Gunnar Mickwitz pris

Historiska föreningen instiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens vice ordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940.

Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led.

Gunnar Mickwitz pris utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu / magisteravhandling vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.

Läs om de 10 senaste pristagarna

Alla pristagare

 • 2022: Priset delades inte ut på grund av att antalet magisteravhandlingar under året var mycket litet. De avhandlingar som färdigställdes under året beaktades vid utdelningen av priset 2023.
 • 2021 Magnus Rask, ”Vetenskaplig fördom och fri forskning”. Uno Stadius och den psykiska forskningen i Finland 1912–1936.
 • 2020 Sara Johansson, Kom, avsmakades, segrade – tobakens ekonomi och retorik. Strengbergs tobaksreklam i finsk press 1900–1930.
 • 2019 Johanna Rehn, Hellish Visions. Punishment in Western European Vision Literature, ca. 800–1200.
 • 2018 Jimmy Holmberg, Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919.
 • 2017 Tomas Sjöblom, ”Namnförfinskningar komma att ske i tusental”. Namnförfinskningen 1906. Aktörer, målgrupp och debatt.
 • 2016 Evelina Wilson, Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808-1852 i Finland.
 • 2015 Tomi Ståhlberg, Arktisk utpost eller port till rikedom? Petsamos betydelse för Finlands utrikeshandel under 1930-talet.
 • 2014 Jonathan Lagerquist,  The Defense of ”an Unconcionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964.
 • 2013 Lotta Nylund, Naturalismens problematik: C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886.
 • 2012 Mathias Haeggstrom, Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt.
 • 2011 Sophie Litonius, Vänner, kolleger och gynnare – Namngivningen av de finska fästningsverken under Augustin Ehrensvärds tid.
 • 2009-2010 Charlotte Vainio, Den medeltida svenska hustrun och lagen – en studie i förmyndarskap, begränsningar och möjligheter 1350–1442.
 • 2008 Nora Ervalahti, Nöjesliv och biografkultur i Vasa kring år 1906 och Johan Kylander, Änkorna i Nummi. Vardagen och familjen för änkor på den västnyländska landsbygden 1775–1840.
 • 2007 Eva Gädda, ”Lof ske dig, Krist, ewinnerlig, Du konung utan like! Böj neder alla knän för dig; Tillkomma låt ditt rike”: Zacharias Topelius psalmer i 1886 års svenska psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland.
 • 2006 Kasper Kepsu, ”Töllikes oväsende”: Bondeoroligheterna i Nöteborgs län under 1680-talet.
 • 2005 Staffan Sunabacka, Evolutionens stora misstag: Yrjö Kokko om människans beteende i manuskriptet Sielu ja sammakko från 1959.
 • 2004 Kjersti Overland, The Failure of Freestall Housing in the GDR: An illustration of the Socialist Unity Party’s unrealistic agricultural economic plans in the late 1950s.
 • 2003 Caesar Paterlini, Från toppstyrd marionettdocka till opinionsbildande medborgarrörelse – FN-förbundet i Finland 1954-1968.
 • 2002 Eva Ahl, Den heliga Birgitta – profet eller politiker? Trender och tendenser inom den nordiska Birgittaforskningen.
 • 2001 Sofia Gustafsson, Järnets resa söderut. Stockholms järnvaruexport till Porto åren 1780-1800.
 • 2000 Stefan Nygård, Fabriken, gatan och skolan: barnarbete och synen på arbetande barn i Helsingfors 1840-1920.
 • 1999 Vera von Fersen, La Famille des Chevaliers Gardes – Pour la Foi et la Loyaute. Le Régiment des Chevalier-Gardes de Sa Majesté L’Impératrice Maria Feodorovna en émigration: 1921-1982.
 • 1998 Walter Fortelius, Enhörningens dolda kraft.
 • 1997 Steve Österlund, Den lykurgiska kontinuiteten. Det hellenistiska Spartas sociala utveckling.
 • 1996 Håkan Forsgård, Friedrich Meinecke och Weimarrepubliken – en tysk historikers politiska tänkande och handlande i samband med uppbyggandet och konsolideringen av Tysklands första demokratiska republik 1918-1925.
 • 1995 Susanna Kullberg, Det formade landskapet. En studie i markanvändningen i Kvarnby, Kyrkslätt mellan åren 1781-1901 och i Saaris, Mietois mellan åren 1693-1887.
 • 1994 Tomas Westerbom, Folkets suveränitet förstenad. Finlands lantdags byggnadsfråga (1906-1912).
 • 1993 Annette Forsén, Ministerpresident Otto Brauns politiska agerande 1932-1933.
 • 1992 Anna Finnilä, Det stora varuhuset. En kulturhistorisk studie utgående från Stockmanns varuhus på 1930-talet.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer