Stadgar

Historiska föreningens stadgar.

Senast reviderade vid vårmötet den 24 mars 2021.

§ 1 Syfte

Historiska föreningen är ett svenskspråkigt forum för historieforskare, historiestuderande och den historieintresserade allmänheten i Finland.

Föreningens syfte är att främja och upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. För detta ändamål ordnar föreningen föredrag, seminarier, diskussioner och andra evenemang i aktuella frågor inom historievetenskaperna samt idkar publikationsverksamhet.

Historiska föreningen ger ut Historisk Tidskrift för Finland.

§ 2 Hemort och språk

Föreningens hemort är Helsingfors och dess språk svenska.

§ 3 Medlemmar

Föreningens betalande medlemmar är dels aktiva medlemmar, dels understödande medlemmar. Rösträtt utövas endast av aktiv medlem.

Till aktiva medlemmar kallar föreningens styrelse personer som begärt därom och vilka understöder föreningens strävanden. En aktiv medlem kan bli ständig medlem mot en engångsavgift som motsvarar minst 15 ordinarie årsavgifter.

Till understödande medlem kallas person som vill stöda föreningens publikationsverksamhet. Understödande medlem har rätt att erhålla Historisk Tidskrift för Finland och andra av föreningen utgivna publikationer på samma villkor som aktiva medlemmar.

§ 4 Hedersledamot

Till hedersledamöter kan föreningen kalla särskilt förtjänta forskare eller medlemmar. Valet förrättas medelst slutna sedlar, sedan skriftligt förslag därom vid föreningens möte framställts av minst fem aktiva medlemmar, och fordras för godkännande ¾ majoritet. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

§ 5 Uteslutning ur föreningen

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar densamma kan av styrelsen genom omröstning med enkel röstövervikt uteslutas. Den uteslutna bör skriftligen meddelas därom.

§ 6 Årsavgift

Årsavgiftens storlek och termin för dess erläggande bestäms av föreningens höstmöte. Föreningens medlemmar som studerar kan beviljas sänkt årsavgift. Medlem som inte erlagt årsavgift anses enligt styrelsens beslut ha utträtt ur föreningen.

§ 7 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av en ordförande och sex ledamöter.

Styrelsens ordförande väljs för ett kalenderår i sänder, dess övriga ledamöter för två år; av dessa avgår hälften årligen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utanför styrelsen sekreterare och ekonom.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och tre ledamöter är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott för att bereda särskilda ärenden.

§ 8 Föreningens namntecknare

Föreningens namn tecknas av endera ordföranden eller vice ordföranden jämte sekreteraren.

§ 9 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör lämnas till revisor och verksamhetsgranskare för granskning senast två veckor före vårmötet.

§ 10 Ordinarie och extra ordinarie möten

Föreningen sammankommer till två ordinarie föreningsmöten under året, ett vårmöte inom mars/april och ett höstmöte inom oktober/november.

Extra möte hålls så ofta styrelsen finner anledning därtill eller sådant för visst ärende påyrkas av minst en tiondel av föreningens medlemmar.

Kallelse till föreningsmöte utfärdas minst en vecka före mötesdagen genom en möteskallelse på föreningens webbplats eller i föreningens medlemsutskick.

§ 11 Vårmöte

Vid föreningens vårmöte behandlas följande frågor:

 • Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet.
 • Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet.
 • Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Bokslutet jämte revisorns och verksamhetsgranskarens berättelser.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
 • Övriga ärenden.

§ 12 Höstmöte

Vid föreningens höstmöte behandlas följande frågor

 • Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet.
 • Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet.
 • Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet.
 • Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för det inkommande året.
 • Behandling av styrelsens förslag till budget för det inkommmande året samt fastställande av årsavgifterna.
 • Val av styrelseordförande för det kommande året.
 • Val av styrelseledamöter för de i tur avgående.
 • Val av ledamöter i redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland enligt tidskriftens reglemente.
 • Val av en revisor och enverksamhetsgranskare samt ersättare för dessa.
 • Övriga ärenden.

§ 13 Reglementen och instruktioner

Utöver dessa stadgar kan föreningens möte fastställa särskilda reglementen och instruktioner för verksamheten.

§ 14 Ändring av stadgarna

Dessa stadgar kan ändras endast av ordinarie föreningsmöte och fordras därtill att i § 10 nämnda kallelse upptar detta ärende. För stadgeändring erfordras minst ¾ av de vid mötet avgivna rösterna.

§ 15 Upplösning av föreningen

Frågan om föreningens upplösning bör behandlas av tvenne med minst två veckors mellanrum hållna möten, varav det första bör vara ett ordinarie föreningsmöte, och vid bägge godkännas med en röstövervikt, som omfattar minst ¾ av de vid mötena avgivna rösterna.

I händelse av föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar någon registrerad organisation med likartade syften.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer