Verksamhetsberättelse 2003

HISTORISKA FÖRENINGEN 2003


Historiska föreningens verksamhet har under det åttionionde verksamhetsåret år 2003 fortgått enligt tidigare riktlinjer, även om fondernas tillväxt medfört både möjligheter och förpliktelser till nya verksamhetsformer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin åttioåttonde årgång. Föreningen har under året sammankommit till två möten samt åtta föredrags- och programaftnar. Styrelsen har sammankommit sex gånger. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 11 och 68 personer med ett medeltal på drygt 27 personer (32 personer föregående år, 23 år 2001). Föreningens möteslokal har varit Vetenskapernas hus i Kronohagen.

Möten
Vårmötet hölls 2.4.
Höstmötet hölls 19.11.

Seminarier, föredrag och övriga program

8.2   Programblock vid De IV Finska historiedagarna i Lahtis, Två jubileer: Heliga Birgitta 700 år – Sankt Petersburg 300 år. Föredrag av ambassadör Fredrik Wahlqvist, fil. lic. Carina Nynäs, fil. mag. Eva Ahl, prof. Max Engman och docent Bengt Jangfeldt. (68 personer)
15.2   Heldagsseminarium med temat Estlandssvenskarnas nationella utveckling och identitet. Föredrag och kommentarer av fil. mag. Alar Schönberg (Aibolands museum), fil. mag. Ann Grubbström (Uppsala universitet), prof. em. Aleksander Loit (Stockholm), prof. John Westerholm och fil. dr Bengt Kummel (Åbo Akademi). Arrangerat tillsammans med projektet Aiboland 2003. (38 personer)
2.4   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. dr Minna Sarantola-Weiss (Helsingfors stadsmuseum), Konsumtion och medborgarskap. Soffgruppen som symbol för ett Finland i förändring. (23 personer)
7.5   Programafton på Skolmuseet. Museilektor Anna Finnilä förevisade skolmuseets utställning, varefter fil. mag. Derek Fewster höll föredraget Från Björneborgarnas marsch till Viborgs slott – skolplanschernas finska historia. (16 personer)
25.9   Talkokväll på Svenska gården. Föreningens restlager av Historisk Tidskrift för Finland tömdes ur Svenska litteratursällskapets utrymmen, varvid föreningens medlemmar erbjöds ta för sig gratis av vad de hittade av årgångarna 1916-1996. De överblivna tidskrifterna makulerades, förutom fem exemplar av varje återstående nummer och vissa temanummer som sparades i större antal. (11 personer)
18.10   Det första Gösta Mickwitz-seminariet på Svenska litteratursällskapet, kring temat Globalisering och företagsledarskap i Finland och Sverige. Föredrag och kommentarer av prof. Sven Nordlund (Umeå universitet), fil. dr Richard Palmer (Stockholms universitet), prof. Riitta Hjerppe, pol. dr Susanna Fellman, docent Martti Häikiö, fil. dr Cecilia af Forselles-Riska och docent Per Schybergsson. Vid seminariet utdelades det första Gösta Mickwitz-priset åt pol. dr Susanna Fellman. (29 personer)
16.10   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. dr Neil Kent Att förstå Norden – en utomnordisk forskarsyn. (14 personer)
10.12   Programafton på Helsingfors universitetsmuseum, Arppeanum, med presentation av den nyöppnade utställningen. (17 personer)

Medlemsantal
Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 1 hedersmedlem, 215 aktiva och 180 understödande medlemmar. Totalt 395 medlemmar (410 föregående år, 441 2001).

Intäkter
Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har i sin helhet överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.
Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro. Frivilliga stödavgifter uppbars för sammanlagt 280 euro, en märkbar nedgång från förra året (470 euro).

Styrelsen
Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande fil. mag. Derek Fewster, viceordförande fil. dr Alexandra Ramsay, sekreterare fil. mag. Kim Björklund, ekonom hum. kand., studentmerkonom Lars Karhunen, ledamot fil. mag. Aapo Roselius, ledamot fil. mag. Peter Stadius och ledamot fil. stud. Laura Mattsson.

Revisorer har varit dipl. ekon. CGR Anders Borgström, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil. kand. Pertti Hakala, med fil. lic. Annette Forsén som suppleant.

Stadgar och arkiv
Höstmötet antog den 19 november 2003 nya stadgar för föreningen.
Föreningens arkiv fram till och med verksamhetsåret 2002 deponerades i januari 2003 i Historiska och litteraturhistoriska arkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland.

Fonderna
Gösta Mickwitz, som avled den 11 april 2003, testamenterade föreningen ett legat om 47.002,55 euro för att förkovra föreningens fond till Gunnar Mickwitz minne samt Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap. Förre ordförande Henry Rask och vice ordförande Alexandra Ramsay hedrade donatorns minne vid jordfästningen den 25 april.
Ur Fonden till Gunnar Mickwitz minne utdelades det tolfte Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur föreningens led. Årets pris tillföll fil. mag. Caesar Paterlini för hans examensavhandling Från toppstyrd marionettdocka till opinionsbildande medborgarrörelse – FN-förbundet i Finland 1954-1968. Priset utdelades 24.11 av rektor Ilkka Niiniluoto vid en ceremoni i Helsingfors universitet.
Det första Gösta Mickwitz-seminariet arrangerades i Svenska litteratursällskapets festsal den 18 oktober 2003. Vid tillfället utdelades det första Gösta Mickwitz-priset på 1.000 euro åt pol. dr Susanna Fellman för hennes artikel Finska industriledare – en välutbildad elit!, som publicerades i Ekonomiska samfundets tidskrift 1/2002.

Historisk Tidskrift för Finland
Historiska föreningen utger Historisk Tidskrift för Finland. Den åttioåttonde årgången omfattade fyra nummer om sammanlagt 472 sidor (598 år 2002, 626 år 2001). Innehållet fördelade sig på 18 uppsatser, en översikt, en forskarprofil, samt 7 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” behandlades 23 arbeten. Sammanlagt medverkade 37 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. Sex bidrag var översatta från finskan. Tidskriftens redaktion har bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén och redaktionssekreterarna fil. mag. Stefan Nygård samt fil. mag. Charlotta Wolff. Tidskriftens skattmästare har varit hum. kand., studentmerkonom Lars Karhunen.
Utgivningen har främst finansierats genom anslag av Finlands Akademi, Svenska litteratursällskapet i Finland, Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska, samt prenumerations- och medlemsavgifter.

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har föreningen under året haft tillgång till arbetsbord med ADB-utrustning i Vetenskapernas hus i Helsingfors.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer