Verksamhetsberättelse 2014

HISTORISKA FÖRENINGEN 2014Historiska föreningens verksamhet har under det hundrade verksamhetsåret 2014 fortgått enligt tidigare riktlinjer, men föreningen har även uppmärksammat sitt hundraårsjubileum med olika välbesökta programtillfällen. Historisk Tidskrift för Finlandutkom med sin nittionionde årgång. Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt nio programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt sex gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 11 och 250 personer med ett medeltal på drygt 57 personer (knappt 27 personer föregående år). Medeltal på ordinarie programverksamhet organiserat av föreningen (Armfelt-seminarium och 100-årsseminariet inte inräknade) var 27 personer.

Möten

Vårmötet hölls 27.4.2014 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Höstmötet hölls 26.11.2014 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

8.2.     Föreningen arrangerade det svenska programmet under Finska historiedagarna XV i Lahtis. Programblocket arrangerades under rubriken1914: Det stora brytningsåret. Programmet öppnades av föreningens ordförande, docent Peter Stadius. Föredragshållare var fil.dr Annette Forsénmed Tyskland och Finland 1914, fil.dr Anders Ahlbäck med Unga arga män: Jägarrörelsen och ny manlighet 1914, professor Matti Klinge med Pessimism och aktivism inför det stora kriget, fil.dr Kristina Ranki med År 1914 ur general Gustaf Mannerheims perspektiv, professor Torbjörn Nilsson medGustaf V:s borggårdstal som historisk vändpunkt i Sveriges historia och docentPeter Stadius med Det nordiska trekungamötet i Malmö 1914 och neutralitetspolitiken. (75 personer)

6.3.     Föredragsafton och museibesök på Villa Gyllenberg. Kvällen inleddes med föredrag av Gunnar Mickwitz-pristagaren fil.mag. Lotta Nylund under rubriken Naturalismens problematik. C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886. Därefter besöktes utställningen Pärlor – samling Wulff. (22 personer)

              27.3.   Föreningens vårmöte på Riksarkivet. (14 personer)

Besök på Riksarkivets utställning Storfurstendömet Finlands framtida wälgång – Lantdagen 1863–1864. Utställningen presenterades av forskare, fil.mag.Pertti Hakala. (25 personer)

22.4.   Föreningens hundraårsdag firades med en programafton på födelseorten, Nylands Nation. Hedersmedlemmen, professor Max Engmantalade under rubriken P.O. von Törne och hans tid. Efter föredraget bekantade föreningen sig med konstsamlingarna i Vikingasalen, som presenterades av ordföranden i Förtroendenämnden för Nylands nations konstsamlingar, föreningens ekonom fil.mag. Michaela Bränn. (40 personer)

3.6.     Musei- och föredragsafton på Hertonäs gård. Kvällen inleddes med en guidad tur i Hertonäs gårds museum och park. Därefter följde ett miniseminarium kring temat För nyttan och fäderneslandet − Finska hushållningssällskapet och Finlands röst. Föredragshållare var fil.dr Jani Marjanen med Finska hushållningssällskapet som representant för finska intressen under svenska tiden och fil.mag. Maren Jonasson med Allmänna lantbruksmöten som substitut för lantdagen före 1863. (16 personer)

9.9.     Jubileumsseminarium Statsmannen Armfelt och Finland – Ett seminarium till minnet av G.M. Armfelt och hans insats för Finland på Riddarhuset. Seminariet öppnades av professor Kari Teräs och statssekreterare O. P. Heinonen. Festtalare var professor emeritus Matti Klinge. Seminariets första del avslutades med en paneldiskussion om G. M. Armfelts betydelse. Diskussionen leddes av professor Petri Karonen. Deltagare var professor Päiviö Tommila, pol.dr Sinikka Salo, fil.dr Kati Katajisto och ambassadör Harry Helenius. Seminariets andra del bestod av föredrag: docent Jyrki Paaskoski med Armfelt ja Vanhan Suomen liittäminen suurruhtinaskuntaan, professor Vadim Roginski med Rysk undersåte och finsk patriot, fil.dr h.c. Rainer Knapas med Armfelt yliopiston kanslerina 1812–1814 samt fil.mag. Magdalena af Hällström med Gustaf Mauritz Armfelts jordfästning och hans sista färd den 9 september 1814. Seminariet avslutades av föreningens ordförande docent Peter Stadius. Arrangörer var Historiska föreningen i FinlandSuomen Historiallinen Seura och Släktföreningen Rotkirch. Seminariet understöddes av Niilo Helanderin Säätiö. (250 personer)

24.9.   Guidad rundtur på Konstmuseet Sinebrychoffs utställning Pehr Hilleström – 1700-talet i blickpunkten under fil.mag. Lotta Nylunds ledning. (22 personer)

18.10. Historiska föreningens 100-årsjubileum. Jubileet uppmärksammades med ett seminarium på Ständerhuset om hur Finlands historia har tolkats ur olika språkliga, ideologiska och rumsliga perspektiv. Seminariet öppnades av föreningens ordförande, docent Peter Stadius. Under rubriken Vad var ”Finland” före 1809? talade professor Nils Erik Villstrand, docent Jonas Nordin och docent Anu Lahtinen. Under rubriken Har Finlands historia skrivits på olika sätt på svenska respektive finska? talade professor Henrik Meinander, professor Ilkka Nummela och universitetslektor Derek Fewster. Under rubriken Att skriva Finlands historia från ett utländskt perspektiv talade professor Jason Lavery, docent Mary Hilson och fil.dr. Michael Jonas. Under seminariet tilldelades Helsingfors stadsmuseum det sjunde Gösta Mickwitz-priset. (127 personer) Efter seminariet följde en jubileumsbankett för föreningens medlemmar och inbjudna gäster på restaurang Tekniskas salar vid Eriksgatan 2. (63 personer)

              26.11. Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (11 personer)

Föredrag av fil.dr. Kasper Kepsu som talade utgående från sin doktorsavhandling under rubriken Den besvärliga provinsen: Svenska Ingermanland under sent 1600-tal. (20 personer)

Historiska Föreningens 100-års jubileumsår

Historiska Föreningen i Finland har i år varit verksam i hundra år. Detta har uppmärksammats med olika program. På våren firades Föreningens hundraårsdag med en programafton på födelseorten, Nylands Nation, den 22.4. På hösten firades föreningens hundraårsjubileum den 18.10 med ett seminarium på Ständerhuset och därpå följande jubileumsbankett. Styrelsen har med nöje kunnat konstatera att tillställningarna väckt intresse och att deltagandet varit rikligt. Föreningens 100-årsjubileum understöddes av Svenska Folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Oskar Öflunds stiftelse

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 374.

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 40 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt sex gånger under 2014. Den har haft följande sammansättning:

ordförande                                       docent Peter Stadius

vice ordförande                               fil.dr Aapo Roselius

ledamot, ekonom                            fil.mag. Michaela Bränn

ledamot, sekreterare                      fil.mag. Sophie Holm

ledamot                                          fil.mag. Magdalena af Hällström

ledamot                                          fil.mag. Mikael Nyholm

ledamot                                          fil.mag. Lotta Nylund

Revisorer har varit dipl. ekon. CGR Eva Bruun, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil. kand. Pertti Hakala, med fil. dr Minna Sarantola-Weiss som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil.mag. Jens Grandell och fil.drJennica Thylin-Klaus. Tidskriftens skattmästare har varit fil.mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

docent John Strömberg (ordförande)

fil.dr Anders Ahlbäck

fil.dr Annette Forsén

fil.dr Johanna Ilmakunnas

docent Henrik Knif

docent Lars-Folke Landgrén

fil.dr Jani Marjanen

professor Henrik Meinander

docent Eljas Orrman

docent Henrika Tandefelt

professor Nils Erik Villstrand

professor Holger Weiss

docent Charlotta Wolff

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens nittionionde årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 560 sidor (524 sidor år 2013).

Innehållet fördelade sig på 9 uppsatser, 1 inledning, 3 översikter, 3 rapporter från fältet och 1 diskussionsinlägg. Under rubriken ”Granskningar” ingick 19 bidrag. Av samtliga 36 bidrag var 21 författade av män, 15 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 31 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. 5 bidrag var översatta från finskan.

Upplagan uppgick till 700 exemplar (800 för 4/2014). Den fördelade sig på följande sätt:

Intäkter  

Tidskriftens pris har under år 2014 varit 40 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €.

Prenumerationsintäkterna för 2014 var 3 524 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, bokhandeln Gaudeamus Kirja & Kahvi i universitetets Kajsahus, samt genom redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation 9 000 € och av Svenska litteratursällskapet i Finland 15 000 €.

För översättningskostnader 2014 utbetalade Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) /

Delegationen för den svenska litteraturens främjande ett understöd om 2 000 €.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Under år 2014 avslutades fondförvaltningsavtalet med Eufex Oy. Ett nytt fondförvaltningsavtal slöts med Evli Bank Abp.

Under år 2014 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2013–2014 hade följande sammansättning: professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil.dr Jani Marjanen och fil.mag. Julia Dahlberg.

Det tjugoandra Gunnar Mickwitz-priset utdelades till fil.mag. Jonathan Lagerquist för avhandlingen pro gradu The Defense of ”an Unconcionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959-1964. Priset utdelades den 4 december 2014 av kansler Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, priskommittén, representanter för föreningen och pristagarens gäster (12 personer).

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap


Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Prisets storlek var 2 000 euro. Priskommittén för år 2014 hade följande sammansättning: fil.dr Aapo Roselius (ordförande), docent Lars-Folke Landgrén (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland) och docent Peter Stadius.

Det sjunde Gösta Mickwitz-priset tillföll Helsingfors stadsmuseum. Priset utdelades i samband med föreningens 100-årsjubileumsseminarium, som samtidigt var det sjunde Gösta Mickwitz-seminariet, den 18 oktober 2014 på Ständerhuset.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fioch www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerant-databas.

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningentillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. Mycket glädjande för i år är det stora deltagandet i föreningens 100-årsseminarium, samt Armfelt-seminariet, som föreningen varit med om att ordna.

Helsingfors, den 4 mars 2015

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer