Verksamhetsberättelse 2004

HISTORISKA FÖRENINGEN 2004


Historiska föreningens verksamhet har under det nittionde verksamhetsåret år 2004 fortgått enligt tidigare riktlinjer, även om fondernas tillväxt medfört både möjligheter och förpliktelser till nya verksamhetsformer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin åttionionde årgång. Föreningen har under året sammankommit till två möten samt tio föredrags- och programaftnar. Styrelsen har sammankommit åtta gånger. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 15 och 80 personer med ett medeltal på drygt 33 personer (27 personer föregående år, 32 år 2002). Föreningens möteslokal har varit Vetenskapernas hus i Kronohagen.

Möten
Vårmötet hölls 14.4.
Höstmötet hölls 24.11.

Seminarier, föredrag och övriga program

28.1   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. lic. Mirkka Lappalainen, Det onda adelsväldet? Stormaktstidens adelsvälde i historieskrivningen. (20 personer)
14.2   Svenskspråkig programdag vid De V Finska historiedagarna. Föredragshållare var: prof. Peter Aronsson, Linköping, De historiska romanerna och landskapets platser: Visby medeltidsstad, Arnland och Vilhelm Mobergs utvandrarbygd; professor Olle Ferm, Stockholm, Fanns det någon humor på medeltiden?; prof. Matti Klinge, Helsingfors, Runeberg och historien; fil. mag. Derek Fewster, Helsingfors, Från Ruunulinna till Kumpujen yöstä – Finlands forntid i teater och litteratur 1830-1930 samt fil. mag. Pia Forssell, Helsingfors, Från medeltid till samtid – Fredrika Runebergs historiska romaner. (72 personer)
10.3   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. dr Alexej Komarov, Sovjetunionen och Norden under kalla kriget. (15 personer)
17.3   Programafton på Finlands arkitekturmuseum., fil. mag. Kim Björklund, Hilding och Eva Ekelunds ’Grand Tour’ till Italien 1921-1922. Under kvällen kunde föreningens medlemmar även beskåda för tillfä’llet framlagda originalskisser från paret Ekelunds resa (20 personer)
14.4   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. lic. Rainer Knapas, Diktaren och naturen – ’Das Landgut Monrepos’ av L.H. Nicolay och 1700-talets trädgårdspoesi. (27 personer)
15.5   Vårexkursion till Sääksmäki. Under exkursionen besöktes herrgården Voipaala (föredrag av Kari Rydman), Rapola fornborg (föredrag av Derek Fewster), Sääksmäki kyrka (föredrag av Kari Rydman, Emil Wikströms kontnärshem och ateljé Visavuori (svenskspråkig guide) samt skämttecknaren Kari Suomalainens museum. Sääksmäkibon Kari Rydman ledsagade exkurrenterna under hela programmet på orten. (15 personer)
13.8   Det första Jarl Gallén-prisets utdelning samt pristagarens föredrag. Föreningen deltog i arrangemangen och planeringen tillsammans med Glossa – sällskapets för medeltidsforskning, Finska Historiska Samfundet, Centrum för Norden-studier (CENS) och Renvall-institutet. Historiska föreningen presiderade själva prisutdelningsceremonin. Det första Jarl Gallén-priset tilldelades prof. Sverre Bagge (Bergen) som höll sin föreläsning efter prisutdelningen. (80 närvarande)
22.9   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil. mag. Caesar Paterlini, Från toppstyrd marionettdocka till opinionsbildande medborgarrörelse – FN-förbundet i Finland åren 1954-1968. (15 personer)
13.10   Albert Edelfelt-seminarium och museibesök. Föreningen arrangerade ett seminarium med följande föredragshållare: fil. lic. Rainer Knapas, Albert Edelfelt – historiografi och hagiografi 1905-2005, fil. mag. Marina Catani, Edelfelt som historieforskare eller -förfalsakre? Drottning Blanca under lupp, fil. lic. Marie-Sofie Lundström, Spanien såsom Edelfelt såg det, fil. mag. Maria Vainio Albert Edelfelt, Gunnar Berndtson och den nyländska idyllen samt fil. mag. Michaela Bränn, Albert Edelfelt – svenskhet och nyländskhet. Efter seminariet besökte deltagarna jubileumsutställningen Albert Edelfelt 1854-1905 på konstmuseet Ateneum, under ledning av Rainer Knapas och Maria Vaino med inslag av Marie-Sofie Lunds tröm. (56 personer)
13.10   Föredragsafton på Vetenskapernas hus, författaren Erik Wahlström, Den fiktiva och den historiska Uno Cygnaeus. (15 personer)

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 1 hedersmedlem, 209 aktiva och 168 understödande medlemmar. Totalt 378 medlemmar (395 föregående år, 410 2001).

Intäkter
Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro.

Styrelsen
Föreningens styrelse har haft följande sammansättning: ordförande fil. mag. Derek Fewster, viceordförande fil. dr Alexandra Ramsay, ledamot och sekreterare fil. mag. Kim Björklund, ledamot och ekonom fil. mag. Michaela Bränn, ledamot fil. stud. Laura Mattsson, ledamot fil. mag. Aapo Roselius och ledamot fil. mag. Peter Stadius.

Revisorer har varit dipl. ekon. CGR Anders Borgström, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil. kand. Pertti Hakala, med fil. lic. Annette Forsén som suppleant.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne
Ur fondens medel utdelades, i enlighet med dess stadgar, det trettonde Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek var 1.000 euro (föregående år 1.000 euro). Årets pris tillföll fil. mag. Kjersti Overland för hennes examensavhandling The Failure of Freestall Housing in the GDR: An illustration of the Socialist Unity Party’s unrealistic agricultural economic plans of the late 1950s. Priset utdelades 22.11 av rektor Ilkka Niiniluoto vid en ceremoni i Helsingfors universitet, i närvaro av medlemmar ur priskommittén och föreningens styrelse samt studiekamrater till pristagaren (15 personer).

Historisk Tidskrift för Finland
Historiska föreningen utger Historisk Tidskrift för Finland. Den åttionionde årgången omfattade fyra nummer om sammanlagt 518 sidor (472 år 2002, 598 år 2001). Årgångens första nummer fokuserade på ekonomisk historia och årgångens sista nummer var ett temanummer med titeln Svenskt föreningsliv i Finland. Uppsatserna i årgångens två övriga nummer behandlade social-, elit-, medicin-, manlighets- och konsthistoriska teman. Innehållet fördelade sig på 20 uppsatser, två översikter samt nio rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” behandlades 16 arbeten. Sammanlagt medverkade 41 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. Sex bidrag var översatta från finskan. Tidskriftens redaktion har bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén och redaktionssekreterarna fil. mag. Stefan Nygård samt fil. mag. Charlotta Wolff. Tidskriftens skattmästare har varit fil. mag. Michaela Bränn.
Utgivningen har främst finansierats genom anslag av Finlands Akademi, Svenska litteratursällskapet i Finland, Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska, samt prenumerations- och medlemsavgifter.

Föreningens och tidskriftens webbplatser Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi. Sidorna uppdateras kontinuerligt och föreningens möten och program annonseras även där. Fil. stud. Antti Pokela ansökte om en praktikantplats och anställdes för en månad för arbete med digitala uppgifter. Under anställningstidfen genomförde Pokela ett artikel- och författarindex för tidskriften 1984-2003.

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har föreningen under året haft tillgång till arbetsbord med ADB-utrustning i Vetenskapernas hus i Helsingfors.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer