Om Gunnar Mickwitz

Gunnar Mickwitz (1906–1940) föddes i Åbo år 1906. Han blev student från Svenska Normallyceum 1924 och inriktade i början sina historiska studier på antikens ekonomi och historia. Filosofie kandidat blev han 1929 vid Helsingfors universitet.

År 1932 disputerade Gunnar Mickwitz för doktorsgraden på sin banbrytande avhandling Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr. Den byggde på ett vidlyftigt både litterärt och numismatiskt material och gav en ny bild av de ekonomiska förhållandena i kejsartidens Rom.

Tack vare stipendiemedel från universitetet kunde Gunnar Mickwitz under 1930-talet ägna största delen av sin tid åt forskning. Han övergick till studiet av kontinuiteten mellan antiken och den europeiska medeltiden och utgav 1936 Die Kartellfunktionen der Zünfte, som klarlade djupa sammanhang i det europeiska skråväsendets utveckling. Efter fortsatta arkivstudier främst i Revals rikhaltiga arkiv utkom 1938 Aus Revaler Handelsbüchern, som gav ny kunskap om Hansan och dess handelsorganisation i Östersjöområdet.

I 1930-talets ofta markant provinsiella Finland representerade Gunnar Mickwitz en forskarpersonlighet som förstod det betydelsefulla i att träda fram på ett internationellt forum. I sin forskargärning företrädde han därför sådant som först senare blev en naturlig del i finländsk forskning.

Gunnar Mickwitz fungerade som Historiska föreningens vice ordförande åren 1937–1940.

Gunnar Mickwitz stupade i vinterkriget år 1940.

Historiska föreningen instiftade år 1940 en fond till minnet av Gunnar Mickwitz. Fonden har sedan 1992 delat ut Gunnar Mickwitz pris för en förtjänstfull pro gradu i historia.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer