Verksamhetsberättelse 2010

Historiska föreningen 2010

Historiska föreningens verksamhet har under det nittiosjätte verksamhetsåret år 2010 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittiofemte årgång. Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt åtta programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt nio gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 10 och 102 personer med ett medeltal på drygt 27 personer (drygt 34 personer föregående år).

Möten

Vårmötet hölls 23.3.2010 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Höstmötet hölls 24.11.2010 vid Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

13.2 Föreningen arrangerade det svenska programmet under de XI Finska historiedagarna i Lahtis, under temat Mellan Alexander och Bernadotte. Finlands och Sveriges vägval i Napoleonkrigens Europa. Programmet öppnades av fil.dr Derek Fewster från Historiska föreningen och fil.lic. Henry Rask från Hanaholmens kulturcentrum. Föredragshållare var professor Lars Ericson Wolke (Stockholm) med Jean Baptiste Bernadotte – Sveriges räddare efter katastrofen 1809? Kronprins Karl Johan som regent och kejsar Alexanders vän 1810–1815, fil.lic. Krister Nordberg (Stockholm) med Såret vill blöda ännu. Förlusten av Finland i svensk dikt 1808–1848, fil.lic. Rainer Knapas (Helsingfors) med ”…vars mildhet folket vann” Alexander I som storfurste av Finland, docent Ben Hellman (Helsingfors) med ”Naturens sorgsne styvson…” Bilden av Finland i den ryska 1800-talslitteraturen samt professor Matti Klinge (Helsingfors) med Napoleons skugga. Finland – Sverige – Europa 1800–1815. (102 personer)

23.3. Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (10 personer)

Föredrag av professor Laura Kolbe under rubriken Nationen växer fram, och vad sedan… Diplomati, finlandsbilden och country branding. (10 personer)

15.4    Programkväll i Cygnæi galleri med guidad rundvandring. Efteråt samkväm på Café Ursula. (15 personer)

15.5    Kulturhistorisk exkursion till Norrmark och Björneborg. Under resan fick deltagarna bekanta sig med det Ahlströmska bruksområdet och utställningen Voyage, promenera i bruksparken samt ta del av en guidad rundtur under ledning av Mairea-stiftelsens ombudsman Marjatta Huuhka i Villa Mairea. Lunch intogs i Villa Ett. Resan fortsatte med ett besök i Sigrid Juselius mausoleum och avslutades med en rundtur och middag på Räfsö i Björneborg. (29 personer)

29.9    Föredragsafton i Vetenskapernas hus med föredrag av fil.dr Jessica Parland-von Essen under rubriken Affärer, allianser, anseende. Konsten att tillhöra eliten i Helsingfors ca 1740–1820. (17 personer)

27.10  Föredragsafton i Vetenskapernas hus med föredrag av fil.dr Maria Vainio-Kurtakko under rubriken Idyll eller verklighet? Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens. (ca 15 personer)

17.11  Programkväll i Amos Andersons konstmuseum med guidning av utställningen Hugo Backmansson – Konstnär, officer och äventyrare under ledning av guiden Christine Langinauer. (20 personer)

24.11  Föreningens höstmöte vid Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet. (11 personer)

Föredrag av Gunnar Mickwitz-pristagaren 20092010, fil.mag. Charlotte Vainio under rubriken Hustrun, maken och lagen 1350–1442. (11 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 362.

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 15 euro. Avgifterna var de samma verksamhetsåren 2008 och 2009. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till största del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt nio gånger under 2010. Den har haft följande sammansättning:

ordförande fil.dr Derek Fewster

vice ordförande fil.mag. Aapo Roselius

ledamot, ekonom fil.mag. Michaela Bränn

ledamot, sekreterare fil.mag. Pia Asp

ledamot fil.mag. Laura Mattsson

ledamot fil.mag. Anna Hiidensalo

ledamot fil.kand. Lotta Nylund

Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Eva Bruun, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med fil.dr Minna Sarantola-Weiss som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil.mag. Jens Grandell och fil.lic. Jennica Thylin-Klaus. Tidskriftens skattmästare har varit fil.mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

professor Max Engman (ordförande)

fil.dr h.c. Rainer Knapas (vice ordförande)

fil.lic. Anders Ahlbäck

fil.lic. Annette Forsén

fil.dr Johanna Ilmakunnas

docent Henrik Knif

docent Lars-Folke Landgrén

fil.mag. Jani Marjanen

professor Henrik Meinander

professor Eljas Orrman

docent John Strömberg

docent Henrika Tandefelt

professor Nils Erik Villstrand

Redaktionsrådet sammanträdde under året till tre möten. Tidskriftens nittiofemte årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 652 sidor (524 sidor år 2009).

Innehållet fördelade sig på 15 uppsatser, 2 översikter, 3 synpunkter och 3 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 28 bidrag. Av samtliga 51 bidrag var 34 författade av män, 17 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 42 personer i årgången med ett eller flera bidrag. 14 bidrag var översatta från finskan och två från engelskan.

Upplagan uppgick till 700 exemplar (800 exemplar av nummer 1).

Under Bokmässan i Helsingfors, i oktober 2010, fanns föreningens och tidskriftens reklambroschyr samt exemplar av tidskriften 1/2010 och 2/2010 framsatta för utdelning.

Intäkter

Tidskriftens pris har under år 2010 varit 30 € för ordinarie prenumeranter samt 20 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 35 €.

Prenumerationsintäkterna för år 2010 var 5 401 €. Lösnummerpriset har varit 12 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen. Lösnummerförsäljningen inbringade inalles 281,18 €.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation 9 000 € (9 000 € 2009) och av Svenska litteratursällskapet i Finland 14 000 € (14 000 € 2009).

För översättningskostnader fick tidskriften år 2010 ett anslag från Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska, på 4 000 € (beviljat 12.6.2009). Under året krävde dock FILI in ett understöd på 3 200 € (beviljat 10.1.2007) som organisationen utbetalat av misstag två gånger (mot rekvisition 6.11.2007 och en extra gång 23.4.2008). Efter återbetalningen stod översättningsunderstödet för 2010 på 800 €. Översättningsersättningarna har utbetalts i form av stipendium, enligt FILI:s reglementen.

Publikationsverksamheten uppvisade under räkenskapsåret 2010 ett underskott på 10 009, 70 €.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Under år 2010 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Under år 2010 har Eufex Oy förvaltat placeringarna av medlen i Gösta Mickwitz fond och Gösta och Gunnar Mickwitz fond.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1000 euro (1 000 euro både 2008 och 2007). Priskommittén för år 2009–2010 hade följande sammansättning: tf. professor Björn Forsén, fil.dr Derek Fewster, fil.mag. Jani Marjanen och fil.mag. Malin Bredbacka-Grahn.

Det nittonde Gunnar Mickwitz-priset utdelades till filosofie magister Charlotte Vainio för pro gradun Den medeltida svenska hustrun och lagen – en studie i förmyndarskap, begränsningar och möjligheter 1350–1442. Priset utdelades den 23 november 2010 av rektor Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, medlemmar ur priskommittén, representanter för föreningen samt studiekamrater och släktingar till pristagaren (15 personer).

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelades inget pris 2010. Priskommittén för år 2010 hade följande sammansättning: docent Lars Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), fil.mag. Anna Finnilä, fil.dr h.c. Rainer Knapas, fil.mag. Aapo Roselius och fil.dr Ann-Catrin Östman.

Jarl Gallén-priset

Jarl Gallén-priset utdelades 21 september 2010 till professorn i arkeologi vid Stockholms universitet Anders Andrén. Styrelsemedlemmen, fil.mag. Aapo Roselius inledde prisceremonin vid Helsingfors universitet i egenskap av representant för Historiska föreningen. Ordföranden, fil.dr Derek Fewster deltog i priskommittén.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerant-databas.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett arbetsbord med ADB-utrustning och arkivutrymme i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten.

Helsingfors, den 21 mars 2011

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer