Dag Lindberg in memoriam 1.1.1940–19.12.2021

Kort före jul, den 19 december, nåddes vi av sorgebudet att Historiska föreningens tidigare ordförande, Dag Lindberg, gått bort. Han skulle ha fyllt 82 år två veckor senare.

Dag Lindberg gjorde en bestående insats i vår förening. Att det blev så förklaras i mycket av att Lindberg var den drivande kraften bakom grundandet av ämnesföreningen Historicus, som ju nyligen firade sitt 60-årsjubileum. Genom Historicus fick den nytillträdde professorn i historia vid den svenska lärostolen, Jarl Gallén, ögonen på den driftige studenten Dag Lindberg. Lindberg tog sin kandidat- och magisterexamen 1966. Året därpå kallades han till assistent, den första vid lärostolen. Föreningsverksamhet kom alltid att vara en del av Lindbergs liv. Han kom från en familj i Tenala med djupa socialdemokratiska rötter. År 1966 valdes han till ordförande i Socialdemokratiska studentföreningen.

Vid samma tid gled Historiska föreningen in i sin djupaste kris, när det uppdagades att en person inom styrelsen förskingrat alla föreningens medel. När sedan statsbidraget för Historisk Tidskrift för Finland (HTF) drogs in, gick ordföranden Jarl Gallén in för en total förnyelse. Det var självskrivet att just Dag Lindberg valdes till ny sekreterare för föreningen. Han utsågs också till redaktionssekreterare för HTF. Från ett nolläge, ja rentav minusläge, lyckades Lindberg, tillsammans med Jarl Gallén, rädda tidskriften.

Efter tre år fick Dag Lindberg studenten Max Engman vid sin sida, och de kunde tillsammans föra upp HTF till en ledande position i Finland. År 1975 kunde Lindberg, efter fullgjort räddningsarbete, lämna redaktionen för att träda in i redaktionsrådet. Det var därför en glädje för Historiska föreningen att 1987 välja Lindberg till ordförande. Det var en livaktig och välfungerande förening som Lindberg kunde leda och vidareutveckla fram till år 1992.

Då hade Dag Lindberg redan hunnit röra sig på flera viktiga arenor: Riksarkivet, Nordiska rådet, Riksdagen och Svenska Finlands folkting. Från 1991 till 1997 var Lindberg arkivchef vid Brages urklippsverk.

Erfarenheterna från föreningslivet gjorde Dag Lindberg till en betrodd sekreterare i krävande lagstiftnings- och utredningssammanhang. Otaliga är utredningarna av hans hand inom Nordiska rådet och andra nordiska sammanslutningar samt vid Justitieministeriet. Det var nu Lindberg blev en av vårt lands ledande nordister, med en mängd förtroendeuppdrag i det nordiska samarbetet. En viktig fortsättning på hans arbete för Historiska föreningen och HTF blev det långvariga engagemanget som sekreterare i Finlandsavdelningen av Letterstedtska föreningen och därmed befattningen som biträdande chefredaktör för Nordisk Tidskrift. Dag kunde här säkra att Finlands röst alltid hördes i detta nordiska sammanhang.    

Dag Lindberg hade högre examen också i nordisk filologi. Hans djupa intresse för det svenska språket och dess förkovran, förde honom till engagemanget som övertranslator och biträdande folktingssekreterare vid Svenska Finlands folkting. Utöver detta uppdrag översatte Lindberg flera krävande finska historieverk till svenska. Arbetet med Historisk Tidskrift för Finland hade visat på betydelsen av att få finskspråkig forskning tillgänglig för en nordisk läsekrets och här ville Lindberg än en gång göra sin insats.  

År 1998 drabbades Dag Lindberg av ett slaganfall, som på ett avgörande sätt nedsatte hans rörelse- och talförmåga, vilket ledde till sjukpensionering. Lindbergs djupa intresse för hembygden Tenala och lokalhistoria överlag gav tidigt ett särintresse han kunde ägna sig åt också under de många sjukdomsåren: genealogi och släktforskning. Han räknades som en auktoritet på det fältet.   

 Trots denna tragiska vändning i livet fortsatte Dag Lindberg att på ett självklart sätt följa med det som hände i samhället och i Historiska föreningen. Det var belönande för dess aktiva medlemmar att på olika sätt få bekräftat att Lindberg fortfarande aktivt tog del i den förening och den tidskrift som han i tiderna varit med om att rädda. För den som följt Dag Lindbergs levnadsbana var det självklart att han skulle få sin sista viloplats på kyrkogården i Tenala, i hembygden.

Henry Rask

Bild: Atelier Nyblin. Dag Lindbergs anhöriga.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer