Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Magnus Rask

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 30:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Magnus Rask för magistersavhandlingen ”Vetenskaplig fördom och fri forskning”. Uno Stadius och den psykiska forskningen i Finland 1912–1936. Prissumman är 1 000 euro.

Magnus Rask undersöker i sin avhandling ett intressant marginalfenomen i den moderna vetenskapens historia. Det handlar om den psykiska forskningen som i början av 1900-talet ville undersöka olika andefenomen såsom spöken, fjärrsyn, telepati eller automatisk skrift med hjälp av vetenskapliga metoder samt vinna vetenskaplig legitimitet för sådana undersökningar. Avhandlingen kretsar kring den mest produktiva psykiska forskaren i Finland, journalisten och folkbildaren Uno Stadius (1871—1936).

Den psykiska forskningens ställning i utkanten av det vetenskapliga fältet ger en inblick i den ständigt pågående gränsdragningsprocess som definierar vad som kan accepteras och inte kan accepteras som trovärdig vetenskap. I sin analys visar Magnus Rask att Uno Stadius hade en stark identitet som ”sanningssökare”. Stadius, som ofta var mer vågad i sina hypoteser än andra psykiska forskare, ansåg att vetenskapen i framtiden skulle kunna förklara sådana fenomen som dittills hade betraktats som övernaturliga.

I sin prismotivering framhäver Historiska föreningens priskommitté att Magnus Rasks avhandling är ett väl utfört bidrag till aktuell vetenskapshistorisk forskning om vetenskapens legitimitet och trovärdighet men också om andlighetens betydelse för vetenskapen. Med sin undersökning av det område som senare kallats för parapsykologi, visar Rask prov på ett självständigt grepp och forskarförmåga då det gäller att identifiera källmaterial och argumentera utgående från tidigare forskning. Arbetet erbjuder en spännande inblick i ett nästan bortglömt kapitel av Finlands idé- och vetenskapshistoria.  

Gunnar Mickwitz pris

Historiska föreningen stiftade 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led. Priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu (numera magistersavhandling) vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.” Gunnar Mickwitz pris utdelades första gången 1992. På grund av den rådande pandemisituationen ordnas hösten 2021 ingen fysisk prisutdelningsceremoni.

Priskommittén för läsåret 2020–2021 har bestått av universitetslektor Björn Forsén, FD Jeanette Lindblom, FM Sara Johansson och FD Julia Dahlberg.

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande Julia Dahlberg (förnamn.efternamn[ät]oulu.fi, tfn. 0400 645 403).

Avhandlingen finns tillgängligt i sin helhet i Helsingfors universitets databas Helda.

Mer om Gunnar Mickwitz fond och priset på Historiska föreningens hemsidor.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer