Verksamhetsberättelse 2022

Historiska föreningens syfte är att främja historiska studier samt att inom en större allmänhet väcka och vidmakthålla intresset för historia och historisk forskning. Under det 108:de verksamhetsåret 2022har föreningen samlats till två möten samt åtta programtillfällen. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger till ordinarie möten. Deltagarantalet vid föreningens möten och egna program har varierat mellan 10 och 113 personer med ett medeltal på 25personer jämfört med 38 personer föregående år. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin 107:e årgång.

Möten

Vårmötet hölls 5.4.2022 i Aalto-universitetet (Runebergsgatan 14–16 A, sal A310) samt digitalt via Zoom.

Höstmötet hölls 22.11.2022 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 208).

Seminarier, föredrag och övrigt program

5.2                 Föreningen arrangerade det svenska programmet under XXIII Finska historiedagarna i Lahtis under temat Havet som kulturförmedlare. På grund av de då rådande restriktionerna gällande publikprogram ordnades det svenskspråkiga programmet via en digital livesändning på nätet. Föreningens ordförande FD Julia Dahlberg ledde ordet kring Sjöfart och globala nätverk samt Varor, konsumtion och innovationer. Föredragshållare var docent Mikko Huhtamies (Den sjunde zonen: Östersjöns historia 1200–1600), docent Heli Rantala (Havet och resandets historia); FM, doktorand  Emil Kaukonen (Sjöfartens beskyddare: Det svenska konsulatet i Tanger kring sekelskiftet 1800); FD, forskare Kasper Kepsu (Staden Nyen som länk mellan Kontinentaleuropa och Finland kring år 1700), docent Laura Hollsten (Kvicksilver i stadens metabolism: Åbo på 1700-talet) och professor Johanna Ilmakunnas (Böcker, boende och kläder: Professorers materiella kultur under 1700-talet). 113 personer följde med sändningen på nätet.

22.3               Föredragsafton med Gunnar Mickwitz-pristagaren, FM Magnus Rask i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16 under rubriken: Rågång på vetenskapens utmarker. Uno Stadius och den psykiska forskningen i Finland 1912–1936. 15 personer följde med föredraget i salen och 5 på Zoom.

5.4                 Föreningens vårmöte i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16 A, sal 310 samt via Zoom. 7 personer deltog i salen och 6 personer deltog via Zoom. Vårmötet åtföljdes av ett föredrag av FD Maria Vainio-Kurtakko under rubriken Ett gott parti – scener ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts liv. 18 personer deltog i föredraget. Efter föredraget hölls en tyst minut för att hedra minnet av föreningens tidigare ordförande Dag Lindberg som gått bort. I samband med detta uppläste Rainer Knapas en minnesruna över Lindberg som skrivits av föreningens hedersmedlem Henry Rask.

20.4               Gösta Mickwitz-seminarium och prisutdelning i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16 A, sal 300. Temat för seminariet var Sveaborg: fästningen och världsarvet. Ordförande, FD Julia Dahlberg öppnade seminariet. Föredragshållare var professor Martin Hårdstedt från Umeå universitet(Fästningen Sveaborg i sitt större sammanhang); FD, forskare Sofia Gustafsson från Helsingfors universitet (Människorna bakom murarna: fästningsbyggarna på Sveaborg på 1750-talet) samt professor Suzie Thomas från universitetet i Antwerpen(World Heritage: Universal Values and Local Challenges).

                      Det tionde Gösta Mickwitz-priset tillföll Samfundet Ehrensvärd rf. Priskommitténs ordförande, FD Jennica Thylin-Klaus överräckte priset till Samfundet Ehrensvärds ordförande, ordenskansler Jussi Nuorteva. Närvarande var 25 personer och 3 på Zoom. En skål höjdes därefter för pristagaren. Prisutdelningen följdes av en middag på restaurang Elite för inbjudna gäster. Under middagen närvarade 16 personer.

12.5               Föredragsafton med arkitekt, konstnärsprofessor Juha Ilonen i Aalto-universitetets lokaler på Runebergsgatan 14–16 A, sal 310, under rubriken Människo- och djurfigurer på Helsingfors fasader. Politik, religion, skräck, erotik, esoteri och humor. Efter föredraget följde en kort stadspromenad. 10 personer deltog.

Stadsvandring i Tölö med arkitekt Juha Ilonen den 12 maj 2023.

25–28.8         Föreningens höstexkursion Resa så in i Norden! gick till Stockholm under temat Norden och den nordiska samhörigheten. Under resan hölls ett föredrag av professor Peter Stadius (Nordiska bilder från forntid till framtid). Nordiska museets utställning Come to Norden besöktes tillsammans med forskare inom utställningsprojektet, FD Sophie Holm. Därefter besöktes Stockholms stadshus där deltagarna fick en guidad rundtur. 14 personer deltog i exkursionen.

21.9               Museibesök på Sprutmästarens gård och Martta Bröyers jubileumsår på Kristiansgatan 12. Guidning av FM Anna Finnilä från Helsingfors stadsmuseum. 10 personer deltog.

11.10             Föredragsafton med FD och TD Johan Stén på Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6, sal 207, under rubriken ”Guldåldern” vid Kungliga akademin i Åbo under 1700-talet. 16 personer deltog på plats och 2 personer på Zoom.

22.11             Föreningens höstmöte på Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6, sal 208. 12 personer deltog. Höstmötet åtföljdes av ett föredrag av FD Minna Sarantola-Weiss, forskningschef på Helsingfors stadsmuseum, under rubriken: Vi ville ha allt? 1980-talets kulturhistoria. 11 personer deltog i föredraget.

29.11             Föredragsafton med redaktör, FM Maren Jonasson på Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6, sal 207, under rubriken Körvelmunkar och mandelmaskar. Historiska recept i en digital värld. 10 personer deltog i salen och 2 på Zoom.

Medlemmar

Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 300 personer.

 20222021202020192018
Hedersmedlemmar12222
Aktiva, ständiga33333
Aktiva, årsmedlemmar202202204216208
Aktiva, studerande151611728
Understödande7274748176
Understödande, stud.7910104
Inalles:            300306304319321
Deltagarna i föreningens höstexkursion Resa så in i Norden! på trappan till Stockholms stadshus (25–28.8.2022).

Intäkter

Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 45 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 25 euro. För en andra medlem av samma hushåll var årsavgiften 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till en del överförts till Historisk Tidskrift för Finland som medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen

Föreningens styrelse har sammanträtt fyra gånger under 2022. Den har haft följande sammansättning:

 • ordförande                          FD Julia Dahlberg
 • vice ordförande                  FM Magdalena af Hällström
 • ledamot, ekonom                FM Michaela Bränn
 • ledamot, sekreterare           FM Nina Johansson
 • ledamot                               fil.stud. Alexander Karlman
 • ledamot                               FM Anna Wilhelmson
 • ledamot                               FM Anna Öhman

Revisorer har varit DE, CGR Eva Bruun (med Rabbe Nevalainen som suppleant) och FK Pertti Hakala (med professor Peter Stadius som suppleant).

Historisk Tidskrift för Finland

Tidskriftens redaktion har under året bestått av huvudredaktören docent, FD Johanna Wassholm, samt redaktörerna FM Robin Engblom och FM Evelina Wilson. FM Maren Jonasson har fungerat som redaktör för sociala medier. FM Michaela Bränn har varit tidskriftens ekonom. Ekonomen har även ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Docent, FD Johanna Wassholm tillträdde som ny huvudredaktör för HTF från och med nr 1:2022.

Redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 • docent Henrika Tandefelt (ordförande)
 • docent Anders Ahlbäck
 • FD Julia Dahlberg
 • professor Martin Hårdstedt
 • professor Johanna Ilmakunnas
 • docent Jani Marjanen
 • professor Henrik Meinander
 • docent Eljas Orrman
 • professor Peter Stadius
 • FD Jennica Thylin-Klaus
 • Docent Johanna Wassholm
 • professor Charlotta Wolff (vice ordförande)

Redaktionsrådet sammanträdde under året till två ordinarie möten. Båda mötena hölls digitalt via Zoom. 

Tidskriftens 107:te årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 530 sidor (674 sidor år 2021). Innehållet fördelade sig på 11 uppsatser, 1 förord, 5 översikter och 5 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 12 bidrag. Av samtliga 34 bidrag var 13 författade av kvinnor, 18 av män. 3 var författade av män och kvinnor tillsammans (två eller flera skribenter). Sammanlagt medverkade 38 skribenter i årgången med ett eller flera bidrag. 4 bidrag var översatta från finska.  Upplagan uppgick till 600 exemplar.

 20222021202020192018
Friexemplar1212121314
Medlemmar308305304319321
Prenumeranter:     
Enskilda3738373938
Institutioner och bibliotek9599101104103
Pren. tot.132137138156155
           inalles:452454454475476
Prenumeranter20222021202020192018
Finland:     
– enskilda2627272827
– institutioner och bibliotek3838414242
               inalles:6465687069
Utlandet:     
– enskilda1110101111
– institutioner och bibliotek5761606261
               inalles:6871707372

Föreningens lager av kvarvarande exemplar av HTF förvaras i Vetenskapliga samfundens delegations boklager. Ett mindre antal arkivexemplar förvaras fortsättningsvis av varje utkommet nummer. HTF finns tillgänglig på Vetenskapliga samfundens delegations webbplats (www.journal.fi) som Open Access publikation (eISSN 2343-2888) fr.o.m. årgång 1990. Nya nummer publiceras utan embargo. Helsingfors bokmässa ordnades som vanligt. Därmed fanns tidskriften så som vanligt representerad med monterplats på bokmässan 27–30.10.2022. Gratis exemplar av tidskriften delades också ut i samband med Finska historieforskningsdagarna i Tammerfors 20–22.10.2022. Tidskriftens huvudredaktör Johanna Wassholm deltog i en paneldiskussion om de nordiska historietidskrifternas framtid i samband med det 30:de Nordiska historikermötet i Göteborg 8–11.8.2022.

Intäkter

Tidskriftens pris har under verksamhetsåret 2022 varit 45 € för ordinarie prenumeranter samt 25 € för studenter. För prenumerationer från Finland och utlandet har priset varit 45 €.

Lösnummerpriset har varit 15 € för samtliga nummer. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors, Akademiska bokhandeln, samt genom redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Svenska litteratursällskapet i Finland (17 000 €) och Vetenskapliga samfundens delegation (9 000 €).

För översättningskostnader 2022 utbetalade Delegationen för den svenska litteraturens främjande som administreras av Svenska litteratursällskapet i Finland ett understöd om 3 000 €.

Som ett engångsunderstöd mottogs ett stöd på 1 500 € av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland för att öka tidskriftens synbarhet på sociala medier.

Därtill mottogs ett engångsunderstöd på 1 000 € av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland för att täcka ökade kostnader i samband med utgivandet av tidskriften.

Föreningens fondinnehav och bokföring

Föreningens placeringsverksamhet har skötts av Evli Bank Abp. Föreningens och tidskriftens bokföring har under året skötts av Tilipalvelu Rantalainen Oy.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-pris till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek är 1 000 euro. Priskommittén för läsåret 2021–2022 bestod av professor Henrik Meinander, den tidigare pristagaren FM Magnus Rask och föreningens representatn FM Anna Öhman.

Kommittén beslöt att skjuta upp utdelningen av Gunnar Mickwitz pris till näst år på grund av att det endast färdigställts ett mycket litet antal magistersavhandlingar vid det svenska läroämnet under året. Inför nästa prisutdelning granskas därmed arbeten från de senaste två åren.

Filosofie magister Magnus Rask tilldelades Gunnar Mickwitz pris för magistersavhandlingen ”Vetenskaplig fördom och fri forskning”. Uno Stadius och den psykiska forskningen i Finland 1912–1936.

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-pris till en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Under höstmötet 2019 valdes en priskommitté för verksamhetsåret 2020. Eftersom priset inte delades ut 2020 omvaldes priskommittén även för följande år (2021). Priskommittén bestod av FD Jennica Thylin-Klaus (ordförande), professor emeritus Nils Erik Villstrand och FD Charlotte Cederbom. Kommittén sammanträdde i maj 2021 och utsåg en pristagare. Prisutdelningen måste emellertid skjutas fram på grund av mötesrestriktionerna under coronapandemin och offentliggjordes därför i april 2022.

Det tionde Gösta Mickwitz priset på 4 000 euro tillföll Samfundet Ehrensvärd rf, och utdelades i april i samband med seminariet Sveaborg: fästningen och världsarvet. Samfundet Ehrensvärds ordförande, ordenskansler Jussi Nuorteva tog emot priset. Prisutdelningen följdes av en middag.

Föreningens och tidskriftens webbplatser

Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Webbplatserna upprätthålls på företaget Flo Apps Oy:s server. Därtill står företaget för det tekniska underhållet av webbplatserna samt föreningens medlems- och prenumerantdatabas.

Historiska föreningen och Historisk Tidskrift för Finland finns även på Facebook. Historisk Tidskrift för Finland finns även på Instagram.

HTF har under år 2022 satsat extra på att öka synligheten för de artiklar och andra bidrag som ingår i tidskriften. Maren Jonasson har i nära samarbete med huvudredaktör Johanna Wassholm skapat material som lagts ut på HTF:s kanaler på sociala medier (webbsidor, Facebook och Instagram). De flesta inlägg har byggt på en modell där tre frågor ställs till den eller de forskare som medverkat med material i det senaste numret av HTF. Några av inläggen har haft fokus på aktualiteter, evenemang eller personer med anknytning till HTF och historiefältet i Finland. Inalles nio inlägg har ingått i synbarhetsprojektet.

Materialet som publicerats på webbsidorna har distribuerats via Facebook och betald marknadsföring har köpts för att öka inläggens synbarhet och genomslagskraft. Inläggen har haft inalles 617 stycken interaktioner (artikeln har öppnats) och Facebook inläggen har haft inalles 7307 visningar.

Museibesök på Sprutmästarens gård 21 september 2022. Guidning av FM Anna Finnilä från Helsingfors stadsmuseum.

Vetenskapernas hus

Under renoveringen av Vetenskapernas hus i Helsingfors tillhandahöll Vetenskapliga samfundens delegation ersättande mötes- och evenemangsutrymmen i Aalto-universitetets lokaler i Tölö (tidigare Finska handelshögskolan, Runebergsgatan 14–16). Föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvaras i delegationens boklager i Östra centrum.

Grundrenoveringen av Vetenskapernas hus på Kyrkogatan 6 blev färdig i augusti 2022 och därmed kunde en del av höstens evenemang ordnas där.

Föreningen har en postbox i det gamla Posthuset invid Elielplatsen.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt genom det finansiella stöd som utgivningen erhållit av bland andra Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland. Antalet digitaliserade nummer av Historisk Tidskrift för Finland utökas kontinuerligt då tidskriften ävenpubliceras digitalt. Därmed finns årgångarna från och med 1990 även tillgängliga i ett digitalarkiv (OJS) med Open Access på adressen https://journal.fi/, vilket ökar tidskriftens synlighet och användbarhet.

Historiska föreningens programverksamhet har traditionellt rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Ett mångsidigt programutbud har varit av vikt för styrelsen och man har velat nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. Under verksamhetsåret 2022 har många olika evenemang ordnats eftersom några coronarestriktioner inte varit gällande efter vårvintern.

Historiska föreningen har ordnat program på plats och även digitalt på nätet via mötestjänsten Zoom. I vissa fall har man haft en hybridmodell, med möjlighet såväl att delta på plats, som att delta på distans via Zoom. Uppslutningen på de alla programtillfällen har varit god.

Precis som tidigare betraktas samarbete med andra vetenskapliga samfund, samt föreningar och medborgarorganisationer som särskilt viktigt inom Historiska föreningen.

Helsingfors, den 22 februari 2023

Styrelsen

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer