Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för Historiska föreningen r.f. 2020.

Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. Det etthundrasjätte verksamhetsåret 2020 har på flera sätt påverkats av den världsomfattande coronaviruspandemin som medfört begränsade möjligheter till fysiska sammankomster. Föreningen har under året samlats till två möten samt 4 programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt 3 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 12 och 25 personer med ett medeltal på 18 personer jämfört med 18 personer föregående år. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundrafemte årgång. 

Möten 

Vårmötet planerades ursprungligen hållas 16.3.2020, men mötet måste inhiberades på grund av corona-pandemins utbrott. Med stöd av den tillfälliga förordning som utfärdats sköts förenings vårmöte fram till hösten 2020.Vårmötet hölls därför slutligen den 22.9.2020 som ett digitalt möte via e-mötestjänsten Zoom. 

Höstmötet hölls 24.11.2020 digitalt via e-mötestjänsten Zoom. 

Seminarier, föredrag och övrigt program 

8.2. Föreningen arrangerade det svenska programmet under XXI Finska historiedagarna i Lahtis under temat Medborgerlighetens många ansikten 1809–2020. Programmet öppnades av föreningens ordförande FD Julia Dahlberg. Föredragshållare i dagens först session var FM Maren Jonasson (De allmänna lantbruksmötena som samhällspolitisk arena 1847–1870), FD Reetta Eiranen (Nationalism och känslor i en 1800-talsfamilj). Det andra föredraget måste dock inställas på grund av ett plötsligt påkommet förhinder. I dagens andra session talade docent Aapo Roselius (Finska frikårsrörelsen och krigseuforin 1919) och FM Aleksi Ahtola (Bruno Jalander – från aktivist till aktivisternas motståndare 1905–1932). I den tredje och sista sessionen ingick föredrag av FM Ylva Perera (Skrivande som motstånd. Antifascism i finlandssvensk skönlitteratur 1920–1950) och PM Nina Nyman (Vad blev kvar när dammen brast?). (25 personer).

Historiska föreningen bjöd som vanligt sina medlemmar på en gratis busstransport till Lahtis. 

19.2. Föredragsafton Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer. Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748 på Vetenskapernas hus med FD Sophie Holm. (19 personer).

22.9. Föreningens vårmöte digitalt via e-mötestjänsten Zoom (13 personer). Vårmötet åtföljdes av föredrag av FD Jeanette Lindblom under rubriken Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet. (12 personer).

24.11. Föreningens höstmöte digitalt via e-mötestjänsten Zoom (18 personer). Höstmötet åtföljdes av ett föredrag av biträdande professor Anu Lahtinen under rubriken Adelns historia i Finland. (21 personer).

Medlemmar 

Föreningens medlemsantal var 304 personer.  

 2020 2019 2018 2017 2016 
Hedersmedlemmar 
Aktiva [ständiga] 
Aktiva, årsmedlemmar 204 216 208 232 224 
Aktiva, studeranden 11 28 39 42 
Understödande 74 81 76 88 91 
Understödande, stud. 10 10 11 11 
Inalles:        304 319 321 375 373 

Historiska föreningen samt redaktionen och redaktionsrådet för HTF har under året hedrat minnet av föreningens hedersmedlem, professor emeritus Max Engman (f. 1945) som gick bort den 19 mars 2020. 

Intäkter 

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 45 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland som medlemmarnas prenumerationsavgifter. 

Styrelsen 

Föreningens styrelse har sammanträtt 3 gånger under 2020. Den har haft följande sammansättning: 

 • ordförande FD Julia Dahlberg 
 • vice ordförande FM Magdalena af Hällström 
 • ledamot, ekonom FM Michaela Bränn 
 • ledamot, sekreterare FM Nina Johansson 
 • ledamot FM Tomas Sjöblom 
 • ledamot FM Robert Stjernberg 
 • ledamot FM Anna Wilhelmson.

Revisorer har varit DE, CGR Eva Bruun (med Rabbe Nevalainen som suppleant) och FK Pertti Hakala (med FL Henry Rask som suppleant). 

Historisk Tidskrift för Finland 

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören FD Jennica Thylin-Klaus, samt redaktörerna FD Jens Grandell och FM Anna-Stina Hägglund. Hägglund lämnade redaktionen under våren 2020 och efterträddes av FM Evelina Wilson.  FM Michaela Bränn har varit tidskriftens ekonom. Ekonomen har även ansvarat för tidskriftens kansliärenden. 

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:  

 • docent Henrika Tandefelt (ordförande)  
 • docent Anders Ahlbäck 
 • FD Julia Dahlberg 
 • professor Johanna Ilmakunnas 
 • docent Jani Marjanen 
 • professor Henrik Meinander 
 • docent Eljas Orrman 
 • professor Peter Stadius 
 • docent John Strömberg 
 • FD Jennica Thylin-Klaus 
 • docent Johanna Wassholm 
 • professor Holger Weiss 
 • professor Charlotta Wolff (vice ordförande).

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens etthundrafemte årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 545 sidor (668 sidor 2019). 

Innehållet fördelade sig på 13 uppsatser, 2 inledningar, 6 översikter, ett diskussionsinlägg och 3 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 15 bidrag. Av samtliga 40 bidrag var 19 författade av kvinnor, 18 av män. 2 var författade av en man och kvinna tillsammans. Sammanlagt medverkade 41 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 8 bidrag var översatta från finska.   

Upplagan uppgick till 600 exemplar för 1:2020 och 650 exemplar för temanumren 2:2020 och 4:2020, samt för 3:2020.

