Samfundet Ehrensvärd rf tilldelas Gösta Mickwitz pris

Pressmeddelande

Det tionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller Samfundet Ehrensvärd rf. Priset delas ut under ett seminarium som ordnas av Historiska föreningen onsdagen 20 april 2022, kl. 14.00–18.00 i Aalto-universitetet (Runebergsgatan 14–16A, sal A300) under rubriken:

Sveaborg – fästningen och världsarvet

Se program här.

Priset tillfaller Samfundet Ehrensvärd rf för samfundets värdefulla arbete med att sprida kunskap om Sveaborg och dess historia. Prissumman är 4 000 €.

Kommittén för Gösta Mickwitz pris konstaterar i sin prismotivering att Samfundet Ehrensvärd genom sitt mångsidiga och engagerade arbete har bidragit till att öka kunskapen om Sveaborg och dess historia bland både finländska och utländska besökare. Kommittén lyfter särskilt fram samfundets roll när det gäller att främja historieintresset bland ungdomar och barn. Genom sin målmedvetenhet och initiativrikedom bidrar samfundet till att stärka historiemedvetandet och väcka intresse för skeenden som format vår historia. 

Den ideella, tvåspråkiga organisationen Samfundet Ehrensvärd rf (grundad 1921) har som syfte att sprida kunskap om Sveaborg och dess historia. Samfundet upprätthåller Ehrensvärd-museet på Sveaborg och administrerar Sveaborgscentret med Sveaborgsmuseet. Samfundet bedriver vetenskaplig publikationsverksamhet och har tidigare även gett ut guideböcker, kartor och broschyrer. Samfundet förvaltar även ett bibliotek och en samling föremål med anknytning till fästningen och dess historia.

Samfundet Ehrensvärd har en central betydelse för förvaltandet av världsarvet och turistattraktionen Sveaborg. Samfundet ansvarar för de regelbundna guidade turerna på Sveaborg och för utbildningen av auktoriserade turistguider. Samfundet arrangerar även äventyrsturer för barn. Tillsammans med Viaporin telakkasäätiö har samfundet även låtit bygga kanonslupen Diana efter ritningar från tidigt 1800-tal. Fartyget levandegör livet ombord på skärgårdsflottan för tvåhundra år sedan. Därtill bedriver samfundet café-, kiosk- och souvenirförsäljning på Sveaborg.

Historiska föreningen (grundad 1914) är ett svenskspråkigt forum för historieforskare, historiestuderande och den historieintresserade allmänheten i Finland. Ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap delar föreningen ut Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Priset utdelades första gången 2003.

Tilläggsinformation

Historiska föreningens ordförande, FD Julia Dahlberg
tfn 0400 645 403, e-post julia.dahlberg@oulu.fi.

Läs mer om fonden och priset på Historiska föreningens webbplats.

Bild: Alexander Chernov / Suomenlinnatours.com.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer