Verksamhetsberättelse 2011

ÅR 2011

Historiska föreningens verksamhet har under det nittiosjunde verksamhetsåret 2011 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittiosjätte årgång. Föreningen har under året sammanträtt till två möten samt 9 programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt 6 gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 9 och 115 personer med ett medeltal på drygt 25 personer (drygt 27 personer föregående år).

Möten

Vårmötet hölls 6.4.2011 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Höstmötet hölls 19.10.2011 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program

12.2 Föreningen arrangerade det svenska programmet under de XII Finska historiedagarna i Lahtis, under temat Den nordiska tvekampen. Danmarks och Sveriges kamp om herraväldet i Norden, 1560–1720. Programmet öppnades av föreningens ordförande, docent Peter Stadius, medan hedersmedlemmen, fil. lic. Henry Rask fungerade som moderator. Föredragshållare var professor Lars Ericson Wolke (Stockholm) med Ett stympat imperium. Hur kan Danmarks nedgång på 1600-talet förklaras?, professor Øystein Rian (Oslo) med Det danska väldets nordliga dimension. Norges ställning i det Oldenburgska riket från 1536 – med en jämförelse till Finland i det svenska riket, professor Nils Erik Villstrand (Åbo) med Var Sverige någonsin en stormakt? Det svenska rikets väg till herravälde över Östersjöområdet i modern forskning, fil. lic. Jennica Thylin-Klaus (Helsingfors) med Klubbekrigare, hakkapeliter eller maktlösa offer? Den växlande bilden av Finland och finnarna i det svenska riket samt lic. phil. Leon Jespersen (Köpenhamn) med Gamla och nya eliter. Vem styrde i de nordiska rikena under de stora förändringarnas tid på 1500- och 1600-talen? (115 personer)

28.2 Programkväll under rubriken Finlandspaviljongen i Paris 1900 återuppstår med föredrag av fil. dr Derek Fewster om virtualverklighet och historieskrivning. Under kvällen bjöds åhörarna tillfälle att bekanta sig med en digital 3D-modell av den finska paviljongen på världsutställningen i Paris 1900. (20 personer)

17.3 Programkväll under rubriken Verklighetens illusion: naturalismen och dess tid med ett miniseminarium på Helsingfors universitet och besök på Ateneums utställning Vardagens hjältar. Föredragshållare (seminariet) var fil. dr h.c. Rainer Knapas med Naturalismens förvandlingar på 1880- och 1890-talen och kommentator fil. dr Maria Vainio-Kurtakko. Guide på museet var hum. kand. Lotta Nylund. (24 personer)

6.4 Föreningens vårmöte på Vetenskapernas hus. (15 personer)

Föredrag av fil. dr Aapo Roselius under rubriken Återerövringen av Tammerfors och andra minnesspektakel – skapandet av det officiella minnet av frihetskriget. (15 personer)

31.5  Vårexkursion till Sveaborg med temat Historia under ytan. Det marinarkeologiska kulturarvet vädrar dagsljus på Sveaborg. I programmet ingick ett besök på utställningen I näckens fotspår under ledning av forskaren och marinarkeologen fil. mag. Minna Leino och samkväm med tilltugg på restaurang Valimo, där Leino föreläste under rubriken Meriarkeologia Suomessa tänään. (16 personer)

21.9 Föredragsafton på Vetenskapernas hus: fil. dr Eva Ahl-Waris talade utgående från sin doktorsavhandling om temat Historiebruk kring Nådendal. (9 personer)

19.10 Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus. (14 personer)

Föredrag av fil. dr Anders Ahlbäck under rubriken Manliga erfarenheter och militära minnen: Finlands värnpliktsarmé 1918−1939. (12 personer)

12.11 Det femte Gösta Mickwitz-seminariet hölls på Vetenskapernas hus med temat Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet. Seminariet öppnades av föreningens ordförande, docent Peter Stadius, medan viceordförande, fil. dr Aapo Roselius inledde seminariets andra session. Föredragshållare var professor Elena Hellberg-Hirn (Helsingfors) med Leninburg, lektor Niels Kayser Nielsen (Århus) med Vilnius-Lwów − nationalt og/eller transnationalt?, universitetslektor Hanna Kuusi (Helsingfors) med Tourism and the Soviet Past in the Baltic States och professor Jörg Hackmann (Greifswald) med Building the nation: Architecture and Estonian national discourse in Tallinn since the 1980s. Under seminariet tilldelades journalisten och författaren John Chrispinsson det femte Gösta Mickwitz-priset. Seminariet avslutades med tal av priskommittén och av pristagaren samt en gemensam avslutningsskål. (23 personer)

29.11 Museiafton på Nationalmuseet. Kvällen inleddes med ett föredrag av docent Henrika Tandefelt om Gustav III och tornerspelen och därefter besöktes utställningen Trogna vänner: kungliga hästar och hundar under ledning av fil. mag. Julia Dahlberg. (17 personer)

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 368.

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro. För medlemmar av samma hushåll var årsavgiften 15 euro. Avgifterna var de samma verksamhetsåren 2010 och 2009. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till största del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt sex gånger under 2011. Den har haft följande sammansättning:

ordförande docent Peter Stadius

vice ordförande fil. dr Aapo Roselius

ledamot, ekonom fil. mag. Michaela Bränn

ledamot, sekreterare fil. mag. Pia Asp

ledamot fil. mag. Magdalena af Hällström

ledamot fil. mag. Anna Hiidensalo

ledamot hum. kand. Lotta Nylund

Revisorer har varit dipl. ekon. CGR Eva Bruun, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil. kand. Pertti Hakala, med fil. dr Minna Sarantola-Weiss som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil. mag. Jens Grandell och fil. lic. Jennica Thylin-Klaus. Tidskriftens skattmästare har varit fil. mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

docent John Strömberg (ordförande)

fil. dr h.c. Rainer Knapas (vice ordförande)

fil. dr Anders Ahlbäck

fil. lic. Annette Forsén

fil. dr Johanna Ilmakunnas

docent Henrik Knif

docent Lars-Folke Landgrén

fil. mag. Jani Marjanen

professor Henrik Meinander

docent Eljas Orrman

docent Henrika Tandefelt

professor Nils Erik Villstrand

docent Charlotta Wolff

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två möten. Tidskriftens nittiosjätte årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 488 sidor (652 sidor år 2010).

Innehållet fördelade sig på 10 uppsatser, 3 översikter och 3 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 29 bidrag av vilka en var en dubbelrecension. Av samtliga 45 bidrag var 28 författade av män, 17 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 35 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. 9 bidrag var översatta från finskan.

Upplagan uppgick till 700 exemplar.

Intäkter  

Tidskriftens pris har under år 2011 varit 30 € för ordinarie prenumeranter samt 20 € för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 35 €.

Prenumerationsintäkterna för 2011 var 4 853 €. Lösnummerpriset har varit 12 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen. Lösnummerförsäljningen inbringade inalles 351,82 €.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation 9 000 € (9 000 € 2010) och av Svenska litteratursällskapet i Finland 15 000 € (14 000 € 2010).

För översättningskostnader 2011 utbetalade Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska ett anslag på 4 200 € (beviljat 10.12.2010). Översättningsersättningarna har av föreningen utbetalts i form av stipendium, i enlighet med FILI:s reglementen.

Förbundet för vetenskapspublicering i Finland beviljade 2011 ett projektunderstöd på 3 000 € för tidskriftens projekt kring ett artikelindex. Med hjälp av understödet förverkligades ett uppdaterbart elektroniskt artikelindex på webben, i vilket ingår uppgifter om tidskriftens innehåll under åren 1984–2010. För det tekniska arbetet med databasen ansvarade Flo Apps Oy och som projektassistent fungerade fil. dr Aapo Roselius. Artikelindexet finns på adressen: www.historisktidskrift.fi/sokning.

Publikationsverksamheten uppvisade under räkenskapsåret 2011 ett underskott på 371,90 €.   

Föreningens fondinnehav och bokföring

Under år 2011 har föreningens och tidskriftens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Under år 2011 har Eufex Oy förvaltat placeringarna av medlen i Gösta Mickwitz fond och Gösta och Gunnar Mickwitz fond.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2010–2011 hade följande sammansättning: professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil. dr Minna Sarantola-Weiss och fil. mag. Pia Österman.

Det tjugonde Gunnar Mickwitz-priset utdelades till filosofie magister Sophie Litonius för avhandlingen pro gradu Vänner, kolleger och gynnare – Namngivningen av de finska fästningsverken under Augustin Ehrensvärds tid. Priset utdelades den 14 november 2011 av rektor Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av representanter för den svenska lärostolen, medlemmar ur priskommittén, representanter för föreningen och släktingar till pristagaren (12 personer).

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Prisets storlek var 2 000 euro. Priskommittén för år 2011 hade följande sammansättning: fil. dr Aapo Roselius (ordförande), docent Lars-Folke Landgrén (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), fil. mag. Anna Finnilä, fil. dr h.c. Rainer Knapas och fil. dr Ann-Catrin Östman.

Det femte Gösta Mickwitz-priset tillföll den svenske journalisten och författaren John Chrispinsson för hans nyutkomna historiska verk Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år (Norstedts 2011). Priset utdelades i samband med det femte Gösta Mickwitz-seminariet i Vetenskapernas hus den 12 november 2011. Utdelningen uppmärksammades i Hufvudstadsbladet.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerant-databas.

Vetenskapernas hus

Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett arbetsbord med ADB-utrustning och arkivutrymme i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten.

Helsingfors, den 19 mars 2012

Styrelsen

* * *

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer