Verksamhetsberättelse 2016

Historiska föreningens verksamhet har under det etthundraandra verksamhetsåret 2016 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt 12 programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt 8 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 11 och 75 personer med ett medeltal på 26 personer (drygt 19 personer föregående år). Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundraförsta årgång.

Möten

Vårmötet hölls 7.4.2016 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.
Höstmötet hölls 17.11.2016 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

6.2.     Föreningen arrangerade det svenska programmet under XVII Finska historiedagarna i Lahtis under temat Tryckfrihet, censur och offentlighetsprincip i 250 år. Programmet öppnades av föreningens ordförande FM Julia Dahlberg. Föredragshållare var professor Anu Koivunen Nationella offentligheten i förvandling? Public service-debatter i Finland och Sverige på 2000-talet, FD Ainur Elmgren Censur och yttrandefrihet i 1930-talets Finland, docent Lars-Folke Landgrén Censuren i Finland 1809–1919, docent Jonas Nordin Tryckfrihetsförordningen 1766: den första i sitt slag? och docent Henrik Knif Anders Chydenius och tryckfrihetsförordningen 1766 i sitt sammanhang. Chefredaktör em. Janne Virkkunen intervjuades av professor Peter Stadius under rubriken Tamminiemen pesänjakajat 35 år senare.  (42 personer)

2.3.     Föredragsafton Petsamo – Drömmen om ett finskt Klondike? på Vetenskapernas hus. Gunnar Mickwitz-pristagaren FM Tomi Ståhlberg höll ett föredrag under rubriken: Handeln via Petsamo – guldgruva eller inte?. Den andra föredragshållaren, professor Peter Stadius, talade under rubriken Petsamo som det unga Finlands modernitetsprojekt. (19 personer)

11.3.   Festseminariet HTF:100 Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

Festseminariet till ära för Historisk Tidskrift för Finlands 100:de årgång hölls på Svenska litteratursällskapet i Finland. Seminariet ordnades i samarbete med Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet. Seminariet öppnades och deltagarna hälsades välkomna av Historiska föreningens ordförande FM Julia Dahlberg och docent Ann-Catrin Östman i egenskap av ordförande för Historiska nämnden vid SLS. Chefredaktören för HTF, docent Lars-Folke Landgrén höll öppningsanförandet. Därefter följde en panel under rubriken: Erfarenheter från de olika nordiska länderna – situationen just nu, utmaningar, tvistefrågor och lösningar? Ordförande för panelen var professor Peter Stadius (Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet) och deltagare var Kari Aga Myklebost från Norge, Hrefna Robertsdottir från Island, Jonas Nordin från Sverige och Klaus Petersen, som representerade Scandinavian Journal of History. Undervisningsråd Juha Haataja från Undervisnings- och kulturministeriet talade under rubriken Open Science as an Instrument for Effective Research, publikationschef Johanna Lilja från Vetenskapliga samfundens delegation talade under rubriken Turbulens eller trender – Finsk vetenskaplig publikationsverksamhet på 2010-talet. Därefter följde en paneldiskussion med ämnet Publicering på nationella språk med Ann-Catrin Östman (SLS), Anu Lahtinen (Historiallinen Aikakauskirja), Johan Strang (CENS, Ideas in History) och Johanna Ilmakunnas (Sjuttonhundratal). Efter detta hölls en avslutande diskussion innan servering. (75 personer)

 7.4.      Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (20 personer) Vårmötet åtföljdes av föredrag av FD Aapo Roselius under rubriken Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden. (30 personer)

4.5.     Föredragsafton och museibesök med guidning på Hotell- och restaurangmuseet i Kabelfabriken. FD Richard Robinson föreläste under rubriken Tides of Refreshment, Waves of Excess. Drink at the English Seaside, 1880-1939. Efter föreläsningen guidat besök i Hotell- och restaurangmuseets utställning. (11 personer)

19.5.   Museibesök på Helsingfors stadsmuseum. Museilektor Anna Finnilä visade museets nya basutställning Smakbitar från Helsingfors och berättade om stadsmuseets nya utrymmen och verksamhet. (25 personer)

9-11.9. Höstexkursion Bruk, slott och samlingar i Uppland. Höstexkursion till Uppsala och Uppland i Sverige. I Uppsala besökte deltagarna Uppsala universitets konstsamling, Gustavianum med Augsburgska konstskåpet och anatomiska teatern. Därefter följde ett besök på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva där överbibliotekarien professor Lars Burman var värd. Efter biblioteket följde ett besök i Uppsala domkyrka där specialforskare John Strömberg gav ett inlägg om landskapsvapnen på Gustav Vasas sarkofag. Under höstexkursionen besökte man även Gripsholms slott med Vasavåningen, Gustaf III:s teater och Svenska statens porträttsamling. Likaså besöktes Skokloster slott och bibliotek, Lövsta bruk och herrgård samt herrgårdsbiblioteket. Besök på Linnés hem i Hammarby. Docent Henrika Tandefelt gav en specialföreläsning under resan. (14 personer)

11.10. Bokkväll Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten på Vetenskapernas hus. Professor Max Engman och professor Henrik Meinander samtalade om sina nya böcker, Språkfrågan (Engman) och Nationalstaten (Meinander) (37 personer)

19.10. Museibesök på konstmuseet Sinebrychoff. Guidad rundtur på utställningen Stilleben – Livet på ett bord. (16 personer)

17.11. Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (15 personer)

Intervju med professor Holger Weiss: Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Journalisten Sanna Karlsson intervjuade. (25 personer)

2.12.   Utdelning av det femte Jarl Gallén priset och föredrag av pristagaren i Finska litteratursällskapets festsal i samband med en konferens som arrangerades av Historiska föreningen i samarbete med Centrum för Nordenstudier (Helsingfors universitet) samt föreningen Glossa med stöd av Thure Galléns stiftelse. Det femte Gallén priset tillföll professor Lena Liepe (Oslo universitet) som höll ett föredrag under rubriken Arm– in-arm. The meaning-making of relics and reliquaries from the Middle Ages to the present. Omkring 60 personer deltog i prisutdelningsceremonin.

14.12 Utställningsbesök på Riksarkivet. Guidad rundtur på utställningen Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet under ledning av specialforskare John Strömberg och Pertti Hakala. (12 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 373.

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 40 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland som medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt 8 gånger under 2016. Den har haft följande sammansättning:

ordförande                                        FM Julia Dahlberg

vice ordförande                                FM Sophie Holm

ledamot, ekonom                             FM Michaela Bränn

ledamot, sekreterare                        FM Nina Johansson

ledamot                                              FM Magdalena af Hällström

ledamot                                             FM Mikael Björk-Winberg

ledamot                                              FM Lotta Nylund

Revisorer har varit DE, CGR Eva Bruun, med en av Bruun Audit Oy utsedd suppleant (Rabbe Nevalainen) och FK Pertti Hakala, med FD Minna Sarantola-Weiss som suppleant.

 

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna FM Jens Grandell och FD Jennica Thylin-Klaus. Tidskriftens skattmästare har varit FM Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

docent John Strömberg (ordförande)

FD Anders Ahlbäck

docent Annette Forsén

docent Johanna Ilmakunnas

docent Henrik Knif

docent Lars-Folke Landgrén

FD Jani Marjanen

professor Henrik Meinander

docent Eljas Orrman

docent Henrika Tandefelt

FD Johanna Wassholm

professor Holger Weiss

docent Charlotta Wolff

 

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens hundraförsta årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 480 sidor (592 sidor år 2015).

Innehållet fördelade sig på 9 uppsatser, 1 inledning, 1 förord, 3 översikter, 2 synpunkter och 4 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 17 bidrag. Av samtliga 37 bidrag var 25 författade av män, 11 av kvinnor. Ett bidrag var författat av en man och kvinna tillsammans. Sammanlagt medverkade 32 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 6 bidrag var översatta från finska.

Upplagan uppgick till 700 exemplar för numren 1–3 och 650 för nummer 4. Den fördelade sig på följande sätt:

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga Samfundens Delegations boklager. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. Äldre årgångar finns även tillgängliga i den nya digitalportalen.

Tidskriften fanns så som vanligt representerad med monterplats på Helsingfors bokmässa 27–30.10.2016.

Intäkter  

 Tidskriftens pris har under år 2016 varit 40 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €.

Prenumerationsintäkterna för 2016 var 4 688,00 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, bokhandeln Gaudeamus Kirja & Kahvi i universitetets Kajsahus, samt genom redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation (9 000 €) och av Svenska litteratursällskapet i Finland (16 000 €).

För översättningskostnader 2016 utbetalade Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) /

Delegationen för den svenska litteraturens främjande ett understöd om 4 000 €.

 

Festseminariet HTF:100 Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

Ny ansvarig redaktör för HTF

 År 2015 utkom Historisk Tidskrift för Finland med sin hundrade årgång. I samband med årgångens avslutande uppmärksammades detta med ett festseminarium i mars 2016. Seminariet ordnades i samarbete med Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet och

hölls på Svenska litteratursällskapet i Finland. På seminariet diskuterades framtiden för vetenskapliga tidskrifter inom historia och humaniora i ett nordiskt perspektiv.

HTF har infört Open Access och digitaliserats. De digitaliserade tidskrifterna (1994–2015) är införda i ett nytt digitalarkiv OJS (Open Journal System) som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). Nya artiklar införs i arkivet med ett års fördröjning efter publiceringen i pappersformat.

Historisk Tidskrift för Finlands mångåriga ansvariga redaktör, docent Lars-Folke Landgrén lämnade sitt uppdrag vid utgången av år 2016. På föreningens höstmöte 17.11.2016 valdes FD Jennica Thylin-Klaus till ny huvudredaktör för HTF fr.o.m. 1.1.2017. Hon tillträder för en femårsperiod.

 

Föreningens fondinnehav och bokföring

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Under år 2016 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Till priskommittén för läsåret 2015–2016 utsågs vid föreningens höstmöte 2015 t.f. professor Björn Forsén, föreningens ordförande FM Julia Dahlberg, FD Kasper Kepsu samt FM Jonathan Lagerquist. Lagerquist blev emellertid senare tvungen att avsäga sig uppdraget.

Det tjugofjärde Gunnar Mickwitz-priset utdelades till FM Evelina Wilson (tidigare Knipström) för avhandlingen pro gradu ”Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808–1852 i Finland”. Priset utdelades den 10 januari 2016 av kansler Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, priskommittén och representanter för föreningen samt inbjudna gäster. (14 personer)

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap
Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Priskommittén för år 2016 hade samma sammansättning som föregående år då kommittén inte sammanträtt. Kommittén bestod av föreningens ordförande FM Julia Dahlberg, docent Lars-Folke Landgrén (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), FM Sophie Holm samt den tidigare pristagaren professor Panu Pulma. Det åttonde Gösta Mickwitz-priset tilldelades Jessica Parland–von Essen för hennes mångsidiga, initiativrika och kreativa arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen.  Prisutdelningen uppsköts till januari 2017.

 Föreningens och tidskriftens webbplatser

 Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas.

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook.

Vetenskapernas hus

 Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och kontinuerliga finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Digitaliseringen av Historisk Tidskrift för Finland har under året fortsatt. Årgångarna 1994–2015 finns nu digitalt tillgängliga i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access, vilket ökar tidskriftens synlighet och användbarhet.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. Detta år har programverksamheten även haft en mer internationell dimension i och med de nordiska deltagarna i Festseminariet HTF:100 Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut? samt höstexkursionen till Sverige.

Helsingfors, den 16 mars 2017

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer