Verksamhetsberättelse 2009

Historiska föreningen 2009

Historiska föreningens verksamhet har under det nittiofemte verksamhetsåret år 2009 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittiofjärde årgång. Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt sju programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt nio gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 11 och 100 personer med ett medeltal på drygt 34 personer (drygt 38 personer föregående år).

Möten

Vårmötet hölls 25.3.2009 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Höstmötet hölls 25.11.2009 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

9.2 Föreningen arrangerade det svenska programmet under de X Finska historiedagarna i Lahtis, under temat Året 1809 – Finlands annus mirabilis i komparativt perspektiv. Programmet öppnades av fil.dr Derek Fewster från Historiska föreningen och fil.lic. Henry Rask från Hanaholmens kulturcentrum. Föredragshållare var fil.dr Henrika Tandefelt (Helsingfors) med En lantdag tar form. Ceremoni och politik vid Borgå lantdag 1809, professor Max Engman (Åbo) med Upphöjdes Finland ”bland nationernas antal” i Borgå 1809?, docent Jan Samuelson (Härnösand) med Sverige eller Finland? Elitens svåra val efter riksdelningen 1809, fil.dr Johanna Wassholm (Åbo) med En famlande början – språk och nationell identitet i Finland efter 1809 samt docent Åke Sandström (Visby) med Sveriges 1809 – myter och minnen kring Sveriges sista krig. (100 personer)

25.3. Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (14 personer)
Föredrag av fil.mag. Nora Ervalahti under rubriken Nöjesliv och biografkultur i Vasa kring 1906 och av fil.mag. Johan Kylander under rubriken Vardag och familj för änkorna i Nummi 1775–1840. (25 personer)

30.5 Vårexkursion till Kotka under temat Det maritima Kotka. Besök på ön Fort Elisabeth, där fil.lic. Rainer Knapas berättade om slaget vid Svensksund och om Kotka som befästningsstad. Guidad rundvandring i maritimcentret Vellamo. Lunch intogs på skärgårdsrestaurangen Fort Elisabeth. (17 personer)

13.10 Programkväll med besök på John Nurminens Stiftelses museum. Den guidade rundturen under ledning av stiftelsens ombudsman Erik Båsk omfattade såväl museets permanenta utställning som stiftelsens intressanta kartsamlingar. Avslutningsvis kaffeservering. (14 personer)

22.10 Programkväll i Helsingfors stadsmuseums Villa Hagasund med guidning av fotoutställningen Foto Signe Brander under ledning av fil. mag., museilektor Anna Finnilä. (11 personer)

7.11 Det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet i Svenska litteratursällskapets festsal under rubriken Glorifiering, martyrskap och motstånd – reflektioner av första världskriget. Programmet öppnades av fil.dr Derek Fewster och fil.mag Aapo Roselius från Historiska föreningen. Föredragshållare var docent Ben Hellman (Helsingfors) med Mellan hopp och förtvivlan. Första världskriget i samtida rysk litteratur, fil.dr Lina Sturfelt (Lund) med Från ärans fält till dödsfabrikens ingenmansland. Första världskriget i svensk veckopress, fil.dr Stefan Nygård (Helsingfors) med ”De intellektuellas svek”. Kriget, politiken och det universalistiska idealet, samt fil.dr Sofi Qvarnström (Uppsala) med Motståndets berättelser hos Elin Wägner, Anna Lenah Elgström och Marika Stiernstedt. I samband med seminariet tilldelades fil.dr Ann-Catrin Östman det fjärde Gösta Mickwitz-priset. (ca 40 personer)

25.11 Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (12 personer)
Efteråt föredrag av professor Henrik Meinander under rubriken Finland 1944. Krig, samhälle, känslolandskap. (37 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 356.

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 15 euro. Avgifterna var de samma verksamhetsåren 2007 och 2008. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till största del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt nio gånger under 2009. Den har haft följande sammansättning:

ordförande Fil.dr Derek Fewster
vice ordförande Fil.mag. Aapo Roselius
ledamot, ekonom Fil.mag. Michaela Bränn
ledamot, sekreterare Fil.mag. Pia Asp (f. Varstala)
ledamot, tf sekreterare (6 mån) Fil.mag. Malin Bredbacka-Grahn
ledamot Fil.mag. Laura Mattsson
ledamot Fil.mag. Anna Hiidensalo

Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Eva Bruun, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med fil.dr Minna Sarantola-Weiss som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil.mag. Jens Grandell och fil.lic. Jennica Thylin-Klaus. Tidskriftens skattmästare har varit fil.mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

professor Max Engman (ordförande)
fil.lic. Rainer Knapas (vice ordförande)
fil.lic. Anders Ahlbäck
fil.lic. Annette Forsén
fil.lic. Johanna Ilmakunnas
docent Henrik Knif
docent Lars-Folke Landgrén
fil.mag. Jani Marjanen
professor Henrik Meinander
docent Eljas Orrman
docent John Strömberg
fil.dr Henrika Tandefelt
professor Nils Erik Villstrand

Redaktionsrådet sammanträdde under året till tre möten. Tidskriftens nittiofjärde årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 524 sidor (480 sidor år 2008).

Innehållet fördelade sig på 10 uppsatser, 9 översikter, 1 förord och 5 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 28 bidrag. Av samtliga 53 bidrag var 38 författade av män, 14 av kvinnor. Dessutom var ett bidrag skrivet av en man och en kvinna tillsammans. Sammanlagt medverkade 46 personer i årgången med ett eller flera bidrag. 7 bidrag var översatta från finskan.

Upplagan uppgick till 700 exemplar.

Under Bokmässan i Helsingfors, i oktober 2009, fanns föreningens och tidskriftens reklambroschyr samt exemplar av tidskriften 2/2009 framsatta för utdelning.

Intäkter

Tidskriftens pris har under år 2009 varit 30 € för ordinarie prenumeranter samt 20 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 35 €.

Prenumerationsintäkterna för år 2009 var 4273,10 €. Lösnummerpriset har varit 12 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen. Lösnummerförsäljningen inbringade inalles 402,49 €. Annonsförsäljningen inbringade 300 €.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation 9000 € och av Svenska litteratursällskapet i Finland 14 000 euro.

För översättningskostnader fick tidskriften år 2009 ett anslag från Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska, på 4 000 €. Översättningsersättningarna har utbetalts i form av stipendium, enligt FILI:s reglementen.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Under år 2009 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Under år 2009 har Eufex Oy förvaltat placeringarna av medlen i Gösta Mickwitz fond och Gösta och Gunnar Mickwitz fond.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Eftersom endast tre pro gradu-avhandlingar inlämnades läsåret 2008-2009 utdelades inget Gunnar Mickwitz-pris år 2009. De inlämnade avhandlingarna beaktas istället under följande behandlingsrunda. Priskommittén för år 2009 hade följande sammansättning: tf. professor Björn Forsén, fil.dr Derek Fewster, fil.mag. Jani Marjanen och fil.mag. Malin Bredbacka-Grahn.

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Prisets storlek var 2 000 euro. Priskommittén för år 2009 hade följande sammansättning: docent Lars Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), fil.dr Peter Stadius och fil.dr Jessica Parland-von Essen.

Det fjärde Gösta Mickwitz-priset tillföll fil.dr Ann-Catrin Östman för sin gärning som historiker, och då med speciell hänvisning till artikeln ”Bonden” i antologin Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940 (red. J. Lorenzen & C. Ekenstam, Gidlunds 2006). Priset utdelades i samband med det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet i Svenska litteratursällskapets festsal den 7 november 2009. Utdelningen uppmärksammades i Åbo Underrättelser.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Tietokannat.fi Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett arbetsbord med ADB-utrustning och arkivutrymme i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Slutord

Under år 2008 deltog föreningen med Riksarkivet och andra institutioner i en ansökan att ge redaktionsrådets mångårige ordförande, docent Eljas Orrman, professorstiteln. Aktionen bar frukt och docent Orrman utsågs sommaren 2009 till professor av rikets president Tarja Halonen.

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten.

Helsingfors, den 25 mars 2010

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer