Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för Historiska föreningen r.f. 2018.

Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. Under det etthundrafjärde verksamhetsåret 2018 har föreningen samlats till två möten samt 11 programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 9 och 25 personer med ett medeltal på 17 personer jämfört med 19 personer föregående år. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin etthundratredje årgång.

Möten 

Vårmötet hölls 10.4.2018 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Höstmötet hölls 28.11.2018 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program 

25.1. Föredragsafton Änkor i Europas ekonomi och samhälle 1600–1920 på Vetenskapernas hus med docent Beatrice Moring. (19 personer).

10.2. Föreningen arrangerade det svenska programmet under XIX Finska historiedagarna i Lahtis under temat Kulturmöten. Programmet öppnades av föreningens ordförande FD Julia Dahlberg. Föredragshållare var FD Kasper Kepsu med Kulturell brokighet i gränsprovinsen Ingermanland under 1600-talet, docent Charlotta Wolff med Lärda nätverk och upplysta kosmopoliter i 1700-talets Europa, FD Johanna Wassholm med Rörlig småhandel och etnicitet i Finland 1850–1920, universitetslektor Ann-Catrin Östman med Arkivminnen: handel och kulturmöten i frågelistor, FM Julia von Boguslawski med Teosofin och det orientaliska. FD Laura Ekholms föredrag, 100 år sedan judarnas medborgerliga rättigheter infördes i Finland, måste inhiberas. (25 personer).

20.3. Museibesök på Esbo stadsmuseum (WeeGee). Guidad rundtur på utställningen Ett brustet liv – Esbo i inbördeskriget. (9 personer).

10.4. Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (10 personer) Vårmötet åtföljdes av föredrag av FD Fredrik Hertzberg under rubriken Om att biografera Gunnar Björling. (18 personer).

8.5. Föredragsafton Namnbruk och språkidentitet i Finland på Vetenskapernas hus. Docent Sirkka Paikkala höll ett föredrag under rubriken Sukunimet ja äidinkieli. Nimet ja nimenmuutokset yhteiskuntaa heijastamassa och FM Tomas Sjöblom, som tilldelades Gunnar Mickwitz priset för den bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet år 2017, talade under rubriken ”Man skall vara finsk till namnet, språket och sinnet” – Den stora namnförfinskningen 1906. (19 personer).

28.5.  Guidat besök i Riksdagshuset och Riksdagens bibliotek. (25 personer).

26.9. Föredragsafton ”Jag bryr mig inte om att vara en väluppfostrad ung dam”. Helena Westermarck som konstnär och intellektuell på Vetenskapernas hus med FD Julia Dahlberg. (22 personer).

28–30.9. Höstexkursion Stad, landsbygd och kultur på Nordjylland. Höstexkursion till Jylland i Danmark. Under resan bekantade sig deltagarna med staden Århus, där programmet bestod av ett guidat besök på museet Den Gamle By, samt stadsvandring. Efter Århus besöktes konstnärskolonin på Skagen. Under resan dit höll FD Julia Dahlberg ett föredrag under rubriken De nordiska konstnärshemmen. I Skagen besökte deltagarna konstnärsparet Anna och Michael Anchers hus och Skagenmuseet, samt dynerna och Den Tilsandede Kirke. Under höstexkursionen fick deltagarna även inblick i den nordjylländska herrgårds- och lantbrukskulturen genom ett besök på Gammel Estrup herrgård. Här besökte deltagarna också Dansk Center for Herregårdsforskning där chefen för centret Signe Boeskov presenterade verksamheten. (10 personer).

12.10. Museibesök på Amos Rex. Guidad rundtur på det nya konstmuseet i och under Glaspalatset. (22 personer).

28.11. Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (13 personer). Höstmötet åtföljdes av en föredragsafton kring nordisk demokrati och samhällsutveckling Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier. Professor Henrik Meinander höll ett föredrag under rubriken Demokratins drivkrafter: Tankar om ett avslutat forskningsprogram och dess samhällsrelevans och FD Ainur Elmgren talade under rubriken Det förträffliga, förfallande, förlorade lyckolandet. Om den nordiska välfärdsstatens föreställda temporaliteter som utopi, dystopi och retrotopi. (17 personer).

4.12. Föredragsafton Helsingfors–Sveaborg – en militärstad från 1700-talet i kontext på Vetenskapernas hus med FD Juha-Matti Granqvist. (12 personer).

Medlemmar 
 

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 321.  

Nedgången i medlemsantalet beror till stor del på att föreningens styrelse på sitt möte den 28.8.2018 beslöt att medlemmar som trots påminnelse inte betalat sin medlemsavgift, går miste om sitt medlemskap och avlägsnas ur föreningens medlemsregister. Vid styrelsemötet den 1.10.2018 avskrevs därför 50 medlemmar p.g.a. obetalda medlemsavgifter. 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Hedersmedlemmar 
Aktiva [ständiga] 
Aktiva, årsmedlemmar 208 232 224 224 223 217 217 212 
Aktiva, studeranden 28 39 42 43 41 44 41 38 
Understödande 76 88 91 96 96 95 99 105 
Understödande, stud. 11 11 10 
Inalles:        321 375 373 377 374 371 369 368  

Intäkter 

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 40 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland som medlemmarnas prenumerationsavgifter. 

Styrelsen 

Föreningens styrelse har sammanträtt 5 gånger under 2018. Den har haft följande sammansättning: 

 • ordförande FD Julia Dahlberg 
 • vice ordförande FM Magdalena af Hällström 
 • ledamot, ekonom FM Michaela Bränn 
 • ledamot, sekreterare FM Nina Johansson 
 • ledamot FD Kasper Kepsu 
 • ledamot FM Tomas Sjöblom 
 • ledamot Fil.stud. Robert Stjernberg.

Revisorer har varit DE, CGR Eva Bruun, med Rabbe Nevalainen som suppleant och FK Pertti Hakala, med FL Henry Rask som suppleant. 

Historisk Tidskrift för Finland 

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören FD Jennica Thylin-Klaus, samt redaktörerna FM Jens Grandell och FM Anna-Stina Hägglund. FM Michaela Bränn har varit tidskriftens ekonom. Ekonomen har även ansvarat för tidskriftens kansliärenden. 

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 • docent Henrika Tandefelt (ordförande)  
 • docent Anders Ahlbäck 
 • docent Annette Forsén 
 • professor Johanna Ilmakunnas 
 • FD Jani Marjanen 
 • professor Henrik Meinander 
 • docent Eljas Orrman 
 • professor Peter Stadius 
 • docent John Strömberg 
 • FD Jennica Thylin-Klaus 
 • FD Johanna Wassholm 
 • professor Holger Weiss 
 • professor Charlotta Wolff.

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens etthundratredje årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 593 sidor (797sidor år 2017). 

Innehållet fördelade sig på 12 uppsatser, 1 inledning, 3 översikter, 1 diskussion och 2 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 18 bidrag. Av samtliga 37 bidrag var 20 författade av kvinnor, 18 av män. Ett bidrag var författat av män och kvinnor tillsammans. Sammanlagt medverkade 38 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 8 bidrag var översatta från finska.   

Upplagan uppgick till 650 exemplar (600 för 2018:4). Den fördelade sig på följande sätt: 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Friexemplar 14 14 14 14 15 15 16 16 
Medlemmar 321 375 373 377 374 371 369 368 
Prenumeranter:          
Enskilda 38 43 45 48 50 50  46 52 
Institutioner  och bibliotek 103 110 112 119 127 134 137 141 
Pren. tot. 167 167 171 181 177 184 183 209 
Alla inalles:  476 542 544 572 566 570 568 593 
Prenumeranter 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
 Finland:          
– enskilda 27 31 31 32 34 35 33 38 
– institutioner  och bibliotek 42 45 48 51 56 59 62 65 
               inalles:  76 76 79 83 90 94 95 103 
 Utlandet:          
– enskilda 11 12 14 16 16 15 13 14 
– institutioner  och bibliotek 61 65 64 68 71 75 75 76 
               inalles: 77 77 78 84 87 90 88 90 

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga Samfundens Delegations boklager. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats (www.journal.fi) som Open Access publikation (eISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya årgångar publiceras i HTF DIGITALT med ett års fördröjning. 

Tidskriften fanns så som vanligt representerad med monterplats på Helsingfors bokmässa 25–28.10.2018. 

Intäkter    

Tidskriftens pris har under år 2018 varit 40 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 45 €. 

Prenumerationsintäkterna för 2018 var 3 635,00 €. Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, bokhandeln Gaudeamus Kirja & Kahvi i universitetets Kajsahus, samt genom redaktionen. 

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation (9 000 €) och Svenska litteratursällskapet i Finland (14 000 €).  

För översättningskostnader 2018 utbetalade Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland ett understöd om 4 000 €.  

Föreningens fondinnehav och bokföring 

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Under år 2018 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab

Fonden till Gunnar Mickwitz minne 

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2017–2018 bestod av professor Henrik Meinander, föreningens ordförande FD Julia Dahlberg, FD Kasper Kepsu och FM Tomas Sjöblom.  

Det tjugosjunde Gunnar Mickwitz-priset tillföll FM Jimmy Holmberg för avhandlingen pro gradu Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 18871919. Priset överräcktes den 18 december 2018 av kansler Kaarle Hämeri under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, priskommittén och representanter för föreningen samt inbjudna gäster. (11 personer) 

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Den under höstmötet 2017 valda priskommittén för 2018 bestod av FD Jennica Thylin-Klaus (kommitténs ordförande), föreningens ordförande FD Julia Dahlberg, FD Kasper Kepsu samt docent Jessica Parland-von Essen. Kommittén beslöt att professor emeritus Nils Erik Villstrand tilldelas det nionde Gösta Mickwitz-priset för sitt livsverk. Prisutdelningen uppsköts till början av år 2019. Prissumman är 4000 euro fr.o.m. år 2018. 

Föreningens och tidskriftens webbplatser 

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.  

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas. 

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook. Historisk Tidskrift för Finland finns även på Instagram. 

Vetenskapernas hus 

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har Historiska föreningen tillgång till ett postfack och ett arkivskåp i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager. 

Slutord 

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det kontinuerliga finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga Samfundens Delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Antalet digitaliserade nummer av Historisk Tidskrift för Finland utökas kontinuerligt då tidskriften numera även publiceras digitalt ett år efter pappersversionen. Därmed finns årgångarna 1994–2017 nu digitalt tillgängliga i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access, vilket ökar tidskriftens synlighet och användbarhet. 

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. Detta år har föreningen bl.a. satsat på besök, även i utlandet, i.o.m. föreningens höstexkursion till Jylland i Danmark. Samarbete med andra vetenskapliga samfund, samt föreningar och medborgarorganisationer anses vara av stor vikt för Historiska föreningen. 

Helsingfors, den 20 mars 2019
Styrelsen.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer