Verksamhetsberättelse 2015

Historiska föreningens verksamhet har under det etthundraförsta verksamhetsåret 2015 fortgått enligt tidigare riktlinjer. För sin sekellånga insats till förmån för landets svenskspråkiga historievetenskap och historiekultur belönades föreningen under Svenska litteratursällskapets i Finland årshögtid den 5 februari 2015 med ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond.

Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin hundrade årgång. Historiska föreningen har i år uppmärksammat tidskriften i sitt program, samt infört två stora nyheter gällande tidskriften: Open Access och digitalisering. Årgången 1994–2014 har digitaliserats och införts i ett nytt digitalarkiv (OJS) med Open Access.

Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt tolv programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt sju gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 7 och 46 personer med ett medeltal på drygt 19 personer (2014: ett medeltal på 57 personer då Armfelt- och 100-årsseminariet inberäknats och 27 personer på endast den ordinarie programverksamheten beaktats).

Möten
 

Vårmötet hölls 24.3.2015 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Höstmötet hölls 25.11.2015 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

7.2.     Föreningen arrangerade det svenska programmet under XVI Finska historiedagarna i Lahtis. Programmet bestod av tre helheter: ”Kosmopolitism och sekelskifte”, ”Övertygelse och handling” och ”Nysatsningar inom digital humaniora”. Programmet öppnades av föreningens ordförande, docent Peter Stadius. Föredragshållare i helheten ”Kosmopolitism och sekelskifte” var FD Stefan Nygård med Nordiska intellektuella mellan centrum och periferi kring 1900 och FM Julia Dahlberg med Helena och Edvard Westermarck: intelligentsia i Finland?. I helheten ”Övertygelse och handling” talade FM Sture Lindholm under rubriken Ernst Wikstedt: Från Tenala till Moskva och tillbaka och FM Nina Johansson under rubriken Eirik Hornborg: För lag och fosterland. I helheten ”Nysatsningar inom digital humaniora” uppträdde FM Johan Kylander (SLS) som talade under rubriken Biografiskt lexikon för Finland: ett nationellt projekt, samt berättade om Albert Edelfelts digitaliserade brev. För busstransporten hade Historiska föreningen fått bidrag från Helsingfors Svenska Kulturförening. (40 personer)

11.3.   Föreningen besökte utställningen Helande vatten på Esbo stadsmuseum och guidades av FM Anna Wilhelmson från Esbo stadsmuseum. (8 personer)

24.3.   Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (8 personer). Vårmötet åtföljdes av föredrag av FD Hanna Lindberg under rubriken Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt. (7 personer)

9.4.      Föredragsafton med Gunnar Mickwitz-pristagaren FM Jonathan Lagerquist på Vetenskapernas hus. Lagerquist höll ett föredrag under rubriken: The Defense of ‘an Unconscionable Experimentation with Ignorance’: The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964. Efter föredraget följde en diskussion med professor Mark Miller kring motståndet mot den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den rättshistoriska kontexten. Föredragskvällen organiserades i samarbete med Förenta staternas ambassad och The American Resource Center. (16 personer)

21.4.   Teaterbesök och samtal. Föreningen ordnade ett samtal med professor Henrik Meinander och teaterchef Johan Storgård på Svenska Teaterns Nicken-scen. Professor Meinander diskuterade kring demokrati, samtidshistoria och framtid med utgångspunkt i George Orwells välkända citat: ”Den som har makt över det förflutna har makt över framtiden. Den som har makt över nutiden har makt över det förflutna”. Samtalet kretsade kring frågor om vad som för närvarande är den finska demokratins utmaningar och hur historien kan hjälpa oss att förutse demokratins framtida förändringar. Föreningens ordförande Julia Dahlberg intervjuade. Teaterchef Johan Storgård gav en inblick i uppsättandet av pjäsen 1984. (46 personer) Efteråt följde ett teaterbesök med Orwells pjäs 1984 på Svenska Teaterns Amos-scen. (31 personer)

9.5.     Vårexkursionen Herrgårdar i Östra Nyland. Historiska föreningen besökte Kulla herrgård i Strömfors, där deltagarna guidades runt av professor emeritus Bo Lönnqvist. Under exkursionen besöktes även Malmgård i Pernå (herrgården samt gårdsbutiken). I Lovisa åt deltagarna lunch på Degerby gille och efteråt följde en guidad rundvandring till fots i 1700- och 1800-talets Lovisa under rubriken ”Småstadsliv och kulturhistoria” med guide Agneta Longhurst. Stiftelsen Tre Smeder understödde exkursionen. (24 personer).

5.10.   Föredragsafton Skrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900 på Vetenskapernas hus. Professor Mats Fridlund talade under rubriken Ofärdsårens politiska materialitet, medan FD Maria Vainio-Kurtakko och universitetslektor Henrika Tandefelt talade under rubriken Tekniska innovationer i vardagsanvändning vid sekelskiftet 1900. (23 personer)

14.10. Temakväll Nytt ljus på 1700-talet och presentation av HTF:s nya digitalarkiv i Vetenskapernas hus. Med anledning av Historisk Tidskrift för Finlands temanummer om 1700-talets kulturhistoria hölls under temakvällen två föredrag i anknytning till ämnet. Docent Charlotta Wolff talade om Sinnesintryckens kulturhistoria och FM Sophie Holm om New Diplomatic History – om det intressanta i tidigmodern diplomati. Som en avslutning på kvällen offentliggjordes det nya digitalarkivet för Historisk Tidskrift för Finland. Arkivet och den digitala OJS-plattformen presenterades av redaktionsrådets ordförande John Strömberg. Kvällen avslutades med en högtidlig skål. (26 personer)

9.11.   Museibesök på Villa Gyllenberg. Guidad rundtur på utställningen Maskerader, cirkusnöjen och gatukonst under ledning av utställningskurator, FM Lotta Nylund. (16 personer)

25.11. Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (10 personer) Föredrag av FD Sofia Gustafsson, som talade utgående från sin doktorsavhandling under rubriken: Leverantörer och profitörer. Fästningsbygget Sveaborgs varuleverantörer 1748–1756. (10 personer)
 

9.12.   Föredrag om jultraditionernas kulturhistoria. Anne Bergman från Svenska litteratursällskapet i Finland höll föredrag under rubriken Moderniteter och nya tänkesätt i julfirandet under 200 år. (12 personer)

Medlemmar
 

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 377.

Intäkter
 

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 40 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt 7 gånger under 2015. Den har haft följande

sammansättning:

ordförande                                        FM Julia Dahlberg

vice ordförande                                FM Sophie Holm

ledamot, ekonom                             FM Michaela Bränn

ledamot, sekreterare                        FM Nina Johansson

ledamot                                              FM Magdalena af Hällström

ledamot                                             FM Mikael Björk-Winberg

ledamot                                              FM Lotta Nylund

Revisorer har varit DE, CGR Eva Bruun, med en av Bruun Audit Oy utsedd personlig suppleant och FK Pertti Hakala, med FD Minna Sarantola-Weiss som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna FM Jens Grandell och FD Jennica Thylin-Klaus. Tidskriftens skattmästare har varit FM Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

docent John Strömberg (ordförande)

FD Anders Ahlbäck

FD Annette Forsén

docent Johanna Ilmakunnas

docent Henrik Knif

docent Lars-Folke Landgrén

FD Jani Marjanen

professor Henrik Meinander

docent Eljas Orrman

docent Henrika Tandefelt

professor Nils Erik Villstrand

professor Holger Weiss

docent Charlotta Wolff

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens hundrade årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 592 sidor (560 sidor år 2014).

Innehållet fördelade sig på 11 uppsatser, 1 inledning, 1 förord, 5 översikter, 2 diskussionsinlägg, 1 synpunkt och 7 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 15 bidrag. Av samtliga 43 bidrag var 23 författade av män, 20 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 38 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 8 bidrag var översatta från finska, 1 från engelska.

Upplagan uppgick till 700 exemplar (800 för 4/2015).

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga Samfundens Delegations boklager. På grund av att lagret under året flyttade till nya utrymmen ombads föreningen av VSD att utföra en gallring i lagret. Då föreningen saknar möjligheter att förvara överskottslagret på annan plats makulerades en del av lagret. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. Äldre årgångar finns även tillgängliga i den nya digitalportalen.

Tidskriften fanns så som vanligt representerad med diskplats på Helsingfors bokmässa 22–25.10.2015 .

Intäkter  

Tidskriftens pris har under år 2015 varit 40 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €.

Prenumerationsintäkterna för 2015 var 1 743,40 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, bokhandeln Gaudeamus Kirja & Kahvi i universitetets Kajsahus, samt genom redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation (9 000 €) och av Svenska litteratursällskapet i Finland (16 000 €).

För översättningskostnader 2015 utbetalade Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) /

Delegationen för den svenska litteraturens främjande ett understöd om 4 000 €.

Historisk Tidskrift för Finlands 100-års jubileum

Historisk Tidskrift för Finland utkom under året med sin hundrade årgång. Förändringar som i år inträffat är digitaliseringen av årgångarna 1994–2014 samt införandet av Open Access. De digitaliserade tidskrifterna är införda i ett nytt digitalarkiv OJS (Open Journal System) som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). Nya artiklar kommer att införas i arkivet med ett års fördröjning efter publiceringen i pappersformat. Digitaliseringen har bekostats genom att använda en del av prismedlen som föreningen mottog av Svenska litteratursällskapet i februari 2015. Tidskriften har i år utkommit med ett temanummer om 1700-talets kulturhistoria, och tillsammans med Historiska föreningen har detta uppmärksammats med en temakväll Nytt ljus på sjuttonhundratalet på Vetenskapernas hus 14.10.2015. Samtidigt offentliggjordes och presenterades den digitala arkivportalen av redaktionsrådets ordförande John Strömberg.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Under år 2015 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2014–2015 hade följande sammansättning: professor Henrik Meinander, föreningens ordförande FM Julia Dahlberg, FD Jani Marjanen och FM Lotta Nylund.

Det tjugotredje Gunnar Mickwitz-priset utdelades till FM Tomi Ståhlberg för avhandlingen pro gradu Arktisk utpost eller port till rikedom? Petsamos betydelse för Finlands utrikeshandel under 1930-talet. Priset utdelades den 27 november 2015 av kansler Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, priskommittén och representanter för föreningen (12 personer) samt inbjudna gäster.

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Priskommittén för år 2015 hade följande sammansättning: föreningens ordförande FM Julia Dahlberg, docent Lars-Folke Landgrén (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland) och FM Sophie Holm. Priset delades inte ut i år.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerant-databas.

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook och Instagram.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och kontinuerliga finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. I år har Historisk Tidskrift för Finland även digitaliserats (årgången 1994–2014) och finns tillgänglig i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access, vilket ökar tidskriftens synlighet och användbarhet.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. Likaså har man ordnat program med nya samarbetspartner som Svenska Teatern, Förenta staternas ambassad och The American Resource Center. Mycket glädjande för i år är att Historiska föreningens arbete uppmärksammats med ett pris av Svenska litteratursällskapet i Finland för föreningens sekellånga insats till förmån för vårt lands svenskspråkiga historievetenskap och historiekultur.

Helsingfors, den 4 mars 2016

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer