Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för Historiska föreningen r.f. 2019.

Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. Under det etthundrafemte verksamhetsåret 2019 har föreningen samlats till två möten samt 9 programtillfällen (ett gemensamt seminarium med Stiftelsen för verkningshistoriska studier ej inberäknat). Styrelsen har sammanträtt 5 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 7 och 45 personer med ett medeltal på 18 personer jämfört med 17 personer föregående år. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundrafjärde årgång.  

Möten 

Vårmötet hölls 3.4.2019 i Vetenskapernas hus, Helsingfors. 

Höstmötet hölls 20.11.2019 i Vetenskapernas hus, Helsingfors. 

Seminarier, föredrag och övrigt program 

1.2. Det nionde Gösta Mickwitz seminariet hölls på Vetenskapernas hus med temat Historikern inför syntesen. Seminariet öppnades av föreningens ordförande, FD Julia Dahlberg. Föredragshållare var professor Henrik Meinander från Helsingfors universitet (Syntesernas långtidseffekt. Om finländsk historieskrivning på 2000-talet), professor Jens Olesen från Greifswalds universitet (Synteser og udfordringer ved arbejdet med Nordens og Østersøregionens Historie i medeltid og Nyere Tid) och professor Lars Magnusson från Uppsala universitet (Har den historiska syntesen en framtid?). Under seminariet tilldelades professor emeritus Nils Erik Villstrand det nionde Gösta Mickwitz-priset. Priset överräcktes av priskommitténs ordförande, FD Jennica Thylin-Klaus. Seminariet avslutades med pristagarens tacktal samt en gemensam skål. (45 personer).

På kvällen hölls en middag för pristagaren och inbjudna gäster på restaurang Kuurna. 

9.2. Föreningen arrangerade det svenska programmet under XX Finska historiedagarna i Lahtis under temat Nöd, död och lust, ca. 1300–1900. Programmet öppnades av föreningens ordförande FD Julia Dahlberg. Föredragshållare var FM Henrik Forsberg (Hungeråren på 1860-talet), FD Stefan Norrgård (Extremt väder och klimat under den Lilla istiden 1750–1900), FD Charlotte Cederbom (Makt och auktoritet i det medeltida äktenskapet), FD Sofia Gustafsson (Livet som soldathustru på 1700-talet), FM Magdalena af Hällström (Äran och döden: militära begravningar 1772–1816) och professor Mia Korpiola (Dödens lag: rättsliga perspektiv på döden i tidigmoderna Sverige). (42 personer).

12.3. Utställningsbesök på Riksarkivet. Guidad rundtur under ledning av John Strömberg på utställningen Finlands ordnar 100 år. (18 personer).

3.4. Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus (7 personer). Vårmötet åtföljdes av föredrag av professor Kirsi Vainio-Korhonen under rubriken Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet. (17 personer).

25.4. Föredragsafton Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass- och genusperspektiv på Vetenskapernas hus. FD Matias Kaihovirta höll ett föredrag under rubriken Fylla i ett tomrum: om arbetarkultur och klass i det svenska Finland och FM Jimmy Holmberg, som tilldelades Gunnar Mickwitz priset för den bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet år 2018, talade under rubriken Nykterism i bruksmiljö – en historisk orimlighet?. (20 personer).

4.5. Seminarium i samarbete med Stiftelsen för verkningshistoriska studier, Centre for Historical Ontology och Aue-Stiftung: The Future of Memory. Talare var prof. Jayne Svenungsson (Lund), prof. Bernhard Waldenfels (Bochum) och prof. Christoph Türcke (Leipzig).

8.5. Utställningsbesök på Finlands Nationalbibliotek och föredragsafton. Föredrag av FD Derek Fewster under rubriken Ludo ergo sum – Spel som historieskrivning och historiebruk, därefter guidat besök i Nationalbibliotekets utställning Från tärningar till ettor och nollor – 200 år av spelande i Finland. (11 personer).

15.10. Museibesök på Finlands fotografiska museum. Guidad rundtur på utställningen Caj Bremer: Finsk vardag. (10 personer).

29.10. Programafton Nytt på forskningsfronten på Vetenskapernas hus. Doktorand, FM Fanny Johansson-Stockford berättade om sitt avhandlingsprojekt med äldre regentporträtt och universitetslektor, docent Johan Strang om ett nyligen påbörjat forskningsprojekt som undersöker hur Norden ifrågasatts och återuppfunnits efter 1989. (12 personer).

20.11. Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus (8 personer). Höstmötet åtföljdes av ett föredrag av docent Marko Lamberg under rubriken: Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa. (11 personer).

Medlemmar 
 

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 319 personer.  

 2019 2018 2017 2016 2015 
Hedersmedlemmar 
Aktiva [ständiga] 
Aktiva, årsmedlemmar 216 208 232 224 224 
Aktiva, studeranden 28 39 42 43 
Understödande 81 76 88 91 96 
Understödande, stud. 10 11 11 
Inalles:        319 321 375 373 377 

Intäkter 

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 45 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland som medlemmarnas prenumerationsavgifter. 

Styrelsen 

Föreningens styrelse har sammanträtt 5 gånger under 2019. Den har haft följande sammansättning: 

 • ordförande FD Julia Dahlberg 
 • vice ordförande FM Magdalena af Hällström 
 • ledamot, ekonom FM Michaela Bränn 
 • ledamot, sekreterare FM Nina Johansson 
 • ledamot FM Tomas Sjöblom 
 • ledamot Fil.stud. Robert Stjernberg 
 • ledamot FM Anna Wilhelmson.

Revisorer har varit DE, CGR Eva Bruun (med Rabbe Nevalainen som suppleant) och FK Pertti Hakala (med FL Henry Rask som suppleant). 

Historisk Tidskrift för Finland 

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören FD Jennica Thylin-Klaus, samt redaktörerna FM Jens Grandell och FM Anna-Stina Hägglund. FM Michaela Bränn har varit tidskriftens ekonom. Ekonomen har även ansvarat för tidskriftens kansliärenden. 

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 • docent Henrika Tandefelt (ordförande)  
 • docent Anders Ahlbäck 
 • docent Annette Forsén 
 • professor Johanna Ilmakunnas 
 • FD Jani Marjanen 
 • professor Henrik Meinander 
 • docent Eljas Orrman 
 • professor Peter Stadius 
 • docent John Strömberg 
 • FD Jennica Thylin-Klaus 
 • FD Johanna Wassholm 
 • professor Holger Weiss 
 • professor Charlotta Wolff.

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens etthundrafjärde årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 668 sidor (593 sidor år 2018). 

Innehållet fördelade sig på 14 uppsatser, 2 inledningar, 4 översikter och 2 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 12 bidrag. Av samtliga 34 bidrag var 19 författade av kvinnor, 14 av män. Sammanlagt medverkade 33 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 6 bidrag var översatta från finska.   

Upplagan uppgick till 600 exemplar. Den fördelade sig på följande sätt: 

 2019 2018 2017 2016 2015 
Friexemplar 13 14 14 14 14 
Medlemmar 319 321 375 373 377 
Prenumeranter:       
Enskilda 39 38 43 45 48 
Institutioner  och bibliotek 104 103 110 112 119 
Pren. tot. 156 155 167 171 181 
Alla inalles:  475 476 542 544 572 
Prenumeranter 2019 2018 2017 2016 2015 
 Finland:       
– enskilda 28 27 31 31 32 
– institutioner  och bibliotek 42 42 45 48 51 
               inalles:  70 69 76 79 83 
 Utlandet:       
– enskilda 11 11 12 14 16 
– institutioner  och bibliotek 62 61 65 64 68 
               inalles: 73 72 77 78 84 

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga Samfundens Delegations boklager. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats (www.journal.fi) som Open Access publikation (eISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning. 

Tidskriften fanns så som vanligt representerad med monterplats på Helsingfors bokmässa 24–27.10.2019. 

Intäkter    

Tidskriftens pris har under år 2019 varit 45 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €. 

Prenumerationsintäkterna för 2019 var 4 833,00 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, bokhandeln Gaudeamus Kirja & Kahvi i universitetets Kajsahus, samt genom redaktionen. 

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation (9 000 €) och Svenska litteratursällskapet i Finland (16 000 €).  

För översättningskostnader 2019 utbetalade Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland ett understöd om 3 000 €. 

Föreningens fondinnehav och bokföring 

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Under år 2019 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab. 

Fonden till Gunnar Mickwitz minne 

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2018–2019 bestod av professor Henrik Meinander, föreningens ordförande FD Julia Dahlberg, FM Magdalena af Hällström och FM Jimmy Holmberg.  

Det tjugoåttonde Gunnar Mickwitz-priset tillföll FM Johanna Rehn för hennes avhandling pro gradu Hellish Visions. Punishment in Western European Vision Literature, ca 800–1200. Priset överräcktes vid en ceremoni den 3 december 2019 av Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen i historia, priskommittén och representanter för föreningen samt inbjudna gäster. (10 personer) 

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Under höstmötet 2018 bestämdes att valet av priskommittén uppskjuts till höstmötet 2019, eftersom priset inte kommer att utdelas år 2019. Prisutdelningen för det nionde Gösta Mickwitz-priset skedde den 1 februari 2019 på Vetenskapernas hus, när professor emeritus Nils Erik Villstrand tilldelades priset för sitt livsverk i samband med seminariet Historikern inför syntesen. Beslut om priset hade fattats år 2018. Priskommittén bestod av FD Jennica Thylin-Klaus (ordförande), FD Julia Dahlberg, FD Kasper Kepsu och docent Jessica Parland-von Essen

Föreningens och tidskriftens webbplatser 

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.  

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas. 

Under år 2019 inledde Historiska föreningen ett projekt med avsikt att förnya föreningens och tidskriftens webbsidor för att bland annat förbättra sidornas användarvänlighet i olika digitala apparater. Ekonomiskt bidrag för projektet har beviljats av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland och Otto A. Malms Donationsfond som vardera understött projektet med 4000 euro. 

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook. Historisk Tidskrift för Finland finns även på Instagram. 

Vetenskapernas hus 

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har Historiska föreningen tillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager. 

Slutord 

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt genom det finansiella stöd som utgivningen erhållit av bland andra Vetenskapliga Samfundens Delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Antalet digitaliserade nummer av Historisk Tidskrift för Finland utökas kontinuerligt då tidskriften numera även publiceras digitalt ett år efter pappersversionen. Därmed finns årgångarna 1994–2018 även tillgängliga i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access, vilket ökar tidskriftens synlighet och användbarhet. 

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. För att uppnå detta mål har föreningen under året bland annat gått igenom sin kommunikationsstrategi för att i framtiden bättre kunna nå ut till forskare och allmänhet genom webbsidorna och andra digitala plattformar. Precis som tidigare betraktas samarbete med andra vetenskapliga samfund, samt föreningar och medborgarorganisationer som särskilt viktigt inom Historiska föreningen. 

Helsingfors, den 10 mars 2020
Styrelsen.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer