Verksamhetsberättelse 2021

Historiska föreningen r.f.

Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. Under det 107:de verksamhetsåret 2021 har föreningen samlats till två möten samt fem programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 13 och 147 personer med ett medeltal på 38 personer jämfört med 18 personer föregående år. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin 106:te årgång.

Möten

Vårmötet hölls 24.3.2021 i Aalto-universitetet (Runebergsgatan 14–16A, sal A310) samt digitalt via Zoom. Under mötet behandlades en stadgeändring som godkändes av mötet.

Höstmötet hölls 16.11.2021 i Aalto-universitetet (Runebergsgatan 14–16A, sal A310) samt digitalt via Zoom.

Seminarier, föredrag och övrigt program

 • 6.2.2021: Föreningen arrangerade det svenska programmet under XXII Finska historiedagarna i Lahtis under temat Hälsa och ett gott liv. På grund av den rådande pandemin ordnades det svenskspråkiga programmet via en digital livesändning på nätet. Programmet öppnades av föreningens ordförande FD Julia Dahlberg. Föredragshållare var FD Eeva Kotioja (Mannerheim, Mannerheim, Mandelin och Ylppö – nyckelfigurer i Mannerheims barnskyddsförbund), docent Henry Nygård (Spotta ej på golvet! – Provinsialläkaren Woldemar Backman och österbottnisk hälsa) och FD Hanna Lindberg (Från ”sinneshandikapp” till språklig minoritet. Finlandssvenska döva under andra hälften av 1900-talet). (147 personer följde med sändningen på nätet)
 • 24.3.2021: Föreningens vårmöte i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16A, sal 310 samt via Zoom (13 personer deltog via Zoom). Förutom stadgeenliga ärenden, behandlade och godkände mötet en stadgeändring. Vårmötet åtföljdes av ett föredrag av docent, FD Aapo Roselius under rubriken Evakueringen av karelare och idén om den svenska jorden 1940–1950. (21 personer deltog i föredraget)
 • 15.4.2021: Föredragsafton med FD Jens Grandell under rubriken Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap. Föredraget hölls digitalt via Zoom. (16 personer)
 • Museibesök på Finlands Nationalmuseum. Guidad rundtur på utställningen Annanland. Under besöket berättade även museilektor Sanna Valoranta-Saltikoff om utställningens målsättningar och bakgrund. (23 personer)
 • 16.11.2021: Föreningens höstmöte i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16A, sal 310 samt via Zoom (10 personer deltog på plats och 11 personer deltog på distans via Zoom). Höstmötet åtföljdes av ett föredrag av professor Henrik Meinander under rubriken Ord och bild. Tankar om essäböckerna ’Aho & Soldan: Suomi 1950-luvun väreissä’ (2019) och ’Tikkanens linje: tidsbilder 1967–1972’ (2021). (28 personer deltog i föredraget)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 305 personer.

20212020201920182017
Hedersmedlemmar12222
Aktiva, ständiga33333
Aktiva, årsmedlemmar202204216208232
Aktiva, studeranden161172839
Understödande7474817688
Understödande, stud.91010411
Inalles:305304319321375

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 45 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland som medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt 4 gånger under 2021. Den har haft följande sammansättning:

 • ordförande FD Julia Dahlberg
 • vice ordförande FM Magdalena af Hällström
 • ledamot, ekonom FM Michaela Bränn
 • ledamot, sekreterare FM Nina Johansson
 • ledamot FM Tomas Sjöblom
 • ledamot FM Robert Stjernberg
 • ledamot FM Anna Wilhelmson

Revisorer har varit DE, CGR Eva Bruun (med Rabbe Nevalainen som suppleant) och FK Pertti Hakala (med professor Peter Stadius som suppleant).

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören FD Jennica Thylin-Klaus, samt redaktörerna FD Jens Grandell och FM Evelina Wilson. FM Michaela Bränn har varit tidskriftens ekonom. Ekonomen har även ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 • docent Henrika Tandefelt (ordförande)
 • docent Anders Ahlbäck
 • FD Julia Dahlberg
 • professor Johanna Ilmakunnas
 • docent Jani Marjanen
 • professor Henrik Meinander
 • docent Eljas Orrman
 • professor Peter Stadius
 • docent John Strömberg
 • FD Jennica Thylin-Klaus
 • docent Johanna Wassholm
 • professor Holger Weiss
 • professor Charlotta Wolff (vice ordförande)

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två ordinarie möten. Därtill samlades den arbetsgrupp som skulle förbereda valet av ny huvudredaktör för HTF till två möten. Arbetsgruppen tillsattes internt av redaktionsrådet. Alla möten hölls digitalt via Zoom. 

Tidskriftens 106:te årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 674 sidor (545 sidor år 2020).

Innehållet fördelade sig på 15 uppsatser, 2 inledningar, 1 förord, 5 översikter och 2 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 15 bidrag. Av samtliga 40 bidrag var 19 författade av kvinnor, 20 av män. 1 var författad av en man och kvinna tillsammans. Sammanlagt medverkade 47 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 4 bidrag var översatta från finska.  

Upplagan uppgick till 600 exemplar.

20212020201920182017
Friexemplar1212131414
Medlemmar305304319321375
Prenumeranter:
Enskilda3837393843
Institutioner
och bibliotek
99101104103110
Pren. tot.137137156157167
Alla inalles:454454475476542
Prenumeranter20212020201920182017
Finland:
– enskilda2727282731
– institutioner
och bibliotek
3841424245
Inalles: 6568706976
Utlandet:
– enskilda1010111112
– institutioner
och bibliotek
6160626165
Inalles: 7170737277

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga samfundens delegations boklager. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats (www.journal.fi) som Open Access publikation (eISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras på sidan med ett års fördröjning.

Eftersom coronaläget i oktober 2021 var bättre, kunde Helsingfors bokmässa ordnas. Därmed fanns tidskriften så som vanligt representerad med monterplats på bokmässan 27–30.10.2021.

Intäkter

Tidskriftens pris har under verksamhetsåret 2021 varit 45 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €.

Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, samt genom redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Svenska litteratursällskapet i Finland 16000 € och Vetenskapliga samfundens delegation 9000 €.

För översättningskostnader 2021 utbetalade Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland ett understöd om 3000 €.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Föreningens och tidskriftens bokföring har under året skötts av Tilirex Ab, som under året ombildats till Tilipalvelu Rantalainen Oy.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2020–2021 bestod av universitetslektor Björn Forsén, föreningens ordförande FD Julia Dahlberg, FD Jeanette Lindblom och FM Sara Johansson.

Det trettionde Gunnar Mickwitz-priset tillföll FM Magnus Rask för hans magistersavhandling ”Vetenskaplig fördom och fri forskning”. Uno Stadius och den psykiska forskningen i Finland 1912–1936. På grund av den rådande coronapandemin kunde ingen fysisk prisöverräckningsceremoni ske. Priset tillkännagavs med inlägg på föreningens webbsidor och sociala medier samt ett pressutskick.

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Under höstmötet 2019 valdes en priskommitté för verksamhetsåret 2020. Eftersom priset inte delades ut 2020 omvaldes priskommittén även för följande år (2021). Priskommittén bestod av FD Jennica Thylin-Klaus (ordförande), professor emeritus Nils Erik Villstrand och FD Charlotte Cederbom. Kommittén sammanträdde i maj 2021 och utsåg en pristagare. Prisutdelningen måste emellertid skjutas fram på grund av mötesrestriktionerna under coronapandemin och offentliggörs därför i april 2022.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas.

Historiska föreningens och HTF:s nya webbplats togs i bruk i maj 2021. Genom förnyandet har man velat förbättra sidornas användarvänlighet. Arbetet med att förnya webbsidorna inleddes 2019 och har finansierats genom bidrag från Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Otto A. Malms Donationsfond som vardera understött projektet med 4000 euro. Företaget Flo Apps Oy har förverkligat det tekniska utförandet av webbplatsen.

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook. Historisk Tidskrift för Finland finns även på Instagram.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tidigare haft tillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. I och med att huset under de följande åren genomgår en renovering har VSD sagt upp det tidigare avtalet. Föreningen har därmed tecknat ett avtal om en postbox med Posti. Postboxen finns i det gamla ”Posthuset” invid Elielplatsen.

Under renoveringen tillhandahållet Vetenskapliga samfundens delegation ersättande mötes- och evenemangsutrymmen i Aalto-universitetets lokaler i Tölö (tidigare Finska handelshögskolan, Runebergsgatan 14–16). Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager i Itäkeskus.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt genom det finansiella stöd som utgivningen erhållit av bland andra Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Antalet digitaliserade nummer av Historisk Tidskrift för Finland utökas kontinuerligt då tidskriften numera även publiceras digitalt. Därmed finns årgångarna 1994–2020 även tillgängliga i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access på adressen https://journal.fi/, vilket ökar tidskriftens synlighet och användbarhet.

Historiska föreningens programverksamhet har traditionellt rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. Verksamhetsåret 2021 har emellertid precis som det föregående året påverkats av den världsomfattande coronapandemin vilket även begränsat möjligheterna att arrangera program.

Historiska föreningen har ordnat program digitalt på nätet via mötestjänsten Zoom, då det inte varit möjligt att ordna fysiska tillställningar. På det här sättet har man kunnat ordna både möten och föredrag. I vissa fall har man haft en hybridmodell, med möjlighet såväl att delta på plats, som att delta på distans via Zoom. Uppslutningen på de alla programtillfällen har varit god.

Precis som tidigare betraktas samarbete med andra vetenskapliga samfund, samt föreningar och medborgarorganisationer som särskilt viktigt inom Historiska föreningen. Tyvärr har planerade utlandsbesök inte kunnat verkställas på grund av pandemin, men föreningen ser fram emot att kunna erbjuda sina medlemmar upplevelser förutom i hemlandet även utomlands då situationen igen möjliggör det.

Helsingfors, den 17 mars 2022

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer