Gunnar Mickwitz pris 2020 till filosofie magister Sara Johansson

Historiska föreningens priskommitté har beslutat utdela det 29:de Gunnar Mickwitz priset till filosofie magister Sara Johansson för pro gradu-avhandlingen Kom, avsmakades, segrade – tobakens ekonomi och retorik. Strengbergs tobaksreklam i finsk press 1900–1930.

Prissumman är 1 000 euro.

Sara Johansson undersöker i sin avhandling reklam för Strengbergs tobaksfabrik i finländsk tidningspress i början av 1900-talet. Johansson kartlägger hur mycket reklamutrymme som köptes för Strengbergs tobaksreklam samt dess förhållande till olika konjunkturer så som första världskriget. Därtill diskuterar hon reklamens språkliga och visuella retorik i anslutning till ideal och föreställningar i det finländska samhället.

I sin analys av reklammaterialet utgår Johansson från reklamens funktion som en samhällsspegel. Med hjälp av kritisk diskursanalys identifierar hon de teman som ingår i reklamens föreställningsvärld.

I sin avhandling visar Sara Johansson att tobaksreklamen utgick från fenomen och ideal som antogs vara åtråvärda för konsumenten. Bland de fenomen som tobaksreklamerna antog vara åtråvärda för konsumenten fanns det moderna och det exotiska. Associationer till det moderna framkallades genom bilder av massproduktion, tekniska innovationer, kvinnor och stadsliv.

Hänvisningar till Orienten, det annorlunda och exklusiva, skapade ett exotiskt inslag i reklamerna. Parallellt med detta förekom emellertid också ett annat reklamspråk som tog fasta på Finlands historia och natur samt agrara och nationella symboler.

I sin prismotivering framhäver Historiska föreningens priskommitté att Sara Johanssons avhandling är ett väl genomfört arbete med en tydligt definierad och avgränsad forskningsuppgift. Hennes framställning visar prov på ett självständigt grepp och förmåga att föra argumentation.

Avhandlingen ger en intressant inblick i den finländska tobaksindustrins historia.

Priskommittén för läsåret 2019–2020 har bestått av professor Henrik MeinanderPD Henrik ForsbergFM Anna Wilhelmson och FD Julia Dahlberg.

Ett sammandrag av avhandlingen finns tillgängligt i Helsingfors universitets databas Helda.

Ytterligare information genom Historiska föreningens ordförande Julia Dahlberg (julia.dahlberg@oulu.fi, tfn. 0400 645 403).

Gunnar Mickwitz pris

Historiska föreningen stiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens viceordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940.

Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ”Ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz pris, till en ung historiker ur föreningens led.”

Gunnar Mickwitz pris utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Priset utdelades första gången år 1992.

På grund av den rådande pandemisituationen ordnas hösten 2020 ingen fysisk prisutdelningsceremoni.

Läs mer om Gunnar Mickwitz fond och priset.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer