Verksamhetsberättelse 2012

ÅR 2012

Historiska föreningens verksamhet har under det nittioåttonde verksamhetsåret 2012 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittiosjunde årgång. Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt 10 programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 10 och 87 personer med ett medeltal på knappt 23 personer (drygt 25 personer föregående år).

Möten

Vårmötet hölls 28.3.2012 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.
Höstmötet hölls 14.11.2012 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

11.2    Föreningen arrangerade det svenska programmet under de XIII Finska historiedagarna i Lahtis, under temat På spåret – De nya kommunikationsformernas revolution. Programmet öppnades av föreningens ordförande, docent Peter Stadius. Föredragshållare var lektor Michael Hopstock (Oslo) med Bergensbanen. En reise i norsk natur, kultur og historie, fil.dr Kristina Ranki (Helsingfors) med Ankomster och avfärder. Finska författare på tågresa i Europa, docent Peter Stadius (Helsingfors) med ”Reise vilde vi”. Järnvägens revolution i tanke och rum, docent Jyrki Paaskoski (Punkaharju) med Saima kanal. Insjö-Finlands fönster mot världen, fil.dr Jonas Harvard (Östersund/Stockholm) med Nyheter från världen. Telegrafen och opinionsbildningen i Norden på 1800-talet. Programmet avslutades med en paneldiskussion mellan föreläsarna under rubriken De nya kommunikationsformerna och den samhälleliga utvecklingen. Diskussionen leddes av hedersmedlemmen, fil.lic. Henry Rask. (87 personer)

8.3.     Föredrags- och museiafton med temat Carl Larsson. Programmet inleddes med ett föredrag av fil.dr Elina Larsson under rubriken Hemidealet såsom Carl Larsson presenterade det. Därefter besöktes Ateneums utställning Carl Larsson: På spaning efter det goda livet under ledning av en av museets guider. (24 personer)

17.3    Styrelsen (6 personer) uppvaktade ämnesföreningen Historicus r.f. på dess 50-årsfest. Föreningen gav ett understöd på 400 € som jubileumsgåva.

28.3    Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (15 personer)

 Föredrag av fil.mag. Sophie Litonius under rubriken Vänner, kolleger och gynnare. Augustin Ehrensvärd och namngivningen av fästningsverk i Finland. (16 personer)

24.4    Föredragsafton på Vetenskapernas hus: fil.dr Annette Forsén talade utgående från sin doktorsavhandling om temat Deutschland, Deutschland über alles. Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige 1910‒1950. (14 personer)

19.5    Vårexkursion till Verla träsliperi och pappfabrik med rundtur på svenska. I resan ingick lunch på Makasiinikellari intill fabriksmuseet. Resan understöddes av Stiftelsen Tre Smeder. (13 personer)

8–9.9  Höstexkursionen till Tallinn med temat Från Reval till Tallinn – från provinsstad till industristad. I programmet ingick föredrag av fil.dr Aapo Roselius och Mait Väljas, forskare vid Estlands arkitekturmuseum, stadsrundturer under Mait Väljas ledning samt besök på marinmuseet Lennusadam och Estlands arkitekturmuseum. (16 personer)

11.10 Besök på utställningen MAYA III Life – Death – Time på Didrichsens konstmuseum under ledning av universitetlektorn i Latinamerikastudier, docent Harri Kettunen. (15 personer)

14.11  Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (10 personer)

Föredrag av fil.lic. Jennica Thylin-Klaus som talade utgående från sin doktors-avhandling            ”Den finländska svenskan” 1860–1920. Tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv. (10 Personer)

28.11  Programafton med temat Örnarnas skuggor i Riksarkivet. Aftonen inleddes med ett seminarium: riksarkivarie Jussi Nuorteva med Finland år 1812, professor Matti Klinge med I Napoleons skugga och docent Jyrki Paaskoski med Gamla Finlands införlivande i Storfurstendömet. Därefter besöktes utställningen Örnarnas skuggor – Finland år 1812 under ledning av forskare, fil.mag. Pertti Hakala. (31 personer)

12.12  Programafton med temat Varuhuset Stockmann 1862−2012 på varuhuset Stockmann: anföranden av forskningschef, fil.dr Minna Sarantola-Weiss och museilektor, fil.mag. Anna Finnilä, författare till historieverket Galna dagar – svindlande tider, samt Anna Bjarland, informatör på Stockmann. (20 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 369.

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 40 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 15 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt fem gånger under 2012. Den har haft följande sammansättning:

ordförande                                        docent Peter Stadius

vice ordförande                                fil.dr Aapo Roselius

ledamot, ekonom                             fil.mag. Michaela Bränn

ledamot, sekreterare                        fil.mag. Sophie Holm

ledamot                                              fil.mag. Magdalena af Hällström

ledamot                                              fil.mag. Mikael Nyholm

ledamot                                              hum.kand. Lotta Nylund

Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Eva Bruun, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med fil.dr Minna Sarantola-Weiss som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil.mag. Jens Grandell och fil.lic. Jennica Thylin-Klaus. Tidskriftens skattmästare har varit fil.mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

docent John Strömberg (ordförande)

fil.dr h.c. Rainer Knapas (vice ordförande)

fil.dr Anders Ahlbäck

fil.lic. Annette Forsén

fil.dr Johanna Ilmakunnas

docent Henrik Knif

docent Lars-Folke Landgrén

fil.mag. Jani Marjanen

professor Henrik Meinander

docent Eljas Orrman

docent Henrika Tandefelt

professor Nils Erik Villstrand

docent Charlotta Wolff

Redaktionsrådet sammanträdde under året till 2 möten. Tidskriftens nittiosjunde årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 588 sidor (488 sidor år 2011).

Innehållet fördelade sig på 15 uppsatser, 4 översikter och 3 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 18 bidrag. Av samtliga 40 bidrag var 25 författade av män, 15 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 35 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. 7 bidrag var översatta från finskan.

Under 2012 förnyandes Historisk Tidskrift för Finlands typografi och visuella utformning. Arbetet utfördes av fil.mag. Antti Pokela. Den nya visuella utformningen togs i bruk i och med årgång 97 (2012:1–4). Förnyelsearbetet leddes av en kommitté bestående av medlemmar i redaktionsrådet och föreningens styrelse.

Under 2012 konkurrensutsattes tryckerier för tryckandet av HTF. Valet utföll på Wasa Graphics. För tidskriftens ombrytning anlitades Ekenäs Typografi.

Föreningen slöt dessutom ett avtal med förlaget Gaudeamus om försäljning av HTF i förlagets nya bokhandel och kafé, ”Gaudeamus Kirja & Kahvila”, i anslutning till Helsingfors universitets nya huvudbibliotek Kaisahuset.

Upplagan uppgick till 700 exemplar.

Intäkter  

Tidskriftens pris har under år 2012 varit 40 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €.

Prenumerationsintäkterna för 2012 var 4 537 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation 9 000 € och av Svenska litteratursällskapet i Finland 15 000 €.

För översättningskostnader 2012 utbetalade Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska ett anslag på 6 000 €. Översättningsersättningarna har av föreningen utbetalts i form av stipendium, i enlighet med FILI:s reglementen.

Förbundet för vetenskapspublicering i Finland beviljade ett engångsunderstöd på 2 000 € för förnyandet av Historisk Tidskrift för Finlands typografi och visuella utformning.  

Föreningens fondinnehav och bokföring

Under år 2012 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Under år 2012 har Eufex Oy förvaltat placeringarna av medlen i Gösta Mickwitz fond och Gösta och Gunnar Mickwitz fond.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2011–2012 hade följande sammansättning: professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil.dr Kristina Ranki och fil.mag. Pia Österman.

Det tjugoförsta Gunnar Mickwitz-priset utdelades till filosofie magister Mathias Haeggstrom för avhandlingen pro gradu Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt. Priset utdelades den 19 november 2012 av rektor Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, medlemmar ur priskommittén, representanter för föreningen och släktingar till pristagaren (15 personer).

Historiebloggpriset 2012

Under 2012 deltog Historiska föreningen i utdelandet av ett nytt pris för välskrivna, intressanta blogginlägg, som hjälper sina läsare att förstå det förflutna och se nyttan av det förgångna i nutiden. De två övriga organisationerna bakom priset var historienätverket Agricola och Finska Historiska Samfundet. År 2012 belönades tre förtjänstfulla personer/bloggar i följande tre kategorier:

Bästa blogg: http://kaponieeri.blogspot.fi, forskare Kari Hintsala (Åbo musei-central)

Bästa bloggare:  http://enmarklighistoria.blogspot.fi, doktorand Julia Dahlberg (Helsingfors universitet)

Bästa gruppblogg:   http://blogs.helsinki.fi/sveaborg-project/, Sveaborg-Viapori-projektet och dess projektledare, universitetelektor Panu Pulma (Helsingfors universitet)

Pristagarna fick en elektronisk medalj som syns på bloggen. 2012 års arbetsgrupp bestod av docent Anu Lahtinen (Agricola), fil.dr Marja Jalava (SHS) och fil.mag. Sophie Holm (Historiska föreningen). Priset delades ut under Historieforskningsdagarna i Helsingfors den 26 oktober av Anu Lahtinen.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerant-databas.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tidigare haft tillgång till ett arbetsbord med ADB-utrustning och arkivutrymme i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Under 2012 flyttade Vetenskapliga samfundens delegation medlemsföreningarnas arbetsbord och arkivskåp i Vetenskapernas hus. I samband med flytten undertecknade alla medlemsföreningar ett avtal med delegationen om de utrymmen som man har tillgång till. Historiska föreningen har enligt sitt avtal tillgång till ett postfack och ett skåp utanför medlemsföreningarnas kontorsrum, men inte längre ett arbetsbord i kontoret.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten.

Helsingfors, den 6 mars 2013

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer