Verksamhetsberättelsen 2023

Historiska föreningen

Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. Under det 109:de verksamhetsåret 2023 har föreningen samlats till två möten samt åtta programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 11 och 35 personer med ett medeltal på 19 personer jämfört med 25 personer föregående år. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin 108:e årgång.

Föreningen besökte Sandudds begravningsplats tillsammans med överträdgårdsmästare Marja Varjoniemi i september 2023.

Möten

Vårmötet hölls 7.3.2023 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 504).

Höstmötet hölls 15.11.2023 i Riddarhuset (Riddaregatan 1, Riddarhussalen).

Seminarier, föredrag och övrigt program

26.1               Besök på Nationalmuseum på Akseli Gallen-Kallela-utställningen. Guidning av FM Ted Hellsten. 22 personer deltog.

4.2                 Föreningen arrangerade det svenska programmet under XXIV Finska historiedagarna i Lahtis under temat Brott, straff och rättspraktik. Historiedagarnas program kunde även följas på nätet via Finska historiedagarnas hemsida. Föreningens ordförande FD Julia Dahlberg ledde ordet under de tre sessionerna ”Rättssystemet och dess funktionärer”, ”Språk och rättsligt aktörskap” samt ”Rättskultur från svenska till ryska tiden”. Föredragshållare var professor emeritus Nils Erik Villstrand (Domaren, eden och moralen i 1700-talets Sverige), professor Mia Korpiola (Okända kvinnliga renskrivare av rättegångsprotokoll i 1800-talets Finland), professor Harry Lönnroth (Stadsskrivaren som språkexpert på 1600-talet), FD Mari Välimäki (Förfalskningsbrott i Finland under början av 1800-talet), professor Marko Lamberg (Drömmar i 1600-talets rättskultur) samt docent Johanna Wassholm (Rymlingar: efterlysta ryska undersåtar i Finland under 1810-talet). 22 personer deltog i programmet. Programmet hade 175 visningar på nätet.

15.2               Besök på Päivälehtimuseet (Ludvigsgatan 2–4) på utställningen Kvinnokagalen – motstånd och upplysning under ofärdsåren 1899–1906). Guidning av FD Reetta Hänninen som skrivit utställningens manus. 11 personer deltog.

7.3                 Föreningens vårmöte i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 504) samt via Zoom. 29 personer deltog i salen och 6 personer deltog via Zoom. Mötet avslutades med en tyst minut till minne av professor emeritus Matti Klinge som avled den 5 mars 2023. Mötet åtföljdes därefter av ett föredrag av professor Henrik Meinander under rubriken Kalevi Sorsa, den evige tvåan – reflektioner kring ett forskningsprojekt.

22.3               Programafton på Nylands Nation (Kaserngatan 40) med temat öltasting och ölets historia. Programmet ordnades tillsammans med Nylands Nations alumner och leddes av historiker Patrik Westerback. 18 personer deltog.

13.4               Föredragsafton med FD Aino Kukkonen i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6) under rubriken Se alkoi joutsenesta Kansallisbaletti 100 vuotta (Det började med svanen Nationalbaletten 100 år). Föredraget ställdes in på grund av det låga deltagarantalet.

17.5               Besök på Sinebrychoffs konstmuseum (Bulevarden 40) på utställningen Alexander Lauréus – mot Rom. Guidning av utställningens kurator, FM Lotta Nylund. 15 personer deltog.

29.8               Exkursion till Sandudds begravningsplats med rundvandring. Guidning av överträdgårdsmästare Marja Varjoniemi. Besöket arrangerades som ett samarbete med Minnesvårdarna rf. 18 personer deltog.

19.9               Utställningsbesök på Nationalbiblioteket (Unionsgatan 36) på utställningen Promotio 1643–2023: Jubel enligt tradition. Visning av utställningens kurator FD Kristina Ranki. 14 personer deltog.

24.10             Besök i det Donnerska residenset (Norra kajen 12). Guidning av Rafael Donner. 22 personer deltog.

15.11             Föreningens höstmöte på Riddarhuset (Riddaregatan 1, Riddarhussalen). 17 personer deltog. Höstmötet åtföljdes av en rundvandring på Riddarhuset ledd av riddarhusgenealogen FM Magdalena af Hällström.

14.12             Besök på Esbo stadsmuseum KaMu och utställningen Herrgården vid Kungsvägen samt föredrag av museets intendent, FM Tryggve Gestin med temat Gården och dess landskap. Besöket måste ajourneras på grund av en strejk inom de offentliga transportmedlen. Besöket arrangerades i stället 11.1.2024. 16 personer deltog.

FD Mari Välimäki föreläser vid Finska historiedagarna i Lahtis 2023.

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 299 personer.

 20232022202120202019
Hedersmedlemmar11222
Aktiva, ständiga23333
Aktiva, årsmedlemmar206202202204216
Aktiva, studerande161516117
Understödande6872747481
Understödande, stud.6791010
Inalles:            299308305304319

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 45 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För en andra medlem från samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland som medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt fyra gånger under 2023. Den har haft följande sammansättning:

 • ordförande                          FD Julia Dahlberg
 • vice ordförande                  FM Magdalena af Hällström
 • ledamot, ekonom                FM Michaela Bränn
 • ledamot, sekreterare           fil.stud. Alexander Karlman
 • ledamot                               FM Anna Öhman
 • ledamot                               FM Anna Wilhelmson
 • ledamot                               FM Sebastian Lindberg

Revisorer har varit CGR Thérèse Haldin-Holmström (med en suppleant från företaget Grant Thornton Oy) och FM Märtha Norrback (med professor Peter Stadius som suppleant).

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören docent, FD Johanna Wassholm, samt redaktörerna FM Robin Engblom och FM Evelina Wilson. FM Eliel Kilpelä efterträdde Evelina Wilson från och med nummer 4/2023. FM Michaela Bränn har varit tidskriftens ekonom. Ekonomen har även ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 • docent Anders Ahlbäck (ordförande)
 • docent Henrika Tandefelt (vice ordförande)
 • FD Julia Dahlberg
 • professor Martin Hårdstedt
 • professor Johanna Ilmakunnas
 • docent Matias Kaihovirta
 • docent Kasper Kapsu
 • docent Jani Marjanen
 • professor Henrik Meinander
 • docent Eljas Orrman
 • FD Jennica Thylin-Klaus
 • professor Charlotta Wolff

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två ordinarie möten. Båda mötena hölls digitalt via Zoom. 

Tidskriftens 107:de årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 405 sidor (530 sidor år 2022). Innehållet fördelade sig på tre uppsatser, sju översikter, en lectio praecursoria och fem rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 12 bidrag. Av samtliga 28 bidrag var sex författade av kvinnor, 21 av män. Ett bidrag var författat av män och kvinnor tillsammans (två eller flera skribenter). Sammanlagt medverkade 32 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. Fyra bidrag var översatta från finska. Upplagan uppgick till 600 exemplar.

 20232022202120202019
Friexemplar1312121213
Medlemmar299308305304319
Prenumeranter:     
Enskilda3837383739
Institutioner och bibliotek739599101104
Pren. tot.111132137138156
           inalles:423452454454475
Prenumeranter20232022202120202019
Finland:     
– enskilda2826272728
– institutioner och bibliotek2938384142
               inalles:5764656870
Utlandet:     
– enskilda1011101011
– institutioner och bibliotek4457616062
               inalles:5468717073

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga samfundens delegations boklager. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats (www.journal.fi) som Open Access publikation (eISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya nummer publiceras utan embargo.

Tidskriften var som vanligt representerad med monterplats på Helsingfors bokmässa 26–29.10.2023.

Programafton på Nylands Nation med temat öltasting och ölets historia den 22 mars 2023.

HTF:s intäkter

Tidskriftens prenumerationsavgift från Finland och utlandet har under verksamhetsåret 2023 varit 45 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter.

Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln samt genom redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Svenska litteratursällskapet i Finland (16 000 €) och Vetenskapliga samfundens delegation (9 000 €) samt medlemmarnas prenumerationsavgifter.

För översättningskostnader 2023 utbetalade Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland ett understöd om 2 000 €.

Därtill mottogs ett engångsunderstöd på 4 000 € av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland för en planerad artikelworkshop som arrangeras som ett samarbete mellan HTF och Svenska litteratursällskapets årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier under vårterminen 2024.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Föreningens och tidskriftens bokföring har under året skötts av Tilipalvelu Rantalainen Oy.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Eftersom priset inte delades ut under föregående läsår, beaktades denna gång magisteravhandlingar från läsåren 2021–2022 och 2022–2023. Priskommittén bestod av professor Henrik Meinander, den tidigare pristagaren FM Magnus Rask och föreningens representant FM Anna Öhman.

Det i ordningen 31:a Gunnar Mickwitz priset tillföll filosofie magister Gustav Penttinen för magisteravhandlingen Lost at the Fountain of Youth: The historical references and allusions of Sid Meier’s Civilization VI. Priset överräcktes av Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri vid en ceremoni som hölls den 16 januari 2024 i kanslerns kansli.

Gunnar Mickwitz priset för läsåren 2021–2022 och 2022–2023 tillföll filosofie magister Gustav Penttinen. Priset, som delades ut i december 2023, överräcktes under en seremoni vid Helsingfors universitet i januari 2024.

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-pris till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Pristagaren utses av en kommitté som valdes på höstmötet 2022 och består av HTF:s huvudredaktör docent Johanna Wassholm, docent Jussi Nuorteva i egenskap som ordförande och representant för Samfundet Ehrensvärd, FD Jens Grandell och FM Anna Wilhelmson. Priset delas ut 2024.

Föreningens och tidskriftens infrastruktur

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas.

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook. Historisk Tidskrift för Finland finns även på Instagram.

Som medlem av Vetenskapliga Samfundens Delegation har Historiska föreningen rätt att kostnadsfritt använda möteslokalerna i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager.

Föreningen har en postbox i det gamla Posthuset invid Elielplatsen.

Föreningen besökte det Donnerska residenset (Norra kajen 12) i oktober 2024. Detalj från Jörn Donners arbetsbord.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt genom det finansiella stöd som utgivningen erhållit av bland andra Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Antalet digitaliserade nummer av Historisk Tidskrift för Finland utökas kontinuerligt då tidskriften ävenpubliceras digitalt. Därmed finns årgångarna från och med 1990 även tillgängliga i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access på adressen https://journal.fi/, vilket ökar tidskriftens synlighet och användbarhet.

Historiska föreningens programverksamhet har traditionellt rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. Uppslutningen på de alla programtillfällen har varit god.

Precis som tidigare betraktas samarbete med andra vetenskapliga samfund, samt föreningar och medborgarorganisationer som särskilt viktigt inom Historiska föreningen.

Helsingfors, den 19 februari 2024

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer