoria samt etnicitet och rörlig handel. Hon har tillsammans med Ann-Catrin Östman redigerat antologin Att mötas kring varor: Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950 (SLS 2021) och är redaktör för Historiska och litteraturhistoriska studier 2021–22. För närvarande arbetar hon i forskningsprojektet Vågor av förvisning: reglering och praktiker i norra Europa ca 1450–1900 (Finlands Akademi/Svenska Kulturfonden).

Johanna Wassholm övertar redaktörskapet från och med HTF:s 107 årgång.

HTF:s uppgift är att följa utvecklingen inom historieforskningen med koppling till Finland och Norden, publicera nya rön och ge synlighet åt aktuell forskning. Såväl HTF:s utgivare Historiska föreningen som redaktionen och redaktionsrådet har arbetat flitigt för att utveckla tidskriften i enlighet med de krav som ställs på en vetenskaplig tidskrift på hög nivå i dag. Under året 2022 genomförs en särskild satsning på att utveckla tidskriftens synlighet via hemsidor och sociala medier. För den här uppgiften kommer föreningen att engagera en vetenskapskommunikatör som arbetar med att producera material för webben.

I och med den nya årgången sker även andra förändringar inom HTF:s redaktion. Den nya huvudredaktören, som utsågs vid Historiska föreningens höstmöte, tillträder för en period på fem år, från 2022 fram till 2026. Under våren 2022 får tidskriften också en ny redaktör då FD Jens Grandell lämnar sin plats för andra uppgifter. Tidskriftens andra redaktör FM Evelina Wilson fortsätter med sina nuvarande uppgifter. Redaktionen samarbetar liksom tidigare med ett redaktionsråd under ledning av doc. Henrika Tandefelt och den ansvariga utgivaren Historiska föreningen. Det första numret 2022 utkommer i april.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer