Verksamhetsberättelse 2005

HISTORISKA FÖRENINGEN 2005

Historiska föreningens verksamhet har under det nittioförsta verksamhetsåret år 2005 fortgått enligt tidigare riktlinjer, även om fondernas tillväxt medfört både möjligheter och förpliktelser till nya verksamhetsformer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittionde årgång. Föreningen har under året sammankommit till två möten samt nio programtillfällen. Styrelsen har sammankommit nio gånger. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 7 och 101 personer med ett medeltal på drygt 33 personer (33 personer föregående år, 27 år 2003). Föreningens möteslokal har varit Vetenskapernas hus i Kronohagen.

Möten


Vårmötet hölls 27.4.
Höstmötet hölls 20.10.

Seminarier, föredrag och övriga program

19.2  Svenskspråkig programdag vid De VI Finska historiedagarna i Lahtis. Tema: Året 1905 – Norden, Ryssland, världen. Föredragshållare var: professor Matti Klinge (Helsingfors), Året 1905 i världsperspektiv, professor Ole Kristian Grimnes (Oslo), Norge og opplösningen av den svensk-norske unionen, docent Torbjörn Nilsson (Stockholm), Sverige och upplösningen av den svensk-norska unionen och professor Sune Jungar (Åbo), Finländska och ryska opinioner kring en union i upplösning.

3.3  Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil.dr Jessica Parland-von Essen, Behagets betydelser – Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur.

17.4  Vårexkursionen Mellan dop och yxa – I första korstågets fotspår. Arrangerades tillsammans med Glossa – sällskapet för medeltidsforskning. Under exkursionen besöktes resmål i Kumo (Kokemäki) och Kjulo samt Nousis kyrka, Korois ruiner och Kuppis källa. Föredragshållare var professor Thomas Lindkvist (Göteborg), professor Jyrki Knuutila (Helsingfors), fil.dr John Lind (Syddansk universitet), fil.lic. Rainer Knapas (Svenska litteratursällskapet i Finland), fil.mag. Derek Fewster (Helsingfors) och fil.mag. Eva Ahl (Helsingfors).

27.4  Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil.mag. Kjersti Øverland, ’Åpne fjös’, utopistiske målsetninger og tap i dyreproduksjonen – Gjennomföring og konsekvenser av DDR:s landbrukskollektivisering, 1958-1962.

3.5 Föreningens ordförande emeritus, fil.lic. Henry Rask, uppvaktades med anledning av sin 60-årsdag och utnämningen till hedersmedlem på vårmötet den 27 april. Programmet bestod av välkomstskål, sång och tal samt kaffe och kaka. Födelsedagsmottagningen arrangerades tillsammans med Rasks arbetsgivare Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, där mottagningen också ägde rum.

28.9 Programafton på Riksdagshuset. Rundtur under ledning av assistent Hildur Boldt, föredrag av fil.dr Thomas Westerbom, Perspektiv på parlamentshus-forskningen.

20.10  Fördragsafton på Vetenskapernas hus, fil.mag. Elisabeth Stubb, Akademiskt utbildningsutbyte som utrikespolitik – Amerikansk-finländska kulturkontakter under 1950-talet.

12.11   Det andra Gösta Mickwitz-seminariet i Svenska litteratursällskapets festsal under rubriken Platsens dimensioner. Geografi, litteratur och historia. Föredragshållare var: professor John Westerholm (Helsingfors), Om geografins platsbegrepp, fil.dr Hendriette Kliemann (Berlin), Norden som geografiskt begrepp i 1700- och 1800-talets tyska universitetsvärld, universitetslektor Ann Grubbström (Uppsala), Estlands svenskbygder – relationen mellan region, plats och etnisk identitet, försteamanuensis Peter Fjågesund (Telemark), Utopi og dystopi fra Rousseau til 1800-talles Arktis-feber, fil.lic. Rainer Knapas (Helsingfors), Finland som plats för ryska romantiker, universitetslektor Kajsa Andersson (Örebro), Nord och syd i den franska litteraturen och fil.dr Peter Stadius (Helsingfors), Spanjorernas ambivalenta Norden kring 1900. I samband med seminariet tilldelades Ph.D., cand.mag. Niels Kayser Nielsen det andra Gösta Mickwitz-priset.

7.12  Programafton och julsamkväm på Teatermuseet i Kabelfabriken. Museet förevisades av professor Pentti Paavolainen, som även föreläste under rubriken Teaterhistoria i Finland – aktuella och bestående forskningsfrågor. Efteråt bjöd föreningen på en matbit och vin i museets utrymmen.

Medlemmar


Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 322.

Intäkter


Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till största del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen


Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:

ordförande: fil.mag. Derek Fewster
viceordförande: fil.dr Peter Stadius
ledamot, sekreterare: fil.mag. Kim Björklund
ledamot, ekonom: fil.mag. Michaela Bränn
ledamot: fil.mag. Walter Fortelius
ledamot: fil.stud. Laura Mattsson
ledamot: fil.mag. Aapo Roselius

Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Anders Borgström, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med fil.lic. Annette Forsén som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland


Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén och redaktionssekreterarna fil.mag. Jani Marjanen (nr 3-), fil.mag. Stefan Nygård (-nr 2) samt fil.dr Charlotta Wolff. Tidskriftens skattmästare har varit fil.mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Tidskriftens nittionde årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 520 sidor (518 sidor år 2004). Årgångens första nummer var ett temanummer om historiens användning. Uppsatserna i årgångens tre övriga nummer behandlade social-, musik-, identitets-, ekonomi-, idé- och militärhistoriska teman.

Innehållet fördelade sig på 18 uppsatser, en översikt, en forskarprofil samt 8 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” behandlades 21 arbeten. Sammanlagt medverkade 35 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. 9 bidrag var översatta från finskan.

Upplagan för de två första numren uppgick till 830 exemplar. De övriga två utkom i 750 exemplar.

Intäkter


Tidskriftens pris har under år 2005 varit 30 euro för ordinarie prenumeranter samt 20 euro för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 35 euro. Lösnummerpriset har varit 10 euro för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Finlands Akademi och Svenska litteratursällskapet i Finland. För översättningskostnader fick tidskriften år 2004 ett anslag från Informationscentralen för Finlands litteratur/Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne


Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek var 1 000 euro (föregående år 1 000 euro). Priskommittén för år 2005 hade följande sammansättning: professor Henrik Meinander, fil.dr Jessica Parland-von Essen, fil.lic. Henrika Tandefelt och fil.mag. Aapo Roselius.

Det fjortonde Gunnar Mickwitz-priset tillföll fil.mag. Staffan Sunabacka för hans avhandling Evolutionens stora misstag – Yrjö Kokko om människans beteende i manuskriptet Sielu ja sammakko från 1959. Priset utdelades den 8 december av rektor Ilkka Niiniluoto vid en ceremoni på Helsingfors universitet, i närvaro av medlemmar ur priskommittén och föreningens styrelse samt studiekamrater till pristagaren (15 personer). Utdelningen uppmärksammades i Hufvudstadsbladet.

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap


Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Prisets storlek var 2 000 euro (1 000 euro 2003). Priskommittén för år 2005 hade följande sammansättning: docent Lars-Folke Landgrén, professor Laura Kolbe, fil.dr Alexandra Ramsay och fil.dr Minna Sarantola-Weiss.

Det andra Gösta Mickwitz-priset tillföll Ph.D., cand.mag. Niels Kayser Nilsen (lektor vid Århus universitet) för artikeln ”Nationalismens rumsdimensioner i Norden”, som publicerats i Historisk Tidskrift för Finland 3/2003. Priset utdelades i samband med det andra Gösta Mickwitz-seminariet i Svenska litteratursällskapets festsal den 12 november 2005. Utdelningen uppmärksammades i Hufvudstadsbladet.

Slutord


Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Finlands Akademi och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Akademiska bokhandeln har bekostat föreningens medlemsförsändelser. Samarbetet har gynnat båda parter genom att föreningens medlemmar får emotta information om nya historiska publikationer och att bokhandeln kunnat nå en viktig målgrupp. Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer