Verksamhetsberättelse 2007

HISTORISKA FÖRENINGEN 2007

Historiska föreningens verksamhet har under det nittiotredje verksamhetsåret år 2007 fortgått enligt tidigare riktlinjer. Historisk Tidskrift för Finland utkom med sin nittioandra årgång. Föreningen har under året sammankommit till två möten samt nio programtillfällen. Styrelsen har sammankommit nio gånger till ordinarie möten.

Möten


Vårmötet hölls 22.3.2007 på Riddarhuset, Helsingfors.
Höstmötet hölls 30.10.2007 i Vetenskapernas hus, Helsingfors.

Seminarier, föredrag och övriga program


10.2   Svenskspråkig programdag vid De VII Finska historiedagarna i Lahtis med temat Förnuft, skönhet, nytta – vår bild av 1700-talet. Föredragshållare var professor Sverker Sörlin (Stockholm) med Linnés globala projekt – hur hans ”resande apostlar” formade en ny bild av Sverige, förlagsredaktören fil.lic. Rainer Knapas (Helsingfors) med Linnés finska förbindelser, doktoranden, Fil.dr Charlotta Wolff Hovmannen, förnuftet och vänskapen (Helsingfors), universitetslektorn, fil.dr Jessica Parland-von Essen (Helsingfors) med Åminne som G. M. Armfelts projekt, doktoranden, fil.mag. Maria Vainio (Helsingfors) med ”Vi äro icke från i går” – Albert Edelfelts beundran för G. M. Armfelt och 1700-talet.

22.3. Föredragsafton på Riddarhuset, fil.dr Ulla Tillander-Godenhielm, Det kejserliga ryska belöningssystemet – med en finländsk infallsvinkel


26.4   Föredragsafton på Historiska institutionen, fil.mag Kasper Kepsu, ”Töllikes oväsende”- bondeoroligheterna i Nöteborgs län under 1680-talet.


13.5   Vårexkursionen ”Östra Nyland under Agricolas tid”. Arrangerades tillsammans med Glossa – sällskapet för medeltidsforskning. Under exkursionen besöktes Pernå med omnejd. Föredragshållare var docent Markus Hiekkanen (Helsingfors) och fil.mag. Hanna-Maria Pellinen.

28.5   Programkväll på Urho Kekkonens museum Ekudden, föredrag av professor Henrik Meinander ”Kekkografi anno 2007”. Middag på Fölisön på restaurang Seurasaari.

10.10 Jarl Gallén-seminariet. Föreningen deltog i arrangemangen och planeringen tillsammans med Centrum för Norden-studier (CENS) och Glossa – sällskapet för medeltidsforskning. Historiska föreningen presiderade själva prisutdelningsceremonin. Jarl Gallén-priset 2007 tilldelades professor Monica Hedlund (Uppsala).

13.10 Det tredje Gösta Mickwitz-seminariet på Helsingfors universitetsmuseum Arppeanum under rubriken Detektiver, flanörer, amatörer – aktörer på stadens scen. Föredragshållare var: Professor Tone Selboe (Oslo), Camilla Collett og revolusjonens Paris, Docent Henrik Knif (Helsingfors), ”… och knäpper sakta på lutan”. Något om 1600-talets Paris från salong till scen, Författaren docent Carina Burman (Uppsala), Den egentliga huvudpersonen? Staden och romanen. I samband med seminariet tilldelades fil.lic. Henry Rask det tredje Gösta Mickwitz-priset.

30.10 Föredragsafton på Vetenskapernas hus, universitetslektor Agneta Ahlqvist, S. Maria Maggiore i Rom – det fornkristna bildprogrammet.

19.12 Programkväll på Amos Andersons konstmuseum, Konstnärerna i Önningeby, med guidad tur av konstmuseichefen Kaj Martin. Efteråt bjöd föreningen på julglögg och piroger.

Medlemmar


Föreningens medlemsantal var vid verksamhetsårets utgång 345.

Intäkter


Årsavgiften för aktiv och understödande medlem var 30 euro. Den sänkta avgiften för studerande medlemmar var 20 euro. Föreningens intäkter i form av medlemsavgifter har till största del överförts till Historisk Tidskrift för Finland, utgörande medlemmarnas prenumerationsavgifter.

Styrelsen


Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:

ordförande Fil.dr Derek Fewster

viceordförande Fil.mag. Kim Björklund

ledamot, ekonom   Fil.mag. Michaela Bränn

ledamot, sekreterare  Fil.mag. Aapo Roselius

ledamot  Fil.stud. Laura Mattsson

ledamot  Fil.mag. Malin Bredbacka-Grahn

ledamot        Fil.stud. Johan Kylander

Revisorer har varit dipl.ekon. CGR Eva Bruun, med en av Revisorernas Ab Ernst & Young utsedd personlig suppleant och fil.kand. Pertti Hakala, med fil.lic. Annette Forsén som suppleant.

Historisk Tidskrift för Finland


Tidskriftens redaktion har under året bestått av ansvarige redaktören docent Lars-Folke Landgrén samt redaktionssekreterarna fil.mag. Jani Marjanen och fil.dr Charlotta Wolff. Tidskriftens skattmästare har varit fil.mag. Michaela Bränn. Skattmästaren har ansvarat för tidskriftens kansliärenden.

Tidskriftens nittioandra årgång omfattade fyra nummer om sammanlagt 563 sidor (524 sidor år 2006). Innehållet fördelade sig på 10 uppsatser, 5 översikter, 1 synpunkt, 1 förord och 5 rapporter från fältet. Under rubriken ”Granskningar” ingick 54 bidrag av vilka två var dubbelrecensioner. Av samtliga 77 bidrag var 46 författade av män, 31 av kvinnor. Sammanlagt medverkade 61 forskare i årgången med ett eller flera bidrag. 13 bidrag var översatta från finskan.

Upplagan uppgick till 700 exemplar. Under Bokmässan i Helsingfors, i oktober 2007,  utdelades exemplar av föreningens och tidskriftens reklambroschyr.

Intäkter


Tidskriftens pris har under år 2007 varit 30 euro för ordinarie prenumeranter samt 20 euro för studenter. För prenumerationer från utlandet har priset varit 35 euro. Försäljning av lösnummer har skett genom Vetenskapsbokhandeln, Akademiska bokhandeln och redaktionen.

Utgivningen av tidskriften har främst finansierats genom anslag av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.  

För översättningskostnader fick tidskriften år 2007 ett anslag från Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI) / Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska.

Under år 2007 har en annons ingått i tidskriften.
Under år 2007 har föreningens bokföring skötts av Tilirex Ab.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne


Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gunnar Mickwitz-priset till en ung forskare ur Historiska föreningens led. Prisets storlek var 1 000 euro (föregående år 1 000 euro). Priskommittén för år 2007 hade följande sammansättning: professor Henrik Meinander, fil.dr Lars-Folke Landgren, fil.lic. Annette Forsén och fil.mag Mirja Österberg.

Det sextonde Gunnar Mickwitz-priset tillföll fil.mag Eva Gädda för hennes avhandling: ”Lof ske dig, Krist, ewinnerlig, Du konung utan like! Böj neder alla knän för dig; Tillkomma låt ditt rike”: Zacharias Topelius psalmer i 1886 års svenska psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland. Priset utdelades den 12 november av pro-rektor Thomas Wilhelmsson under en ceremoni vid Helsingfors universitet, i närvaro av professor emeritus Matti Klinge, den svenska lärostolens representanter, medlemmar ur priskommittén och föreningens styrelse samt studiekamrater och släktingar till pristagaren (15 personer).

Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap

Ur fondens medel utdelas, i enlighet med dess stadgar, Gösta Mickwitz-priset till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning. Prisets storlek var 2 000 euro. Priskommittén för år 2007 hade följande sammansättning: docent Lars Folke Landgren (självskriven som ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland), fil.dr Nils Erik Forsgård, fil.dr Joachim Mickwitz och fil.dr Henrika Tandefelt. 

Det tredje Gösta Mickwitz-priset tillföll fil.lic. Henry Rask för hans bok Det unga Esbo. Esbobygdens ungdomsförbund 100 år. (Esbo 2006), samt för sina stora insatser för historieforskningen i Svenskfinland. Priset utdelades i samband med det tredje Gösta Mickwitz-seminariet på Helsingfors universitetsmuseum Arppeanum den 13 oktober 2007. Utdelningen uppmärksammades i Hufvudstadsbladet.

Föreningens och tidskriftens webbplatser


Adresserna till föreningens och tidskriftens webbplatser är www.historiskaforeningen.fi och www.historisktidskrift.fi.

Vetenskapernas hus


Som medlem av Vetenskapliga samfundens delegation har Historiska föreningen tillgång till ett arbetsbord med ADB-utrustning och arkivutrymme i Vetenskapernas hus vid Kyrkogatan 6 i Helsingfors. Sedan sommaren 2005 har hela föreningens kvarstående bestånd av äldre tidskrifter förvarats i delegationens boklager.

Slutord 


Utgivningen av Historisk Tidskrift för Finland – föreningens viktigaste uppgift – har som under tidigare år gett föreningen en central ställning i landets historikersamfund. Förtroendet märks särskilt i det stora och fasta finansiella stöd som getts för utgivningen av Vetenskapliga samfundens delegation och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Akademiska bokhandeln har bekostat föreningens medlemsförsändelser. Samarbetet har gynnat båda parter genom att föreningens medlemmar får emotta information om nya historiska publikationer och att bokhandeln kunnat nå en viktig målgrupp. Historiska föreningens programverksamhet har rönt ett gott mottagande från medlemmarnas sida, vilket märks genom en god uppslutning på föreningens medlemsaftnar och andra evenemang. Styrelsen har även detta år gått in för att bredda föreningens programutbud och på det sättet nå ut till en större krets inom den historieintresserade allmänheten. De åtgärder som styrelsen gjort för att motverka det sjunkande medlemsantalet har börjat ge resultat och medlemsantalet växer.

Historisk Tidskrift För Finland

Finlands enda historievetenskapliga tidskrift på svenska.

Läs mer

Gunnar Mickwitz pris

Gunnar Mickwitz pris tilldelas årligen en förtjänstfull avhandling pro gradu.

Läs mer

Gösta Mickwitz pris

Gösta Mickwitz pris tilldelas en person som bidragit till intresset för historia.

Läs mer