HTF:s upplaga fördelades på följande sätt: 

 2020 2019 2018 2017 2016 
Friexemplar 12 13 14 14 14 
Medlemmar 304 319 321 375 373 
Prenumeranter:       
Enskilda 37 39 38 43 45 
Institutioner  och bibliotek 101 104 103 110 112 
Pren. tot. 138 156 155 167 171 
Alla inalles:  454 475 476 542 544 
Prenumeranter 2020 2019 2018 2017 2016 
 Finland:       
– enskilda 27 28 27 31 31 
– institutioner  och bibliotek 41 42 42 45 48 
               inalles:  68 70 69 76 79 
 Utlandet:       
– enskilda 10 11 11 12 14 
– institutioner  och bibliotek 60 62 61 65 64 
               inalles: 70 73 72 77 78 

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga Samfundens Delegations boklager. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga Samfundens Delegations webbplats (www.journal.fi) som Open Access publikation (eISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning. 

På grund av coronapandemin ordnades Helsingfors bokmässa digitalt i oktober 2020, vilket medförde att tidskriften inte så som vanligt fanns representerad med monterplats. 

Intäkter    

Tidskriftens pris har under 2020 varit 45 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €. 

Prenumerationsintäkterna för 2020 var 3 692,00 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, bokhandeln Gaudeamus Kirja & Kahvi i universitetets Kajsahus, samt genom redaktionen. 

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga Samfundens Delegation (9 000 €) och Svenska litteratursällskapet i Finland (16 000 €).  

För översättningskostnader 2020 utbetalade Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland ett understöd om 3 000 €. 

Föreningens fondinnehav och bokföring 

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Under 2020 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab. 

Fonden till Gunnar Mickwitz minne 

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led som skrivit sin avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2019–2020 bestod av professor Henrik Meinander, föreningens ordförande FD Julia Dahlberg, PD Henrik Forsberg och FM Anna Wilhelmson

Det tjugonionde Gunnar Mickwitz-priset tillföll FM Sara Johansson för hennes avhandling pro gradu Kom, avsmakades, segrade – tobakens ekonomi och retorik. Strengbergs tobaksreklam i finsk press 19001930. På grund av den rådande coronapandemin kunde ingen fysisk prisöverräckningsceremoni ske. Priset offentliggjordes i stället med ett kungörande på föreningens webbplats, pressmeddelanden och inlägg i föreningens sociala medier. 

Med anledning av att det under året 2020 har förflutit 80 år sedan docent Gunnar Mickwitz stupade på Karelska näset i vinterkrigets slutskede, har Historiska föreningen haft förmånen att ta emot en generös donation om 10 000 euro. Donationen, som skänkts av Gunnar Mickwitz son Birger Mickwitz, kommer att förvaltas inom Gunnar Mickwitz-fond. 

Bröderna Gösta och Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap 

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Priskommittén 2020 hade följande sammansättning FD Jennica Thylin-Klaus (ordförande), den tidigare pristagaren professor emeritus Nils Erik VillstrandFD Charlotte Cederbom och FM Magdalena af Hällström. Priskommittén har utsett nästa pristagare. Beslutet offentliggörs 2021. 

Föreningens och tidskriftens webbplatser 

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.  

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas. 

År 2019 inledde Historiska föreningen ett projekt med avsikt att förnya föreningens och tidskriftens webbsidor för att bland annat förbättra sidornas användarvänlighet i olika digitala apparater. Ekonomiskt bidrag för projektet har beviljats av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Otto A. Malms donationsfond som vardera understött projektet med 4 000 euro. Projektet framskred under 2020. Planeringen av Historiska föreningens, samt tidskriftens webbplatser skedde bl.a. i en workshop under ledning av Tomas Sjöblom. Företaget Flo Apps Oy valdes att förverkliga det tekniska utförandet av webbplatsen. De nya webbsidorna tas i bruk 2021. 

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook. Historisk Tidskrift för Finland finns även på Instagram. 

Vetenskapernas hus 

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har Historiska föreningen tillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Som medlem i VSD har föreningen även möjlighet att ordna program i Vetenskapernas hus. På grund av coronapandemin har emellertid programmet under året 2020 till största delen hållits digitalt.  

Slutord 

Historiska föreningens verksamhet under 2020 påverkades av den pågående coronapandemin. På grund av undantagstillståndet och begränsningarna då det gällde offentliga sammankomster under vårterminen 2020 måste största delen av föreningens program liksom den planerade höstexkursionen till Dalarna i Sverige inhiberas. Under höstterminen har föreningen i stället arrangerat digitalt program.   

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt genom det finansiella stöd som utgivningen erhållit av bland andra Vetenskapliga Samfundens Delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Antalet digitaliserade nummer av Historisk Tidskrift för Finland utökas kontinuerligt då tidskriften numera även publiceras digitalt ett år efter pappersversionen. Därmed finns årgångarna 1994–2019 även tillgängliga i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access (https://journal.fi/). Den digitala publiceringen ökar tidskriftens synlighet och användbarhet.  

Historiska föreningens programverksamhet har traditionellt rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Glädjande för styrelsen var att också de digitala programmen under hösten 2020 samlade många deltagare. Inom styrelsen har man därför betraktat de rådande omständigheterna som ett tillfälle att pröva nya arbetsmetoder och programformer. I samband med höstmötesföredraget prövade föreningen till exempel att banda in föredraget och under en begränsad tid ladda upp det på videotjänsten YouTube. Detta uppskattades av personer som inte kunnat delta på mötet och därmed fick möjlighet att lyssna på anförandet i efterhand. 

För att i framtiden bättre kunna nå ut till forskare och allmänhet har föreningen under året även arbetat vidare på projektet med webbsidorna. Precis som tidigare betraktas samarbete med andra vetenskapliga samfund, samt föreningar och medborgarorganisationer som särskilt viktigt inom Historiska föreningen. 

Helsingfors, den 11 mars 2021
Styrelsen.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer