Verksamhetsberättelse 2008

Historiska föreningen 2008

Historiska föreningens verksamhet har under det nittiofjärde verksamhetsåret år 2008 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittiotredje årgång. Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt sju programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt nio gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 10 och 100 personer med ett medeltal på drygt 38 personer (drygt 33 personer föregående år).

Möten

Vårmötet hölls 19.3.2008 på Vetenskapernas hus, Helsingfors.
Höstmötet hölls 28.10.2008 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

9.2 Föreningen arrangerade det svenska programmet under de IX Finska historiedagarna i Lahtis, under temat Finska kriget 1808–1809 – Myt och verklighet. Programmet öppnades av fil.dr Derek Fewster från Historiska föreningen och fil.lic. Henry Rask från Hanaholmens kulturcentrum. Föredragshållare var professor Max Engman (Åbo) med Avgjordes Finlands öde i Tilsit?, professor Lars Ericson Wolke (Stockholm) med Kan den svenska krigsstrategin förklaras?, docent Martin Hårdstedt (Umeå) med Utan bröd inget krig – Underhållet som avgörande förklaring till finska krigets utgång; projektchef, fil.mag. Pertti Hakala (Helsingfors) och fil.kand. Anders Persson (Norrköping) med Gerillakriget eller kriget bakom linjerna – Allmogeresningarna på Åland och i Österbotten, Åboland och Karelen samt fil.lic. Marja Terttu Knapas (Helsingfors) med Krigets minne – Minnesmärken i Finland och i Sverige.

Programmet avslutades med och en paneldiskussion mellan föreläsarna kring ämnet Är det fortfarande Runeberg som styr vår bild av finska kriget? med fil lic. Henry Rask som inledare och diskussionsledare. (110 personer)

19.3.  Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus.

Föredrag av fil.mag. Aapo Roselius, Från Peter den Store till Kalevipoeg B kampen om minnesmärken i Tallinn under 100 år. (15 personer)

9.4 Professor emeritus i klassisk filologi och Pompejiprojektets ledare Paavo Castrén förevisade utställningen Domus Pompeiana på Amos Andersons konstmuseum. (30 personer)

10.5 Vårexkursion till Åminne i Halikko och Näse i Bjärnå. Rundvandring i Åminnes park under ledning av fil.lic. Rainer Knapas och parkens forstmästare. Rundvandring inomhus med koncernchef, pol.dr Björn Wahlroos och fil.dr. Jessica Parland-von Essen. Ruinerna av Näse kungsgård förevisades av fil.dr Derek Fewster och själva huvudbyggnaden av gårdsägaren Urban Silén. (42 personer)

19-21.9. Höstresa till Tartu, med temat Dorpat –  från biskopsdöme till universitetsstad. Under resan fick deltagarna ta del av ett föredrag av Kari Tarkiainen, Tartu tidigare historia och dess roll i Livland, därtill besöktes Jaani kirik (Johanneskyrkan), som förevisades av konsthistoriker Kaur Alttoa. Det övriga programmet bestod av ett besök vid Estlands historiska arkiv, lett av arkivarie Edith Seegel, en guidad tur av Universitetsmuseet på Domberget, ett besök vid Anatomiska institutionen med dess gamla operationssal samt en guidad tur i Universitetets huvudbyggnad. (21 personer).

28.10 Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus (11 personer).

Föredrag av fil.dr Pia Forssell, Runeberg, förläggarna, pengarna och forskarna. (20 personer)

27.11. Föredragsafton på Historiska institutionen, fil.mag. Eva Gädda, Gunnar Mickwitz-pristagaren 2007, ”Lof ske dig, Krist, ewinnerlig”. Zacharias Topelius psalmer i 1886 års psalmbok. (30 personer).

Efteråt Julsamkväm på café Engel. (27 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 360.

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 15 euro. Avgifterna var de samma verksamhetsåren 2006 och 2007. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till största del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt nio gånger under 2008. Den har haft följande sammansättning:

ordförande                             Fil.dr Derek Fewster

vice ordförande                      Fil.mag. Aapo Roselius

ledamot, ekonom                    Fil.mag. Michaela Bränn

ledamot, sekreterare               Fil.mag. Maria Vainio-Kurtakko

ledamot                                  Fil.mag. Laura Mattsson

ledamot                                  Fil.mag. Malin Bredbacka-Grahn

ledamot                                  Fil.mag. Johan Kylander

Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Eva Bruun, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med fil.lic. Annette Forsén som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil.mag. Jani Marjanen och fil.lic. Jennica Thylin-Klaus samt för nr 4/2008 fil.mag. Jens Grandell. Tidskriftens skattmästare har varit fil.mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

professor Max Engman (ordförande)

fil.lic. Rainer Knapas (vice ordförande)

fil.lic. Anders Ahlbäck

fil.lic. Annette Forsén

fil.lic. Johanna Ilmakunnas

professor Matti Klinge

docent Henrik Knif

docent Lars-Folke Landgrén

professor Henrik Meinander

docent Eljas Orrman

docent John Strömberg

fil.dr Henrika Tandefelt

professor Nils Erik Villstrand.

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens nittiotredje årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 480 sidor (563 sidor år 2007).

Innehållet fördelade sig på 12 uppsatser, 2 översikter, 1 forskarprofil, 1 förord och 2 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 32 bidrag av vilka två var dubbelrecensioner. Av samtliga 50 bidrag var 36 författade av män, 14 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 38 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. 10 bidrag var översatta från finskan.

Upplagan uppgick till 700 exemplar.

Under Bokmässan i Helsingfors, i oktober 2008, fanns föreningens reklambroschyr samt äldre exemplar av tidskriften framsatta för utdelning.

Intäkter

Tidskriftens pris har under år 2008 varit 30 euro för ordinarie prenumeranter samt 20 euro för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 35 euro. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen. Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. För översättningskostnader fick tidskriften år 2008 ett anslag från Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska. Översättningsersättningarna har utbetalts i form av stipendium, enligt FILI:s reglementen.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Under år 2008 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Föreningen avvecklade under 2008 sina tidigare placeringar hos Aktia och Evli och undertecknade den 13.6.2008 ett placeringskontrakt med Eufex Oy, vilket bolag således förvaltat Gösta Mickwitz fond och Gösta och Gunnar Mickwitz fond sedan den nämnda dagen. Eufex har skapat en ny portfölj av fondmedlen, som styrelsen månatligen erhållit en rapport över.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek var 1000 euro (1 000 euro både 2007 och 2006). Priskommittén för år 2008 hade följande sammansättning: tf. professor Björn Forsén, fil.dr Derek Fewster samt forskaren fil.lic. Johanna Ilmakunnas.

Det sjuttonde Gunnar Mickwitz-priset utdelades undantagsvis, på grund av det höga antalet kvalitativa pro gradu-avhandlingar, till två pristagare (á 1000 euro). Priset gick till filosofie magistrarna Nora Ervalahti för pro gradun Nöjesliv och biografkultur i Vasa kring år 1906, och Johan Kylander, för pro gradun Änkorna i Nummi. Vardagen och familjen för änkor på den västnyländska landsbygden 1775B1840. Priset utdelades den 16 december 2008 av rektor Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av professor emeritus Matti Klinge, den svenska lärostolens representanter, medlemmar ur priskommittén och föreningens styrelse samt studiekamrater och släktingar till pristagaren (15 personer).

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Under året 2008 förnyades både föreningens och tidskriftens hemsidor både tekniskt och grafiskt. Arbetet utfördes av företaget Tietokannat.fi. Webbprojektet förverkligades med hjälp av ett understöd beviljat av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland. Förnyandet av föreningens samt tidskriftens hemsidor möjliggör en effektiverad medlemsservice, genom bl.a. ibruktagandet av webblanketter för adressändringar samt prenumerationer och medlemsansökningar. Därtill effektiverades föreningens och tidskriftens informationsspridning avsevärt. Adresserna till föreningens och tidskriftens rådande webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett arbetsbord med ADB-utrustning och arkivutrymme i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Sedan sommaren 2005 har hela föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvarats i delegationens boklager. Under hösten 2008 inventerades och gallrades boklagret återigen, varvid nåddes ett tidskriftsbestånd i överensstämmelse med VSD:s önskemål.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland, föreningens viktigaste uppgift, har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. De åtgärder som styrelsen gjort för att upprätthålla det tidigare medlemsantalet har börjat ge resultat och medlemsantalet växer återigen.

Helsingfors 12 mars 2009
Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer