Verksamhetsberättelse 2013

Historiska föreningens verksamhet har under det nittionionde verksamhetsåret 2013 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittioåttonde årgång. Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt 9 programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt 4 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 7 och 95 personer med ett medeltal på drygt 27 personer (knappt 23 personer föregående år).

Möten

Vårmötet hölls 4.4.2013 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Höstmötet hölls 26.11.2013 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

24.1. Föredragsafton på Vetenskapernas hus under rubriken Matti Klinge: en historikers memoarer. Professor Matti Klinge presenterade och diskuterade sina memoarer i samtal med författare Sirpa Kähkönen. (31 personer)

9.2. Föreningen arrangerade det svenska programmet under de XIV Finska historiedagarna i Lahtis, under temat Sverige och Finland i kalla krigets geopolitiska malströmmar. Programmet öppnades av föreningens ordförande, docent Peter Stadius. Föredragshållare var docent Mikko Majander (Helsingfors universitet) med Finlands nordiska orientering efter andra världskriget, fil. mag. Mirja Österberg (Helsingfors universitet) med K-A Fagerholm och Norden som samhällspolitisk modell, fil. dr Henrik Berggren (Stockholm) med Olof Palme mellan öst och väst, professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet) med Kalla kriget, Finlands mest finska epok, professor Kent Zetterberg (Försvarshögskolan) med Sveriges kärnvapenprogram och den nordiska balansen. Programmet avslutades med en slutpanel under rubriken Sveriges betydelse för Finland och vice versa under kalla kriget. (95 personer)

20.3. Föredragsafton på Vetenskapernas hus: fil. dr Elisabeth Stubb talade utgående från sin doktorsavhandling under rubriken Med rätt som argument – Leo Mechelin och och den finska frågan. (14 personer)

4.4. Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (10 personer)

Miniseminarium med temat Kvinnor, utbildning och samhälle i 1800-talets Finland. Föredragshållare var fil. mag. Ingeborg Rask med Skolor och bildning för flickor 1840–1870, Gunnar Mickwitz-pristagaren fil. mag. Mathias Haeggström med Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt och fil. dr Maria Vainio-Kurtakko med Hulda von Borns och Ellan de la Chapelles tankar om utbildning, böcker och äktenskap. Bildning och social praktik 1870–1890. Seminariet avslutades med en paneldiskussion ledd av fil. dr h.c. Rainer Knapas. (35 personer)

18.5. Vårexkursion i Västra Nyland med temat Lokalsamhälle och historiekultur. I programmet ingick besök i museet Degerby Igor (Ingå), i museet Kanonerna vid Torp (Ingå), vid minnesmärket över de avrättade röda i Västankvarn (Ingå) och på Gardberg Center i Karis, där verksamhetsledare Torsten Bergman presenterade centret. (13 personer)

29.8. Miniseminarium under rubriken Republikens offentliga rum på Helsingfors universitet. Föredragshållare var fil. dr Jukka Relas med Presidentinlinnan sisustus ja esineet och professor Laura Kolbe med Maktens byggnader och offentliga rum i huvudstaden. Efter seminariet besöktes utställningen Slottets skatter – Konst från Presidentens slott på Ateneum under ledning av en av museets guider. (20 personer)

26.9. Jarl Galléns pris tilldelades professor Lars Boje Mortensen. I prisceremonin ingick ett föredrag av pristagaren: The Rise of Prose – a Comparative View. Greek, Latin, Old French, and Old Norse. (28 personer)

13.11. Det sjätte Gösta Mickwitz-seminariet hölls på Vetenskapernas hus med temat Finlands historiska minoriteter i fokus. Seminariet öppnades av föreningens ordförande, docent Peter Stadius. Föredragshållare var fil. dr Ainur Elmgrén med Tatarerna i Finland – ”Vårt hemliga vapen”, docent Simo Muir med Juutalaiset vähemmistönä itsenäisessä Suomessa 1918–1945, professor Henrik Meinander med Finlandssvenskarna, en minoritet? och professor Veli-Pekka Lehtola med Saamelaiset, suomalainen vähemmistö ja Pohjolan kansa. Under seminariet tilldelades docent Panu Pulma det sjätte Gösta Mickwitz-priset. Seminariet avslutades med ett tal av priskommittén, ett tal av pristagaren under rubriken Romerna – den okända minoriteten och en gemensam skål. (36 personer)

26.11. Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (7 personer)

Föredrag av fil. dr Malte Gasche som talade utgående från sin doktorsavhandling under rubriken ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa”. Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945. (12 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 371.

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 40 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt fyra gånger under 2013. Den har haft följande sammansättning:

ordförande docent Peter Stadius

vice ordförande fil. dr Aapo Roselius

ledamot, ekonom fil. mag. Michaela Bränn

ledamot, sekreterare fil. mag. Sophie Holm

ledamot fil. mag. Magdalena af Hällström

ledamot fil. mag. Mikael Nyholm

ledamot fil. mag. Lotta Nylund

Revisorer har varit dipl. ekon. CGR Eva Bruun, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil. kand. Pertti Hakala, med fil. dr Minna Sarantola-Weiss som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil. mag. Jens Grandell och fil. dr Jennica Thylin-Klaus. Tidskriftens skattmästare har varit fil. mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

docent John Strömberg (ordförande)

fil. dr Anders Ahlbäck

fil. dr Annette Forsén

fil. dr Johanna Ilmakunnas

docent Henrik Knif

docent Lars-Folke Landgrén

fil. mag. Jani Marjanen

professor Henrik Meinander

docent Eljas Orrman

docent Henrika Tandefelt

professor Nils Erik Villstrand

professor Holger Weiss

docent Charlotta Wolff

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens nittioåttonde årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 524 sidor (588 sidor år 2012).

Innehållet fördelade sig på 12 uppsatser, 1 inledning, 1 översikt och 7 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 18 bidrag. Av samtliga 39 bidrag var 23 författade av män, 16 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 32 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. 6 bidrag var översatta från finskan.

Upplagan uppgick till 700 exemplar (800 för 2/2013).

Intäkter 

Tidskriftens pris har under år 2013 varit 40 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €.

Prenumerationsintäkterna för 2013 var 4 784 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har liksom tidigare år skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen samt i den nya bokhandeln Gaudeamus Kirja & Kahvi i universitetets Kajsahus.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation 9 000 € och av Svenska litteratursällskapet i Finland 15 000 €.

För översättningskostnader 2013 utbetalade Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska ett anslag på 3 500 €.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Under år 2013 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Under år 2013 har Eufex Oy förvaltat placeringarna av medlen i Gösta Mickwitz fond och Gösta och Gunnar Mickwitz fond.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2012–2013 hade följande sammansättning: professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil. dr Elisabeth Stubb och fil. mag. Sophie Holm.

Det tjugoförsta Gunnar Mickwitz-priset utdelades till filosofie magister Lotta Nylund för avhandlingen pro gradu Naturalismens problematik. C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886. Priset utdelades den 2 december 2013 av kansler Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, priskommittén, representanter för föreningen och släktingar till pristagaren (13 personer).

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerant-databas.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten.

Helsingfors, den 13 mars 2013

Styrelsen

 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer