Verksamhetsberättelse 2006

HISTORISKA FÖRENINGEN 2006

Historiska föreningens verksamhet har under det nittioandra verksamhetsåret år 2006 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittioförsta årgång. Föreningen har under året sammankommit till två möten samt sju programtillfällen. Styrelsen har sammankommit sex gånger till ordinarie möten samt en gång för programplanering. Deltagarantalet vid föreningens möten och program har varierat mellan 10 och 100 personer med ett medeltal på 36 personer (drygt 33 personer föregående år). Föreningens möteslokal har varit Vetenskapernas hus i Kronohagen samt Forsthuset vid Unionsgatan.

Möten
Vårmötet hölls 30.3.2006 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.
Höstmötet hölls 14.11.2006 i Forsthuset, Helsingfors universitet.

Seminarier, föredrag och övriga program


19.2  Svenskspråkig programdag vid De VII Finska historiedagarna i Lahtis med temat J. V. Snellman 200 år – tänkare, litteratör, statsman. Föredragshållare var f.d. chefredaktören Anders Björnsson (Stockholm) med J. V. Snellman som politisk filosof, förlagsredaktören, fil.lic. Rainer Knapas (Helsingfors) med J. V. Snellmans resor och intryck, redaktören, fil.mag. Pia Forssell (Helsingfors) med J. V. Snellman och andra svenska publicister, direktören, docent Lars-Folke Landgren (Helsingfors) med J. V. Snellman som krigsrapportör under rysk-turkiska kriget 1877-78 samt fil.mag. Derek Fewster (Helsingfors) med J. V. Snellmans uppfattning om den finska etniciteten.

30.3  Föredragsafton på Vetenskapernas hus, fil.mag. Staffan Sunabacka, Evolutionens stora misstag Yrjö Kokkos tankar om människan.

20.5  Vårexkursionen Konst och förtryck en resa i det moderna Tallinn. Under exkursionen besöktes minnesmärket vid Maarjamägi, Russalka-monumentet, stadsdelen Kalamaja och KUMU museet för estnisk konst.

4.10  Programkväll i Konstmuseet i Tennispalatset, Det heliga Athos klosterliv och tusenåriga konstskatter, med guidad tur av konstmuseichefen Berndt Arell.

14.11   Fördragsafton på Forsthuset, fil.mag. Kari-Matti Piilahti, För trygghetens skull  –  Om 1600- och 1700-talens sociala nätverk på landsbygden. (

24.11   Programafton på Vetenskapernas hus. Filmförevisning och finlandspremiär av den estniska filmen Malev. Filmregissören Kaaren Kaer höll ett anförande före filmen, förfriskningar serverades och efter filmen läste föreningens ordförande Linda Kaljundis recension av filmen.

7.12  Programafton och julsamkväm. En stadshistorisk rundvandring med ledning av professor Laura Kolbe under rubriken Staden, staten, medborgaren och makten. Föreningen besökte hotell Kämp och Stadshuset. Efteråt bjöd föreningen på julglögg och ryska piroger.

Medlemmar


Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 320 personer.

Intäkter


Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till största del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

För upprättandet av en medlems- och prenumerantdatabas under år 2006 har föreningen fått ett engångsunderstöd från Förbundet för vetenskapspublicering i Finland  och Sparbanksstiftelsen i Helsingfors. Arbetet med databasen inleddes med Tietokannat.fi Oy under hösten.

Historisk Tidskrift för Finland


Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil.mag. Jani Marjanen och fil.dr Charlotta Wolff. Tidskriftens skattmästare har varit fil.mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Tidskriftens nittioförsta årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 524 sidor (520 sidor år 2005). Uppsatserna i årgångens sista nummer fokuserade på nationell och språklig identitet. Övriga uppsatser behandlade vetenskaps- och bokhistoria, föreningshistoria, kvinno-, idé- och socialhistoria. Innehållet fördelade sig på nio uppsatser, två översikter, två diskussionsinlägg och fyra rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” recenserades 38 arbeten. Av samtliga bidrag var 35 författade av män, 20 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 42 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. Aderton bidrag var översatta från finskan.

Upplagan uppgick till 750 exemplar, utom nummer två som trycktes i 1000 exemplar.

Under år 2006 fortskred inbindningen av tidskriften med årgångarna 1988-1997. Den fullkomliga serien finns på den svenska assistentens rum på Historiska institutionen.

För en reklamkampanj under Bokmässan i Helsingfors, 26-29.10.2006, trycktes en större upplaga av tidskriftens nr 2, varvid kring 280 exemplar udelades gratis tillsammans med exemplar av en reklambroschyr som producerats tidigare under året.

Intäkter


Tidskriftens pris har under år 2006 varit 30 euro för ordinarie prenumeranter samt 20 euro för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 35 euro.
Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen. Lösnummerförsäljningen inbringade inalles 527,65 euro.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

För översättningskostnader fick tidskriften år 2005 ett anslag från Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne


Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek var 1 000 euro (föregående år 1 000 euro). Priskommittén för år 2006 hade följande sammansättning: professor Henrik Meinander, fil.dr Lars-Folke Landgren, fil.mag Elisabeth Stubb och fil.mag. Aapo Roselius.

Det femtonde Gunnar Mickwitz-priset tillföll fil.mag. Kasper Kepsu för hans avhandling Töllikes oväsende bondeoroligheterna i Nöteborgs län under 1680-talet.” Priset utdelades den 15 december av pro-rektor Thomas Wilhelmsson vid en ceremoni på Helsingfors universitet, i närvaro av medlemmar ur priskommittén och föreningens styrelse samt studiekamrater samt släktingar till pristagaren (15 personer).

Föreningens och tidskriftens webbplatser


Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi. Sidorna uppdateras kontinuerligt och föreningens möten och program annonseras även där.

Vetenskapernas hus


Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett arbetsbord med ADB-utrustning och arkivutrymme i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Sedan sommaren 2005 har hela föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvarats i delegationens boklager. Lagret grovsorterades under hösten.

Slutord

Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Akademiska bokhandeln har bekostat föreningens medlemsförsändelser. Samarbetet har gynnat båda parter genom att föreningens medlemmar får emotta information om nya historiska publikationer och att bokhandeln kunnat nå en viktig målgrupp. Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer