Verksamhetsberättelse 2001

HISTORISKA FÖRENINGEN 2001

Historiska föreningens verksamhet har under det åttiosjunde verksamhetsåret år 2001 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin åttiosjätte årgång. Föreningen har under året sammankommit till två möten och åtta föredragnings- och diskussionsaftnar. Styrelsen har sammankommit sex gånger. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 13 och 40 personer med ett medeltal på 23 personer (27 personer föregående år). Föreningens möteslokal har varit Vetenskapernas hus i Kronohagen. Under året har följande program anordnats:

1.2   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, prof. Peter Aronsson, Makten över minnet. Författare och historiker i kamp och samverkan: exemplen Vilhelm Moberg och Elin Wägner. (13 personer)
10.2   Programblock vid De II Finska historiedagarna i Lahtis, Litteraturen som instrument i nationsbygget, i samarbete med Historiska samfundet i Åbo och Svenska litteratursällskapet i Finland. Föredrag av fil. mag. Henrika Tandefelt, prof. Pertti Lassila, prof. Clas Zilliacus och fil. lic. Henry Rask. Paneldebatt under ledning av docent Henrik Meinander. (40 personer)
16.2   Seminarium på Vetenskapernas hus, Återkomst eller förnyelse? Paneldiskussion kring konservatismen som historiskt och samhälleligt fenomen i Sverige och Finland. Paneldeltagare: prof. Matti Klinge, docent Vesa Vares, publicist Anders Björnsson, fil. dr Nils Erik Forsgård, chefredaktör Erik Wahlström och kulturredaktör Erik Wallrup. (35 personer)
28.3   Programafton på Vetenskapernas hus kring historieprojektet Tre historiska scener. Sveaborg, Senatstorget och Järnvägstorget. Hum. kand. Eva Ahl, fil. stud. Aapo Roselius och fil. stud. Pia Österman presenterade projektet som genomfördes i samband med Helsingfors kulturstadsår och 450-årsjubileum. (29 personer)
17.4   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. dr Cecilia af Forselles-Riska, Carl Enckell – från industri till utrikespolitik. (22 personer)
19.9   Programafton kring Teknik och historia. Besök på Kraftverksmuseet. Presentation av forskare Jari Harju, Gammelstaden och den tidiga industrin i Finland. (15 personer)
23.10   Föredragsafton på Vetenskapernas hus kring temat Huvudstadens nya historia. Föredrag av docent Laura Kolbe under rubriken Att utforska huvudstaden samt av docent Panu Pulma, Där utvecklingen drar fram – om otrevliga saker i en bok om huvudstadens framsteg. (15 personer)
28.11   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. mag. Sofia Gustafsson, Svenskt järn i sydliga vatten. Järnexport från Sverige till Portugal i slutet av 1700-talet. (14 personer)

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 237 aktiva och 204 understödande medlemmar. Totalt 441 medlemmar (431 föregående år).

Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har i sin helhet överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter. Kostnaderna för föreningens ordinarie verksamhet (möteskostnader, kontorsutgifter och representation) har täckts av de frivilliga stödavgifter de aktiva medlemmarna erlagt i samband med medlemsavgiften.

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande fil. lic. Henry Rask, viceordförande fil. dr Alexandra Ramsay, sekreterare fil. mag. Peter Stadius, ekonom fil. stud., studentmerkonom Lars Karhunen, ledamot fil. lic. Annette Forsén, ledamot fil. mag. Mikael Nyholm, ledamot fil. mag. Kristina Ranki.

Ur Fonden till Gunnar Mickwitz minne utdelades det tionde Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur föreningens led. Årets pris tillföll fil. mag. Sofia Gustafsson för hennes examensavhandling Järnets resa söderut. Stockholms järnvaruexport till Porto åren 1780-1800. Priset utdelades 5.11 av rektor Kari Raivio vid en ceremoni i Helsingfors universitet.

Genom en donation av professor emeritus Gösta Mickwitz kunde föreningen inrätta en ny fond, Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk historisk vetenskap. Enligt donators önskemål har en kommitté tillsatts för att utarbeta förslag till användning av fondens medel.

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har föreningen under året haft tillgång till arbetsbord med ADB-utrustning i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors.

Historiska föreningen utger Historisk Tidskrift för Finland. Den åttiosjätte årgången omfattade fyra nummer om sammanlagt 626 sidor (560 år 2000). Innehållet fördelade sig på 16 uppsatser, 6 översikter och meddelanden, två diskussionsinlägg, en forskarprofil, samt 9 rapporter från fältet. (17 uppsatser, två översikter och meddelanden, ett diskussionsinlägg och 8 rapporter från fältet år 2000). Sammanlagt medverkade 49 forskare i årgången med ett eller flera bidrag (47 år 2000); 17 bidrag var översatta från finskan (17 år 2000). Tidskriftens redaktion har bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén och redaktionssekreteraren fil. mag. Stefan Nygård. Tidskriftens skattmästare har varit fil. stud., studentmerkonom Lars Karhunen.

Utgivningen har främst finansierats genom anslag av Finlands Akademi, Svenska litteratursällskapet i Finland, Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska, samt prenumerations- och medlemsavgifter. Tidskriftens redaktion finns på historiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer