Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland

Ny huvudredaktör för Historisk Tidskrift för Finland

 

Historisk Tidskrift för Finland får en ny huvudredaktör från och med det första numret 2017, då docent Lars-Folke Landgrén, som lett tidskriftens verksamhet sedan 2001, lämnar över uppdraget till FD Jennica Thylin-Klaus.

Jennica Thylin-Klaus har en långvarig erfarenhet av både forskning och redaktionella uppdrag. Hon disputerade med avhandlingen ’Den finländska svenskan’ 1860–1920. Tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv vid Åbo Akademi år 2012 och har tidigare arbetat bland annat som forskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Hon verkar därtill som redaktör för Svenska litteratursällskapets årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier och har sedan 2007 varit redaktionssekreterare för HTF. För närvarande arbetar hon som redaktör vid SLS förlag.

Jennica Thylin-Klaus övertar redaktörskapet från och med HTF:s 102 årgång. Årgången kommer att uppmärksamma Finlands 100 år med bland annat en serie historiografiska översikter med fokus på finländskt 1900-tal, skrivna av medlemmar av HTF:s redaktionsråd. Det första numret blir ett temanummer om antifascism i Norden, med Kasper Braskén, Matias Kaihovirta och Mats Wickström som gästredaktörer.

Det är ett faktum att mediefältet har förändrats radikalt under de senaste åren, och det gäller även de vetenskapliga tidskrifterna. Såväl HTF:s utgivare Historiska föreningen som redaktionen och redaktionsrådet har arbetat flitigt för att utveckla tidskriften i enlighet med de krav som ställs på en vetenskaplig tidskrift på hög nivå i dag. Som ett led i detta har man satsat på att även publicera tidskriften digitalt med open access.

HTF:s innehåll påverkas av forskarna och skribenterna – redaktionen tar ställning till de bidrag som lämnas in genom en kollegial granskningsprocess som omfattar två anonyma lektörer. Publikationsforum, som klassificerar vetenskapliga publikationer, har placerat HTF på nivå 2, vilket är ett uttryck för att de artiklar som publiceras i tidskriften håller en hög vetenskaplig nivå.

HTF:s uppgift är att följa utvecklingen inom historieforskningen med koppling till Finland och Norden, publicera nya rön och ge synlighet åt aktuell forskning. Jennica Thylin-Klaus hoppas på att man genom ett brett perspektiv ska kunna nå både forskarna och den historieintresserade allmänheten. Genom bidrag från FILI/Delegationen för den svenska litteraturens främjande har HTF haft möjlighet att låta översätta bidrag från finska till svenska, och har därmed gett spridning för finsk forskning också i övriga Norden.

Med hjälp av temanummer sammanställda antingen av redaktionen eller av gästredaktörer görs fördjupningar inom olika områden. Temanumren är även ett utmärkt forum för att ge synlighet åt pågående forskningsprojekt. Redaktionen tar gärna emot förslag till sådana temanummer.

I och med den nya årgången sker även andra förändringar inom HTF:s redaktion. Den nya ansvariga redaktören för HTF, numera huvudredaktören, utsågs vid Historiska föreningens höstmöte och tillträder för en period på fem år, från 2017 fram till 2021. Samtidigt ersätts de tidigare posterna som redaktionssekreterare av två redaktörer: fil.mag. Jens Grandell som tidigare verkat som redaktionssekreterare, samt fil.mag. Sophie Holm. Redaktionen samarbetar liksom tidigare med ett redaktionsråd och den ansvariga utgivaren Historiska föreningen. Det första numret 2017 utkommer i april.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer