Verksamhetsberättelse 2017

Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. Under det etthundratredje verksamhetsåret 2017 har föreningen samlats till två möten samt 13 programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt 7 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 11 och 43 personer med ett medeltal på drygt 19 personer jämfört med 26 personer föregående år.

 

Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundraandra årgång. Jennica Thylin-Klaus har fr.o.m. 1.1.2017 varit ny huvudredaktör för HTF.

 

 

Möten

 

Vårmötet hölls 30.3.2017 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

 

Höstmötet hölls 20.11.2017 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

 

 

Seminarier, föredrag och övriga program

 

9.2.     Det åttonde Gösta Mickwitz-seminariet hölls på Vetenskapernas hus med temat Källor och moln. Historievetenskapen och den digitala tekniken. Seminariet öppnades av föreningens ordförande, FM Julia Dahlberg. Föredragshållare var professor Timo Honkela från Helsingfors universitet (Turning quantity into quality and making concept visible using computational means?), verksamhetsutvecklare Henrik Summanen från Kungliga biblioteket i Stockholm (Digital potential i historiskt material), professor Hannu Salmi från Åbo universitet (Virality and Culture: Towards the Study of Digital History) och konstdoktor Samir Bhowmik från Aalto-universitetet (The Materiality of Digital Heritage). Under seminariet tilldelades docent Jessica Parland-von Essen det åttonde Gösta Mickwitz-priset. Priset överräcktes av priskommitténs ordförande, docent Lars Folke Landgrén. Priskommittén bestod därtill av FM Julia Dahlberg, FM Sophie Holm samt docent Panu Pulma. Seminariet avslutades med pristagarens tacktal samt en gemensam skål. (43 personer) På kvällen hölls en middag för pristagaren och inbjudna gäster på restaurang Ateljé Finne.

 

11.2.   Föreningen arrangerade det svenska programmet under XVIII Finska historiedagarna i Lahtis under temat 1917-2017: Seklet som byggde Välfärds-Finland. Programmet öppnades av föreningens ordförande FM Julia Dahlberg. Föredragshållare var FD Matias Kaihovirta (Åbo Akademi) med Skapandet av det svenska folkhemmet i Finland: FSA och välfärdsstatens etablering, 1935–1990, FD Mats Wickström (Åbo Akademi) med Finlandssvensk folkdemokrati: svenskhet och socialism i Demokratiska förbundet för Finlands folk, FD Carl Marklund (Södertörns högskola)  med Mellan samsyn och expertvälde i välfärdsstaten, PM Sophy Bergenheim (Helsingfors universitet) med Folkhälsan och Väestöliitto som välfärdspolitikens aktörer ca 1920–1950, docent Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi) med Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland och professor Peter Stadius (Helsingfors universitet) med Välfärdsstatens praktiska innovationer. (27 personer)

 

30.3.   Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (11 personer, varav 10 medlemmar) Vårmötet åtföljdes av föredrag av professor Johanna Ilmakunnas (Åbo universitet) under rubriken De flitiga och sysslolösa. (17 personer)

 

5.4.     Besök och föredragsafton på Nationalbiblioteket: Nationalbiblioteket efter renoveringen. Arkitekt Kati Winterhalter berättade om restaurerings- och renoveringsarbetet som utförts i Nationalbiblioteket. Därefter följde en rundvandring i biblioteket tillsammans med FL Rainer Knapas som berättade om bibliotekets historia i Helsingfors från 1828 till den senaste renoveringen. (20 personer)

 

25.4.   Kvällsseminarium ”Sjukdom och skönhet. Den kvinnliga kroppens kulturhistoria” i Topelia (Helsingfors universitet). Seminariet innehöll tre föredrag på svenska och engelska. FD Josephine Hoegaerts (Helsinki Collegium for Advanced Studies) höll ett föredrag under rubriken Speaking as a Lady’. A Practical Guide to Vocalizing 19th Century Femininity. FM Evelina Wilson, som tilldelades Gunnar Mickwitz priset för bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet år 2016, talade under rubriken Der många äro, är nästan alltid någon illamående’. Kvinnliga ståndspersoners syn på sjukdom, hälsa och botemedel 1808–1852 i Finland. Det tredje föredraget hölls av FD Jacqueline Spicer (Aalto-universitetet) under rubriken: ’For the Woman Who Delights in Trimming her Person’. Experiencing Cosmetics in Renaissance Italy. (11 personer)

 

10.5.   Museibesök på Mannerheim-museet. Museets kurator FD Kristina Ranki visade museets nya utställning Entourages. Gustaf Mannerheims liv och nätverk 1867–1951. (30 personer)

 

20.5. Vårexkursion Konstnärskolonin vid Tusby träsk. Under vårexkursionen besökte Historiska föreningen konstnären Pekka Halonens hem och ateljémuseum Halosenniemi och fick där höra bl.a. om konstnärernas liv och umgänge omkring Tusby träsk kring sekelskiftet 1900. Efter Halosenniemi besöktes även kompositören Jean Sibelius hem Ainola, samt författar- och konstnärsparet Juhani Ahos och Venny Soldan-Brofeldts hem Ahola. (18 personer)

 

17–18.8. Historiska föreningens medlemmar hade möjlighet att kostnadsfritt delta i seminariet Mannerheim International i Helsingfors universitet. Seminariet organiserades av Mannerheim-museet i samarbete med bl.a. Historiska föreningen.

 

21.9.   Föredragsafton ”Durchgangslager Hangö” – ett tyskt transitoläger i Hangö 1942–1944 på Vetenskapernas hus med konfliktarkeologen FM Jan Fast. (12 personer)

 

31.10. Kvällsseminarium Helsingfors och året 1917 med anledning av Finland 100 på Vetenskapernas hus. FD Kati Katajisto (Helsingfors universitet) höll ett föredrag under rubriken Sodasta sovintoon – kunnallinen demokratia sovinnon tienviitoittajana och FM Sofia Aittomaa (Åbo Akademi), talade under rubriken Kejserliga monument i Finland. (16 personer)

 

16.11. Seminarium: Eagles of the past and of today på Riksarkivet. Historiska föreningens medlemmar hade möjlighet att delta i det internationella seminariet om imperiepolitik och imperialism som ordnades på Finlands riksarkiv med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Programmet bestod av föredrag såväl av inhemska som utländska talare. Historiska föreningen, som var en av organisatörerna, hade en kvot på 15 deltagare. Seminariet organiserades av Riksarkivet i samarbete med Utrikespolitiska institutet i Finland, Finska Vetenskaps-Societeten, Finska historiska samfundet, Historiska föreningen, Historiker utan gränser i Finland och Finlands FN-ungdom.

 

20.11. Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (12 personer). Intervju med Stig-Björn Nyberg om hans bok om Akademiska bokhandeln, Bokhuset. Människor, möten, minnen. Hedersmedlem Henry Rask diskuterade Akademens historia tillsammans med Nyberg. (22 personer)

 

14.12 Museibesök på Ateneum. Guidad rundtur på utställningen Bröderna von Wright. (14 personer)

 

 

Medlemmar

 

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 375.

Intäkter

 

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 40 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland som medlemmarnas prenumerationsavgifter.

 

Styrelsen

 

Föreningens styrelse har sammanträtt 7 gånger under 2017. Den har haft följande

sammansättning:

 

ordförande                                        FM Julia Dahlberg

 

vice ordförande                                FM Magdalena af Hällström

ledamot, ekonom                             FM Michaela Bränn

ledamot, sekreterare                        FM Nina Johansson

ledamot                                              FM Sophie Holm

ledamot                                             FD Kasper Kepsu

ledamot                                              FM Lotta Nylund

 

Revisorer har varit DE, CGR Eva Bruun, med Rabbe Nevalainen som suppleant och FK Pertti Hakala, med FL Henry Rask som suppleant.

 

 

Historisk Tidskrift för Finland

 

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören FD Jennica Thylin-Klaus, samt redaktörerna FM Jens Grandell och FM Sophie Holm. FM Michaela Bränn har varit tidskriftens ekonom. Ekonomen har även ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

 

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

docent John Strömberg (ordförande)

docent Anders Ahlbäck

docent Annette Forsén

professor Johanna Ilmakunnas

FD Jani Marjanen

professor Henrik Meinander

docent Eljas Orrman

professor Peter Stadius

docent Henrika Tandefelt

FD Jennica Thylin-Klaus

FD Johanna Wassholm

professor Holger Weiss

docent Charlotta Wolff

 

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens hundraandra årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 797 sidor (480 sidor år 2016).

 

Innehållet fördelade sig på 12 uppsatser, 1 inledning, 1 förord, 10 översikter och meddelanden, 4 diskussionsinlägg och 3 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 21 bidrag. Av samtliga 52 bidrag var 33 författade av män, 19 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 45 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 6 bidrag var översatta från finska.

 

Upplagan uppgick till 650 exemplar.

 

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga Samfundens Delegations boklager. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats (www.journal.fi) som Open Access publikation (eISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning.

 

Tidskriften fanns så som vanligt representerad med monterplats på Helsingfors bokmässa 26–29.10.2017.

 

 

Intäkter  

 

Tidskriftens pris har under år 2017 varit 40 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €.

 

Prenumerationsintäkterna för 2017 var 3 995,00 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, bokhandeln Gaudeamus Kirja & Kahvi i universitetets Kajsahus, samt genom redaktionen.

 

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation (9 000 €) och av Svenska litteratursällskapet i Finland (16 000 €).

 

För översättningskostnader 2017 utbetalade Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Delegationen för den svenska litteraturens främjande ett understöd om 4 000 €.

 

 

Föreningens fondinnehav och bokföring

 

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Under år 2017 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

 

 

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

 

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Till priskommittén för läsåret 2016–2017 tillhörde professor Björn Forsén (ersatte professor Henrik Meinander p.g.a. dennes tjänstledighet), föreningens ordförande FM Julia Dahlberg, docent John Strömberg och FD Sofia Gustafsson.

Det tjugosjätte Gunnar Mickwitz-priset tillföll FM Tomas Sjöblom för avhandlingen pro gradu ’Namnförfinskningar komma att ske i tusental’. Namnförfinskningen 1906. Aktörer, målgrupp och debatt. Priset utdelades den 2 februari 2018 av kansler Kaarle Hämeri under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, priskommittén och representanter för föreningen samt inbjudna gäster. (13 personer)

 

 

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Under höstmötet 2016 bestämdes att valet av priskommittén uppskjuts till höstmötet år 2017, eftersom priset inte kommer att utdelas år 2017. Prisutdelningen för det åttonde Gösta Mickwitz-priset skedde den 9 februari 2017 på Vetenskapernas hus, då docent Jessica Parland-von Essen tilldelades priset i samband med seminariet Källor och moln. Historievetenskapen och den moderna tekniken. Beslut om priset hade fattats år 2016.

 

 

Föreningens och tidskriftens webbplatser

 

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

 

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas.

 

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook. Historisk Tidskrift för Finland finns även på Instagram.

 

 

Vetenskapernas hus

 

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har Historiska föreningen tillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

 

 

Slutord

 

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det kontinuerliga finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga Samfundens Delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Digitaliseringen av Historisk Tidskrift för Finland har under året fortsatt. Årgångarna 1990–2016 finns nu digitalt tillgängliga i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access, vilket ökar tidskriftens synlighet och användbarhet.

 

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. Detta år har föreningen även deltagit i ordnandet av större seminarier i samarbete med andra organisationer, seminariet Mannerheim International där Mannerheim-museet var huvudorganisatör, samt Eagles of the past and of today på Riksarkivet. Seminariet på Riksarkivet organiserades av Riksarkivet i samarbete med Utrikespolitiska institutet i Finland, Finska Vetenskaps-Societeten, Finska historiska samfundet, Historiska föreningen, Historiker utan gränser i Finland och Finlands FN-ungdom. Historiska föreningen ser även i framtiden samarbete med andra organisationer vara av stor vikt.

 

 

Helsingfors, den 21 mars 2018

 

Styrelsen

 

 

 

 

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer