Verksamhetsberättelse 2002

Historiska föreningens verksamhet har under det åttioåttonde verksamhetsåret år 2002 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin åttiosjunde årgång. Föreningen har under året sammankommit till två möten och åtta föredragnings- och diskussionsaftnar. Styrelsen har sammankommit nio gånger. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 15 och 100 personer med ett medeltal på drygt 32 personer (23 personer föregående år). Föreningens möteslokal har varit Vetenskapernas hus i Kronohagen. Under året har följande program anordnats:

9.2   Programblock vid De III Finska historiedagarna i Lahtis, Det långa farvälet – aspekter på den finsk-svenska historien 1700-2000. Föredrag av prof. Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi, fil. dr Jonas Nordin, Köpenhamns universitet, ambassadör Heikki Talvitie, Stockholm, riksarkivarie Kari Tarkiainen, Helsingfors, docent Åke Sandström, Högskolan på Gotland och prof. Henrik Meinander, Helsingfors universitet (100 personer)
26.2   Programafton på Vetenskapernas hus med temat Tredje riket, Sverige och Finland. Föredrag av docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet, Det nazistiska maktövertagande i Tyskland våren 1933 i finländsk och svensk press och Dr Norbert Götz, Greifswalds universitet, Den nazistiska folkgemenskapsideologin och den svenska folkhemsideologin: en jämförelse. (24 personer)
20.3   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. dr Christer Kuvaja, Åbo Akademi, Svenskt och finskt invid språkgränsen i Norrbotten och Östra Nyland under 1700-talet. (35 personer)
17.4   Programafton på Vetenskapernas hus, Historia på beställning. Filosofie magistrarna Pia Österman, Proudly Presenting Partner, Veijo Åberg, Spiritus Historiae, och Jeanette Lindblom, Gaia Boreia, berättade om var sitt företag som skriver historiker, gör expertutlåtanden eller planerar historiska rundvandringar och underhållande program med historiskt tema. (21 personer)
14.5   Programeftermiddag med temat Olympiska spelen i Helsingfors 1952 på Finlands Idrottsmuseum, Olympiastadion. Forskare, fil. lic. Kenth Sjöblom från Finlands Idrottsarkiv presenterade utställningen om OS 1952 samt Finlands Idrottsmuseumsstiftelse – arkivet, museet och biblioteket. (15 personer)
25.9   Programafton på Vetenskapernas hus kring temat Tiden som försvann? Svenska tiden i gymnasiets historieundervisning. I panelen medverkade prof. Sirkka Ahonen, lektor Tom Gullberg, lektor emerita Britta Krank och lektor Mikael Nyholm. (35 personer)
16.10   Programafton på Vetenskapernas hus med temat De många språkens Viborg. Med föredrag och korta inlägg medverkade prof. Marita Tandefelt, fil. dr Lena Huldén och fil. mag. Peter Stadius. (22 personer)
20.11   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, Gunnar Mickwitz-pristagaren fil. mag. Eva Ahl, Den heliga Birgitta – profet eller politiker? (22 personer)

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 1 hedersmedlem, 220 aktiva och 189 understödande medlemmar. Totalt 410 medlemmar (441 föregående år).

Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har i sin helhet överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter. Kostnaderna för föreningens ordinarie verksamhet (möteskostnader, kontorsutgifter och representation) har täckts av de frivilliga stödavgifter de aktiva medlemmarna erlagt i samband med medlemsavgiften.

Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande fil. lic. Henry Rask, viceordförande fil. dr Alexandra Ramsay, sekreterare fil. mag. Kim Björklund, ekonom hum. kand., studentmerkonom Lars Karhunen, ledamot fil. lic. Annette Forsén, ledamot fil. mag. Mikael Nyholm, ledamot fil. mag. Peter Stadius.

Ur Fonden till Gunnar Mickwitz minne utdelades det elfte Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur föreningens led. Årets pris tillföll fil. mag. Eva Ahl för hennes examensavhandling Den heliga Birgitta – profet eller politiker? Trender och tendenser inom den nordiska Brigittaforskningen. Priset utdelades 20.10 av rektor Kari Raivio vid en ceremoni i Helsingfors universitet.

En kommitté har utarbetat ett förslag om att använda medlen i Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk historisk vetenskap till att arrangera ett vartannat år återkommande vetenskapligt seminarium.

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har föreningen under året haft tillgång till arbetsbord med ADB-utrustning i Vetenskapernas hus i Helsingfors.

Historiska föreningen utger Historisk Tidskrift för Finland. Den åttiosjunde årgången omfattade fyra nummer om sammanlagt 598 sidor (626 år 2001). Innehållet fördelade sig på 15 uppsatser, 5 översikter och meddelanden, två diskussionsinlägg, en forskarprofil, samt 9 rapporter från fältet. (16 uppsatser, 6 översikter och meddelanden, två diskussionsinlägg, en forskarprofil samt 9 rapporter från fältet år 2001). Sammanlagt medverkade 50 forskare i årgången med ett eller flera bidrag (49 år 2001); 21 bidrag var översatta från finskan (17 år 2001). Tidskriftens redaktion har bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén och redaktionssekreteraren fil. mag. Stefan Nygård samt fr.o.m. nr 4/2002 även fil. mag. Charlotta Wolff. Tidskriftens skattmästare har varit hum. kand., studentmerkonom Lars Karhunen.

Utgivningen har främst finansierats genom anslag av Finlands Akademi, Svenska litteratursällskapet i Finland, Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska, samt prenumerations- och medlemsavgifter.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer